Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, dalej "TL w Warcinie", w składzie:

1) Maciej Szmit - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego TL w Warcinie;

2) Jacek Falkowski - przedstawiciel organu prowadzącego TL w Warcinie;

3) Magdalena Laskowska - przedstawiciel organu prowadzącego TL w Warcinie;

4) Małgorzata Kiełbowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL w Warcinie;

5) Zbigniew Kłosowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL w Warcinie;

6) Edyta Ślubowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL w Warcinie;

7) Szymon Baj - przedstawiciel Rady Pedagogicznej TL w Warcinie;

8) Mariusz Gorzeń - przedstawiciel Rady Pedagogicznej TL w Warcinie;

9) Irena Krupińska-Kwaśna - przedstawiciel Rady Rodziców TL w Warcinie;

10) Grzegorz Grabowski - przedstawiciel Rady Rodziców TL w Warcinie;

11) Gabriela Bereżecka - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Słupsku;

12) Dominika Korzeniowska-Gudyn - przedstawiciel Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
  • Data wejścia w życie: 2021-07-24
  • Data obowiązywania: 2021-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe