REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 24

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Rady Gospodarowania Zasobami Ziemi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę Gospodarowania Zasobami Ziemi, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw środowiska, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zakresu działania Rady należy wspieranie Ministra przy realizacji zadań przypisanych Głównemu Geologowi Kraju poprzez przygotowywanie opinii, analiz, propozycji i wniosków w zakresie:

1) korekty dokumentu Polityka Surowcowa Państwa, w tym zapewnienia korelacji tego dokumentu z działaniami i regulacjami dotyczącymi polityki surowcowej na poziomie Unii Europejskiej;

2) aktów prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem, w tym:

a) założeń zmiany obowiązującej ustawy - Prawo geologiczne i górnicze,

b) założeń nowego aktu prawnego regulującego działalność w górotworze;

3) założeń i kierunków wieloletnich planów prac państwowej służby geologicznej;

4) kierunków rozwoju współpracy międzynarodowej w obszarze geologiczno-surowcowym;

5) planowanych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju wykorzystania górotworu dla celów magazynowania i składowania substancji;

6) rozwoju edukacji geologiczno-surowcowej.

§ 3.

1. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący - prof. dr hab. Krzysztof Szamałek - Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, ekspert w zakresie działań służby geologicznej, polityki surowcowej państwa oraz uwarunkowań prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem;

2) Zastępcy Przewodniczącego:

a) dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk - profesor w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa oraz działań służby geologicznej,

b) dr hab. inż. Herbert Wirth - profesor na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa oraz współpracy międzynarodowej w obszarze geologiczno-surowcowym,

c) dr Olimpia Kozłowska - Zastępca Dyrektora ds. służby geologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym, ekspert w zakresie działań służby geologicznej i edukacji geologiczno-surowcowej,

d) mec. Ewelina Kostka - ekspert niezależny w zakresie uwarunkowań prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem;

3) Sekretarz Rady - mgr inż. Michał Nowosielski - naczelnik wydziału w Departamencie Geologii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;

4) Członkowie Rady:

a) dr hab. inż. Tomasz Abramowski - ekspert niezależny w zakresie międzynarodowej współpracy geologiczno-surowcowej i górnictwie oceanicznym,

b) dr hab. inż. Przemysław Bukowski - profesor w Głównym Instytucie Górnictwa, ekspert w zakresie hydrogeologii stosowanej oraz gospodarczego wykorzystania górotworu,

c) mgr Agnieszka Chećko - Geolog Powiatowy Miasta Jaworzno, ekspert w zakresie samorządowej administracji geologicznej,

d) prof. dr hab. inż. Jan Deja - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa oraz gospodarczego wykorzystania górotworu,

e) dr inż. Marzena Gancarz - Geolog Wojewódzki Województwa Małopolskiego, ekspert w zakresie samorządowej administracji geologicznej,

f) dr hab. inż. Jacek Jaworski - Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa oraz gospodarczego wykorzystania górotworu,

g) dr Janusz Jureczka - Dyrektor Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, ekspert w zakresie działań służby geologicznej i polityki surowcowej państwa,

h) dr hab. inż. Beata Kępińska - profesor w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, ekspert w zakresie geotermii i gospodarczego wykorzystania górotworu,

i) dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska - adiunkt w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa, międzynarodowej współpracy geologiczno-surowcowej oraz edukacji geologiczno-surowcowej,

j) prof. dr hab. Ewa Krogulec - profesor na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie hydrogeologii,

k) prof. dr hab. inż. Mariusz Krzak - profesor na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa i współpracy międzynarodowej w obszarze geologiczno-surowcowym,

l) prof. dr hab. Krzysztof Labus - profesor na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, ekspert w zakresie gospodarczego wykorzystania górotworu,

m) mgr inż. Grzegorz Lipień - ekspert niezależny w zakresie polityki surowcowej państwa oraz współpracy międzynarodowej w obszarze geologiczno-surowcowym,

n) dr inż. Łukasz Machniak - adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa oraz uwarunkowań prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem,

o) prof. dr hab. Stanisław Mazur - Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, ekspert w zakresie działań służby geologicznej i polityki surowcowej państwa,

p) dr Sławomir Mazurek - Kierownik Pracowni w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym, ekspert w zakresie działań służby geologicznej oraz polityki surowcowej państwa,

q) mgr inż. Jarosław Mgłosiek - ekspert niezależny w zakresie uwarunkowań prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem oraz polityki surowcowej państwa,

r) dr hab. Antoni Muszer - profesor w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa oraz gospodarczego wykorzystania górotworu,

s) dr hab. inż. Wojciech Naworyta - profesor na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa oraz uwarunkowań prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem,

t) prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy - profesor na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa oraz gospodarowania górotworem,

