REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 49

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

§ 2. Minister – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska

:

1) wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz dyrektorów departamentów i biur;

2) podpisuje pisma kierujące projekty ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, jak również innych materiałów pod obrady Rady Ministrów;

3) z zastrzeżeniem § 8, podpisuje pisma kierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz ministrów, a także mające zasadnicze znaczenie dla działów administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, pisma kierowane do kierowników urzędów centralnych i wojewodów;

4) podpisuje rozporządzenia i zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska wydawane wspólnie z innym ministrem oraz podpisuje w porozumieniu rozporządzenia wydawane przez innych ministrów;

5) podpisuje roczny plan audytu wewnętrznego;

6) udziela imiennych upoważnień audytorom wewnętrznym do przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.);

7) występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania z określonych stanowisk i funkcji, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;

8) desygnuje swoich przedstawicieli do rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

9) wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, z późn. zm.);

10) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań:

a) obronnych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

b) zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122);

11) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Biura Ministra,

b) Departamentu Edukacji i Komunikacji,

c) Departamentu Gospodarki Odpadami,

d) Departamentu Instrumentów Środowiskowych,

e) Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,

f) Departamentu Strategii i Analiz;

12) wykonuje kompetencje w stosunku do:

a) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

b) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

c) Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

d) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

e) wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 3. Sekretarz Stanu – Ireneusz Zyska

:

1) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 2000);

2) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej,

b) Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii;

3) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie oraz Instytutu Energetyki - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

§ 4. Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody – Małgorzata Golińska

:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej,

b) Departamentu Ochrony Przyrody;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

b) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,

c) parków narodowych;

3) sprawuje w imieniu Ministra nadzór nad działalnością Pełnomocnika do spraw organizacji Centralnego Azylu;

4) odpowiada za koordynację działań legislacyjnych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

§ 5. Sekretarz Stanu – Edward Siarka

:

1) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa (Dz. U. poz. 1703);

2) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa;

3) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Biura Nasiennictwa Leśnego,

b) Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,

c) Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

d) Polskiego Związku Łowieckiego,

e) szkół leśnych;

4) realizuje kompetencje organu założycielskiego w stosunku do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

§ 6. Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju – Piotr Dziadzio

:

1) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 236);

2) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,

b) Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej,

c) Departamentu Ropy i Paliw Transportowych;

3) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 7. Podsekretarz Stanu – Adam Guibourgé-Czetwertyński

:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Ciepłownictwa,

b) Departamentu Elektroenergetyki i Gazu,

c) Departamentu Energii Jądrowej,

d) Departamentu Funduszy Europejskich,

e) Departamentu Prawnego,

f) Departamentu Spraw Międzynarodowych;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie,

b) Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie,

c) Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie,

d) Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku;

3) wykonuje kompetencje Ministra oraz realizuje kompetencje organu założycielskiego w stosunku do państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych” z siedzibą w Otwocku-Świerku;

4) wykonuje kompetencje Ministra jako dysponenta Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

§ 8.

Sekretarze Stanu oraz Podsekretarze Stanu działają w imieniu Ministra w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3-7, a w szczególności:

1) prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia, oraz podpisują pisma w toku postępowań przed sądami administracyjnymi, w tym odpowiedzi na skargi wniesione do wojewódzkiego sądu administracyjnego;

2) uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich;

3) powołują i odwołują kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz ich zastępców, z zastrzeżeniem § 2 pkt 7 i 8;

4) reprezentują Ministra w kontaktach z Najwyższą Izbą Kontroli (NIK), w tym udzielają wyjaśnień w toku kontroli, składają zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych, reprezentują Ministra na posiedzeniach Kolegium NIK oraz informują o sposobie wykorzystania uwag i wykonywania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań;

5) udzielają kierującym nadzorowanymi komórkami organizacyjnymi lub innym pracownikom Ministerstwa Klimatu i Środowiska pełnomocnictw do wykonywania określonych czynności, z zastrzeżeniem przepisów lub regulacji odrębnych;

6) podpisują:

a) odpowiedzi na kierowane do Ministra interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne,

b) pisma kierujące projekty ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, jak również innych materiałów na zewnątrz Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz zawierające stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska do uwag lub opinii zgłoszonych do projektu, z wyłączeniem pism, o których mowa w § 2 pkt 2,

c) pisma kierowane do sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w innych ministerstwach, a także do kierowników urzędów centralnych i wojewodów, z wyłączeniem kierowanych do kierowników urzędów centralnych i wojewodów pism mających zasadnicze znaczenie dla działów administracji rządowej - energia, klimat i środowisko.

§ 9.

Spory kompetencyjne między Sekretarzami Stanu i Podsekretarzami Stanu rozstrzyga Minister.

§ 10.

1. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu działają poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3-7, na bezpośrednie polecenie Ministra.

2. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w imieniu Ministra prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia, lub podpisują odpowiedzi na skargi wniesione do wojewódzkiego sądu administracyjnego poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3-7, na podstawie odrębnych pełnomocnictw Ministra.

§ 11.

1. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje wykonuje Sekretarz Stanu - Małgorzata Golińska, jako stały zastępca Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.

2. W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu - Małgorzaty Golińskiej, obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.

3. Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:

1) Sekretarza Stanu - Ireneusza Zyskę zastępuje Podsekretarz Stanu - Piotr Dziadzio w zakresie określonym w § 3 pkt 2 i 3;

2) Sekretarza Stanu - Małgorzatę Golińską zastępuje Podsekretarz Stanu - Adam Guibourgé-Czetwertyński w zakresie określonym w § 4 pkt 1-3;

3) Sekretarza Stanu - Edwarda Siarkę zastępuje Sekretarz Stanu - Małgorzata Golińska w zakresie określonym w § 5 pkt 2-4;

4) Podsekretarza Stanu - Piotra Dziadzio zastępuje Sekretarz Stanu - Ireneusz Zyska w zakresie określonym w § 6 pkt 2-3;

5) Podsekretarza Stanu - Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego zastępuje Sekretarz Stanu - Małgorzata Golińska w zakresie określonym w § 7.

§ 12.

1. Dyrektor Generalny Ministerstwa Klimatu i Środowiska określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

1) Biura Dyrektora Generalnego;

2) Biura Finansowego;

3) Biura Kontroli i Audytu;

4) Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim;

5) Departamentu Budżetu;

6) Departamentu Informatyzacji.

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa Klimatu i Środowiska wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej.

3. W zakresie określonym w ust. 1 i 2, Dyrektor Generalny Ministerstwa Klimatu i Środowiska reprezentuje Ministra w kontaktach z NIK, w tym udziela wyjaśnień w toku kontroli, składa zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych, reprezentuje Ministra na posiedzeniach Kolegium NIK oraz informuje o sposobie wykorzystania uwag i wykonywania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

§ 13.

Schemat podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 14.

Traci moc zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 71 oraz z 2023 r. poz. 1, 20 i 42).

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU
I ŚRODOWISKA

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2594).

Załącznik 1. [Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska]

Załącznik do zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 28 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Min. Klim i Środ. poz. 49)Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-28
  • Data wejścia w życie: 2023-11-28
  • Data obowiązywania: 2023-11-28
  • Dokument traci ważność: 2023-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA