Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem "Electra 2021" w działach administracji rządowej energia, klimat i środowisko

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W celu sprawdzenia przygotowania struktur organizacyjnych stanowisk kierowania Ministra Klimatu i Środowiska i kierowników jednostek organizacyjnych do tworzenia zintegrowanego systemu kierowania Ministra Klimatu i Środowiska w działach administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, oraz organizowania współdziałania z jednostkami sił zbrojnych i innymi podmiotami systemu pozamilitarnego obrony państwa w zakresie realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, organizuje się ćwiczenie kompleksowe, zwane dalej "ćwiczeniem".

2. Ćwiczenie, któremu nadaje się kryptonim "Electra 2021", zostanie przeprowadzone w dniach od 4 do 12 października 2021 r.

3. Miejscem przeprowadzenia ćwiczenia będzie siedziba Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zwanego dalej "Ministerstwem", i siedziby jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu, których wykaz jest zawarty w pkt I załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Na kierownika ćwiczenia wyznacza się pana Tomasza Kończyło - Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Ministerstwie, zwanego dalej "DSO".

§ 3.

1. Do zadań kierownika ćwiczenia należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków organizacyjno-prawnych do przeprowadzenia ćwiczenia;

2) zapewnienie środków finansowych na przygotowanie i realizację ćwiczenia w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych na 2021 rok;

3) zapewnienie udziału w ćwiczeniu komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt I załącznika do zarządzenia;

4) przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentów organizacyjnych ćwiczenia, o których mowa w § 5 pkt 1-3 oraz 7;

5) przeprowadzenie ćwiczenia;

6) przeprowadzenie omówienia ćwiczenia po jego zakończeniu z dyrektorami komórek organizacyjnych Ministerstwa i kierownikami jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt I załącznika do zarządzenia;

7) wyznaczenie członków zespołu badawczego do spraw przygotowania oceny ćwiczenia;

8) przedstawienie Ministrowi Klimatu i Środowiska, zwanemu dalej "Ministrem", sprawozdania z przeprowadzenia ćwiczenia w terminie 30 dni od jego zakończenia.

2. W skład zespołu badawczego, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wchodzą pracownicy DSO, którzy nie zostali wyznaczeni do składu zespołu autorskiego ds. przygotowania ćwiczenia oraz zaproszeni niezależni eksperci z dziedziny organizacji ćwiczeń obronnych pozamilitarnego systemu obrony państwa niebędący pracownikami Ministerstwa.

§ 4.

1. Do przygotowania ćwiczenia powołuje się zespół autorski, zwany dalej "zespołem".

2. Do składu zespołu powołuje się:

1) Piotra Szadkowskiego - Naczelnika Wydziału do spraw Obronnych w DSO;

2) Jarosława Łubę - Naczelnika Wydziału do spraw Cyberbezpieczeństwa w DSO;

3) Marcina Kondratowicza - Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w DSO;

4) Moniką Kłoniecką - Naczelnik Wydziału Spraw Ogólnych w DSO;

5) Janusza Cichockiego - kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra;

6) Waldemara Masztalerza - eksperta w Wydziale do spraw Obronnych w DSO.

3. Kierownik ćwiczenia może zaprosić do składu zespołu osoby niebędące pracownikami Ministerstwa, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w przygotowaniu ćwiczenia.

4. Kierownika zespołu wyznaczy kierownik ćwiczenia spośród osób wchodzących w skład zespołu.

§ 5.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia, w tym opracowanie założeń organizacyjnych i metodycznych;

2) opracowanie ramowego i szczegółowego planu przeprowadzenia ćwiczenia;

3) opracowanie tła operacyjnego do ćwiczenia, na podstawie Jednolitego tła strategicznego do ćwiczeń w Siłach Zbrojnych RP, w tym sytuacji wyjściowej, epizodów taktycznych do ćwiczenia i planu podawania wiadomości;

4) przygotowanie i przeprowadzenie konferencji planistycznych do ćwiczenia zgodnie z planem szkolenia obronnego w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra na rok 2021;

5) przeprowadzanie rekonesansu jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt II załącznika do zarządzenia;

6) przygotowanie omówienia ćwiczenia po jego zakończeniu;

7) opracowanie sprawozdania z ćwiczenia i przedstawienie go kierownikowi ćwiczenia.