u) prof. dr hab. inż. Marek Nieć - profesor w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa oraz działań służby geologicznej,

v) mgr Maciej Nowakowski - ekspert niezależny w zakresie polityki surowcowej państwa oraz uwarunkowań prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem,

w) dr hab. inż. Kajetan d'Obyrn - profesor na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, ekspert w zakresie hydrogeologii oraz gospodarowania górotworem,

x) mgr inż. Bogusław Ochab - ekspert niezależny w zakresie polityki surowcowej państwa oraz uwarunkowań prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem,

y) mec. Anita Palukiewicz - ekspert niezależny w zakresie uwarunkowań prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem,

z) prof. dr hab. Zbigniew Sawłowicz - profesor w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa oraz gospodarowania górotworem,

ź) mec. Hubert Schwarz - ekspert niezależny w zakresie uwarunkowań prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem,

ż) prof. dr hab. inż. Eugeniusz Jacek Sobczyk - profesor w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa oraz gospodarowania górotworem,

za) dr hab. inż. Anna Sowiżdżał - profesor na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, ekspert w zakresie geotermii oraz gospodarowania górotworem,

zb) prof. dr hab. Stanisław Speczik - ekspert niezależny w zakresie polityki surowcowej państwa oraz działań służby geologicznej,

zc) mec. Jan Stefanowicz - ekspert niezależny w zakresie uwarunkowań prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem oraz polityki surowcowej państwa,

zd) dr Małgorzata Waksmańska - Dyrektor Departamentu Prawnego Wyższego Urzędu Górniczego, ekspert w zakresie uwarunkowań prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem,

ze) dr hab. Marek Widera - profesor w Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa,

zf) mgr inż. Piotr Wojtacha - Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa oraz uwarunkowań prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem,

zg) dr Piotr Wojtulek - adiunkt w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert w zakresie polityki surowcowej państwa oraz uwarunkowań prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem,

zh) dr Magdalena Worsa-Kozak - adiunkt na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, ekspert w zakresie hydrogeologii oraz polityki surowcowej państwa,

zi) prof. dr hab. Stanisław Wołkowicz - profesor w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym, ekspert w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze geologiczno-surowcowym, polityki surowcowej państwa oraz działań służby geologicznej,

zj) mgr inż. Jacek Zalewski - ekspert niezależny w zakresie polityki surowcowej państwa oraz gospodarczego wykorzystania górotworu.

2. Przewodniczący może, za zgodą Głównego Geologa Kraju, zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Rady.

3. Osoby wchodzące w skład Rady oraz osoby, o których mowa w ust. 2, przed uzyskaniem dostępu do dokumentów i informacji wymagających zachowania tajemnicy składają Ministrowi oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji związanych z pracami Rady.

§ 4.

1. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy osób wchodzących w jej skład. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - osoby przewodniczącej posiedzeniu. Z inicjatywy Przewodniczącego, po uzgodnieniu z Głównym Geologiem Kraju, Rada może podejmować decyzje w trybie obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Sekretarz Rady nie ma prawa głosu i nie jest wliczany do kworum.

2. Na wniosek Przewodniczącego szczegółowe zasady działania Rady mogą zostać określone w Regulaminie. Regulamin Rady wymaga akceptacji Głównego Geologa Kraju.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1. Termin i miejsce posiedzenia Rady są każdorazowo uzgadniane przez Przewodniczącego z Głównym Geologiem Kraju.

2. Przewodniczący, po uzgodnieniu z Głównym Geologiem Kraju, może zdecydować, że posiedzenie Rady odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które zapewniają:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym.

§ 6.

1. Główny Geolog Kraju kieruje do rozpatrzenia przez Radę sprawy należące do jej zadań z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Przewodniczącego.

2. Przewodniczący składa Ministrowi, za pośrednictwem Głównego Geologa Kraju, roczne sprawozdanie z działalności Rady, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 7.

1. W celu realizacji zadań Rady Przewodniczący może tworzyć grupy robocze z udziałem osób wchodzących w skład Rady oraz osób, o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Przewodniczący ustali harmonogram prac Rady do 30 czerwca 2024 r. i przedstawi go do akceptacji Ministra za pośrednictwem Głównego Geologa Kraju.

3. Przewodniczący co roku aktualizuje harmonogram prac Rady, o którym mowa w ust. 2.

§ 8.

Obsługę prac Rady zapewnia Departament Geologii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

§ 9.

Wydatki związane z obsługą prac Rady są pokrywane ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra.

§ 10.

Osobom wchodzącym w skład Rady oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Rady, diety ani zwrot kosztów przejazdu związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU
I ŚRODOWISKA

Paulina Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. poz. 2726).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-11
  • Data wejścia w życie: 2024-04-12
  • Data obowiązywania: 2024-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA