Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8c ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego w następującym składzie:

1) Łukasz Rejt - pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska;

2) Wojciech Hurkała - pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska;

3) prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;

4) prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski - przedstawiciel Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego;

5) Ryszard Mićko - przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2.

Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, wyznacza się Łukasza Rejta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-26
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-08-02

Dzienniki Urzędowe