REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 18

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wielkoobszarowych terenów zdegradowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy identyfikacja potrzeb, analiza propozycji, w tym analiza przedstawionych przez jednostki samorządu terytorialnego informacji i stanowisk oraz opiniowanie propozycji przedstawionych przez Ministra Klimatu i Środowiska, a także przedstawianie własnych propozycji zmian obowiązujących przepisów prawa, w zakresie zadań dotyczących poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (Dz. U. poz. 1719), obejmujących wprowadzenie zmian technicznych, prawno-organizacyjnych i finansowych wynikających m. in. z doświadczeń z wdrażania ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, w szczególności w zakresie:

1) ewidencjonowania wielkoobszarowych terenów zdegradowanych;

2) prowadzenia działań związanych z poprawą stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, w tym:

a) wykonywania kompleksowych ocen stanu środowiska,

b) opracowywania i wykonywania projektów planów poprawy stanu środowiska.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzorujący komórkę organizacyjną Ministerstwa Klimatu i Środowiska właściwą do spraw gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu - dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska właściwej do spraw gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi albo wskazany przez niego zastępca dyrektora tej komórki;

3) pozostali członkowie - po jednym przedstawicielu:

a) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

b) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

c) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,

d) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

e) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,

f) Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego,

g) Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego;

4) sekretarz Zespołu - pracownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska właściwej do spraw gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, wskazany przez dyrektora tej komórki.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niewchodzące w skład Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu lub zastępcę przewodniczącego Zespołu, w szczególności po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:

1) burmistrza lub prezydenta miasta będącego organem wykonawczym gminy, na której obszarze znajduje się rozpoznany wielkoobszarowy teren zdegradowany, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych;

2) dyrektorów poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska;

3) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;

4) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

5) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

6) ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej;

7) ministra właściwego do spraw rolnictwa;

8) ministra właściwego do spraw zdrowia;

9) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

10) Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

11) Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy;

12) inne organy administracji rządowej lub samorządowej oraz jednostki organizacyjne, w tym przedstawiciele właściwych ze względu na miejsce położenia wielkoobszarowych terenów zdegradowanych:

a) wojewody,

b) marszałka województwa,

c) starosty,

d) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,

e) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

f) regionalnego zarządu gospodarki wodnej,

g) wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

h) powiatowego inspektora sanitarnego.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, który w szczególności:

1) zwołuje przynajmniej raz na pół roku posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy przewodniczącego lub innego członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez zastępcę przewodniczącego lub pozostałych członków Zespołu;

4) może tworzyć grupy robocze z udziałem osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu;

5) może powierzać zastępcy przewodniczącego lub pozostałym członkom Zespołu wykonanie określonych zadań służących realizacji celów Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób wchodzących w skład Zespołu. Sekretarz Zespołu nie dysponuje prawem głosu i nie wlicza się do kworum. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu albo zastępującego go zastępcy przewodniczącego Zespołu.

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności - zastępca przewodniczącego Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

3. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska albo w innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może zdecydować, że posiedzenie Zespołu odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym), które powinny zapewnić:

1) transmisję obrazu i dźwięku z posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym udział w posiedzeniu Zespołu wypowiadanie się w toku obrad.

§ 6.

1. Obsługę organizacyjną, w tym logistyczną i teleinformatyczną, Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Klimatu i Środowiska właściwa do spraw gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra Klimatu i Środowiska.

§ 7.

Osobom wchodzącym w skład Zespołu oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 2, z tytułu udziału w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie, diety ani zwrot kosztów podróży.

§ 8.

Przewodniczący Zespołu składa Ministrowi Klimatu i Środowiska w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdanie za rok ubiegły z działalności Zespołu, o której mowa w § 2. Pierwsze sprawozdanie składane jest w roku 2025.

§ 9.

Znosi się Zespół do spraw terenów zdegradowanych.

§ 10.

Traci moc zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw terenów zdegradowanych (Dz. Urz. Min. Klim. poz. 35 oraz Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 21).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU
I ŚRODOWISKA

Paulina Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-30
  • Data obowiązywania: 2024-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA