REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 30

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. poz. 2348) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:

1) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Klimatu i Środowiska;

2) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Klimatu i Środowiska;

3) DSO - rozumie się przez to Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;

4) jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to:

a) centralne organy administracji rządowej podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane wraz z podległymi jednostkami,

b) jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

d) instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra,

e) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych,

f) Biuro Nasiennictwa Leśnego,

g) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,

h) parki narodowe,

i) szkoły leśne, dla których organem prowadzącym jest Minister,

j) Centralny Azyl dla Zwierząt;

5) komórkach organizacyjnych - rozumie się przez to departamenty i biura Ministerstwa;

6) przedsiębiorcach - rozumie się przez to spółki, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister Aktywów Państwowych, a w stosunku do których Minister posiada właściwość do nakładania zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa i na które nałożono obowiązek realizacji takich zadań w drodze decyzji administracyjnej oraz zawarto umowę na ich realizację.

§ 2.

1. Ćwiczenia obronne przeprowadza się w formie treningu.

2. Trening przeprowadza się w celu podnoszenia wiedzy oraz doskonalenia umiejętności z zakresu przyjmowania i przekazywania zadań operacyjnych i raportów oraz sprawdzenia gotowości do działania elementów systemu stałych dyżurów Ministra.

3. Trening przeprowadza się corocznie w maju i listopadzie.

4. Trening przeprowadza się w:

1) siedzibie Ministerstwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska;

2) sekretariatach komórek organizacyjnych Ministerstwa;

3) siedzibach jednostek organizacyjnych;

4) siedzibach przedsiębiorców.

§ 3.

W treningu uczestniczą:

1) Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska;

2) Zespół Stałego Dyżuru Ministra Klimatu i Środowiska;

3) punkty kontaktowe stałych dyżurów - pracownicy lub osoby wyznaczone do obsługi sekretariatów komórek organizacyjnych Ministerstwa;

4) stałe dyżury i punkty kontaktowe jednostek organizacyjnych, zgodnie z decyzjami ich kierowników;

5) stałe dyżury przedsiębiorców.

§ 4.

1. Kierownikiem treningu jest Zastępca Dyrektora DSO albo inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora DSO.

2. Kierownik treningu może wyznaczyć spośród pracowników DSO zastępcę kierownika treningu oraz osoby niezbędne do zapewnienia właściwego przygotowania i przebiegu treningu oraz szkolenia teoretycznego.

3. Do zadań kierownika treningu należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków do przeprowadzenia treningu;

2) przedstawienie Ministrowi do zatwierdzenia, na 30 dni przed terminem treningu, planu przeprowadzenia treningu obejmującego w szczególności:

a) ćwiczebną tabelę realizacji zadań operacyjnych,

b) tabelę zgłoskowania oraz zasady przekazywania zadań operacyjnych,

c) wzór raportu z działań realizowanych podczas pełnienia stałego dyżuru,

d) wzór grafiku dyżurów,

e) plan przesyłania zadań operacyjnych,

f) ćwiczebne zestawienie koordynatorów zadań operacyjnych w Ministerstwie;

g) wzór e-maila z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący uruchomienia zadania operacyjnego;

3) przekazanie uczestnikom treningu niezbędnej dokumentacji;

4) przeprowadzenie treningu;

5) przedstawienie Ministrowi sprawozdania z treningu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego przeprowadzenia.

§ 5.

1. Zobowiązuje się:

1) kierowników jednostek organizacyjnych do zapewnienia udziału w treningu pracowników wyznaczonych do stałych dyżurów;

2) kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa do zapewnienia udziału w treningu pracowników wyznaczonych do składu Zespołu Stałego Dyżuru Ministra oraz jako punkty kontaktowe w sekretariatach obsługujących te komórki.

2. Do kierowników przedsiębiorców lub wyznaczonych przez nich osób należy zapewnienie udziału w treningu pracowników wyznaczonych do stałych dyżurów przedsiębiorców.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
KLIMATU I ŚRODOWISKA

Paulina Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-18
  • Data wejścia w życie: 2024-04-19
  • Data obowiązywania: 2024-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA