Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Unijnej Strategii Bioróżnorodności 2030

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radze Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Unijnej Strategii Bioróżnorodności 2030 (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 25) w § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Konserwator Przyrody;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu - sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzorujący prace Departamentu Spraw Międzynarodowych;

3) zastępca przewodniczącego Zespołu - sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa;

4) członkowie:

a) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych,

b) Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw Gospodarki Leśnej,

c) Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

d) Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

e) Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa do spraw Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

f) Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

g) główny specjalista do spraw nadzoru nad gospodarką leśną i ochrony zasobów przyrodniczych w lasach w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

h) Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa do spraw Naukowo-Badawczych,

i) Kierownik Zespołu do spraw Współpracy Międzynarodowej w Gabinecie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;

5) sekretarz Zespołu - Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-26
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27

Dzienniki Urzędowe