§ 6.

1. Zobowiązuje się:

1) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

2) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,

3) Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,

4) Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego,

5) Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego,

6) Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego,

7) Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

- do współpracy z zespołem w zakresie przygotowania ćwiczenia, w tym opracowania dokumentów organizacyjnych ćwiczenia, o których mowa w § 5 pkt 1-3.

2. Zobowiązuje się dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa do wyznaczenia w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych zespołów zadaniowych realizujących zadania obronne w systemie kierowania Ministra oraz zapewnienia udziału tych pracowników w ćwiczeniu.

§ 7.

1. Organizację pracy stanowiska kierowania Ministra w czasie ćwiczenia, w tym realizację przedsięwzięć operacyjnych wynikających z planu ćwiczenia oraz obsługę logistyczną, zabezpieczenie informatyczne i łączność tego stanowiska zapewni DSO.

2. Łączność pomiędzy stanowiskiem kierowania Ministra i stanowiskami kierowania kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt I załącznika do zarządzenia, należy organizować w oparciu o posiadane środki łączności przewodowej, bezprzewodowej lub alternatywnej łączności satelitarnej oraz w systemach informatycznych.

§ 8.

1. W ramach przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia nie będą przetwarzane informacje niejawne.

2. Opracowane do ćwiczenia dokumenty będą opatrywane kryptonimem "Electra 2021".

§ 9.

Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w załączniku do zarządzenia, powinny osiągnąć gotowość do ćwiczenia do dnia 30 września 2021 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Załącznik 1. [Wykaz jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu kompleksowym oraz w części praktycznej ćwiczenia kompleksowego]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 23 lipca 2021 r. (poz. 60)

I. Wykaz jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu kompleksowym

1) Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska;

2) Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;

3) Państwowa Agencji Atomistyki;

4) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;

5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

6) Instytut Badawczy Leśnictwa;

7) Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy;

8) Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy;

9) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;

10) Instytut Energetyki;

11) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej;

12) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego;

13) Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy;

14) Narodowe Centrum Badań Jądrowych;

15) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej;

16) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych;

17) Biuro Nasiennictwa Leśnego;

18) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej;

19) Babiogórski Park Narodowy;

20) Białowieski Park Narodowy;

21) Biebrzański Park Narodowy;

22) Bieszczadzki Park Narodowy;

23) Drawieński Park Narodowy;

24) Gorczański Park Narodowy;

25) Kampinoski Park Narodowy;

26) Karkonoski Park Narodowe;

27) Magurski Park Narodowy;

28) Narwiański Park Narodowy;

29) Ojcowski Park Narodowy;

30) Park Narodowy "Bory Tucholskie";

31) Park Narodowy Gór Stołowych;

32) Park Narodowy "Ujście Warty";

33) Pieniński Park Narodowy;

34) Poleski Park Narodowy;

35) Roztoczański Park Narodowy;

36) Słowiński Park Narodowy;

37) Świętokrzyskiego Parku Narodowego;

38) Tatrzański Park Narodowy;

39) Wielkopolski Park Narodowy;

40) Wigierski Park Narodowy;

41) Woliński Park Narodowy;

42) Technikum Leśne w Białowieży.

II. Wykaz jednostek organizacyjnych biorących udział w części praktycznej ćwiczenia kompleksowego

1) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;

2) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, wraz z podległymi nadleśnictwami;

3) Białowieski Park Narodowy;

4) Biebrzański Park Narodowy;

5) Narwiański Park Narodowy;

6) Wigierski Park Narodowy;

7) Technikum Leśne w Białowieży.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-26
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe