Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 11

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego na lata 2022-2024 (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 90 oraz z 2022 r. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków", w pkt IV. „Zagrożenia zewnętrzne potencjalne", dodaje się lp. 4 i 5 w brzmieniu:

4

Spadek liczebności populacji nadobnicy alpejskiej (Rosalia alpina) poza obszarem MPN prowadzący do izolacji populacji na jego obszarze

Badania zdolności dyspersyjnych oraz badania genetyczne dotyczące zdrowotności populacji

5

Ograniczenie możliwości migracji i wymiany genetycznej w populacji dużych drapieżników: wilka (Canis lupus), rysia (Lynx lynx) i niedźwiedzia (Ursus arctos)

Badania genetyczne pozwalające określić wielkość populacji, zdolności dyspersyjne oraz pokrewieństwo osobników


2) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań", w pkt II. „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną":

a) w lit. B. „W nieleśnych ekosystemach lądowych" skreśla się lp. 6,

b) w lit. C. „Inne",

- lp. 13 otrzymuje brzmienie:

13

Zapewnienie bezpieczeństwa w obszarach ochrony czynnej przez:

1) konserwację, naprawę i remonty dróg oraz infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, wraz z tworzeniem dodatkowej małej infrastruktury turystycznej;

2) konserwację, remonty, przebudowę i budowę infrastruktury związanej z udostępnieniem obszaru MPN dla celów edukacyjnych i turystycznych;

3) zabezpieczanie lub usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla osób poruszających się po udostępnionych drogach, szlakach turystycznych i przebywających w miejscach udostępnionych;

4) zagospodarowanie otoczenia wokół infrastruktury związanej z udostępnianiem obszarów MPN dla celów edukacyjnych, rekreacyjnych i turystycznych, przez koszenie, odkrzaczanie i usuwanie odpadów

Według potrzeb

Na obszarze ochrony czynnej


- dodaje się lp. 17 i 18 w brzmieniu:

17

Wykonanie studni zapewniających dostarczanie wody do obiektów infrastruktury MPN

3 sztuki

Obręb Ochronny Krempna - 31g, 91d, 203a,c, 205k

18

Wykonanie szlaku rowerowego na drodze nr 15, wraz z remontem tej drogi. Szlak rowerowy łącznikowy między szlakiem rowerowym Folusz - Świątkowa koloru niebieskiego,

a szlakiem rowerowym „Na styku kultur" koloru czerwonego

4,0 km

Obręb Ochronny Żmigród - 86,

87, 88, 89, 91, 94


3) w załączniku nr 3 „Opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt", w lit. B. „Czynna ochrona gatunków zwierząt":

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina)

Utrzymanie miejsc rozrodu w martwym drewnie bukowym

Pozostawianie stosów drewna bukowego na wytypowanych, nasłonecznionych miejscach

Badania zdolności dyspersyjnych oraz badania genetyczne

Chwytanie, znakowanie (wizualne i telemetryczne) oraz przyżyciowy pobór materiału do badań genetycznych


b) dodaje się lp. 9 w brzmieniu:

9

1. Wilk (Canis lupus).

2. Ryś (Lynx lynx).

3. Niedźwiedź (Ursus arctos)

Badania genetyczne populacji

Nieinwazyjne pozyskiwanie materiału genetycznego z obszaru MPN (kał, mocz, sierść, oraz krew i tkanki z martwych osobników)


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU
I ŚRODOWISKA

Anna Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-17
  • Data wejścia w życie: 2023-03-18
  • Data obowiązywania: 2023-03-18

Dzienniki Urzędowe