REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 31

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego na rok 2024

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego na rok 2024 (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 52), w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt II „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej":

a)     w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli:

- lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

Przygotowanie powierzchni pod odnowienia drzewostanów:

1) wycinanie krzewów przeszkadzających w odnowieniu drzewostanu;

1) 0,91 ha;

1) 130c, 131c, 161a, 212a, 226d i 297c;

2) przygotowanie gleby w placówki, w tym zdarcie pokrywy i przekopanie gleby;

2) 260 sztuk;

2) 153b i 161a;

3) przygotowanie gleby w talerze, w tym zdarcie pokrywy i przekopanie gleby

3) 4150 sztuk

3) 130c, 131c, 212a, 226d i 297c

- lp. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

7

Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów w wieku od 21 do 40 lat, przez wykonanie cięć poza okresem lęgowym ptaków (30.04. - 30.06) - zabieg o charakterze trzebieży wczesnej

20,08 ha

23i, 78m, 89b, 239d, 385d i 391d

8

Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów w wieku od 41 do 80 lat, przez wykonanie cięć poza okresem lęgowym ptaków (30.04. - 30.06) - zabieg o charakterze trzebieży późnej

243,21 ha

2g, 2h, 2m, 13a, 13b, 41d, 45a, 68f, 79b, 80i, 83b, 84c, 84h, 92b, 114i, 126b, 126c, 160d, 160f, 203h, 212i, 220d, 227d, 228j, 228k, 233c, 230t, 230w, 239o, 239i, 240m-240o, 243j, 248a, 248c, 249c, 269a, 272f, 277b, 285d, 285h, 286a, 286b, 289a, 289b, 290a, 301l, 301n, 302b, 302c, 302f, 309b, 374a, 377i, 378d, 378g, 379h, 379j i 380h

- lp. 11 otrzymuje brzmienie:

11

Rozdrabnianie (zrębkowanie) pozostających części drzew, w szczególności gałęzi, z częściowym pozostawieniem biomasy w ekosystemie

516 roboczogodzin

Obszar ochrony czynnej

- uchyla się lp. 20;

b) w lit. C „W ekosystemach wodnych”, w tabeli:

- lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8

Monitoring przyrodniczy małych jezior - odłowy badawcze ryb (Pisces)

8,97 ha

186 (jezioro Białe Pierciańskie) i 197 (jezioro Czarne koło Gawrych Rudy)

c) w lit. D „Inne - monitoring, badania naukowe, eliminowanie obcych i inwazyjnych gatunków roślin, ochrona walorów widokowych oraz utrzymanie infrastruktury technicznej, związanej z udostępnianiem obszaru Parku oraz działalnością edukacyjną”, dodaje się lp. 21 i 22 w brzmieniu:

21

Budowa infrastruktury na łódź edukacyjną przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku:

93Af i 188a (jezioro Wigry)

1) budowa hangaru nawodnego;

1) wymiary 7,5x13 m;

2) rozbudowa pomostu;

2) długość 16 m;

3) oczyszczenie dna z roślinności przybrzeżnej i namułów

3) do 500 m2

22

Budowa punktu czerpania wody gaśniczej wraz z infrastrukturą

1 punkt

36d i 185 (jezioro Pierty)


2) w pkt III „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej” w lit. B „Inne - ochrona walorów widokowych oraz utrzymanie infrastruktury technicznej, związanej z udostępnianiem obszaru Parku i z działalnością edukacyjną”:

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3

Zagospodarowanie otoczenia budynku wystawy rybackiej w Czerwonym Folwarku, w tym:

1 obiekt

175dx i 175fx oraz działka o numerze 48 obręb ewidencyjny Czerwony Folwark

1) ustawienie ławostołów, wymiana oświetlenia zewnętrznego, konserwacja i udostępnienie łodzi rybackiej (realizacja uzależniona od uzyskania środków finansowych);

2) wycięcie niektórych drzew i krzewów z powierzchni rewitalizowanego sadu oraz ścinka drzew zasłaniających i pochylonych na sad, wraz z usunięciem ściętych drzew z powierzchni


b) dodaje się lp. 15 i 16 w brzmieniu:

15

Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych - instalacja punktu obserwacji stałej

1 punkt

Działka o numerze 131/16 obręb ewidencyjny Leszczewek

16

Budowa slipu do wodowania jednostek pływających na przystani w Zakątach, w tym wycięcie jednego drzewa (realizacja uzależniona od uzyskania środków finansowych)

1 obiekt

230d

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Paulina Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-22
  • Data wejścia w życie: 2024-04-23
  • Data obowiązywania: 2024-04-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA