REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 35

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu doradczego do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 września 2022 r. w sprawie Zespołu doradczego do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wsparcie Pełnomocnika Ministra do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym w usprawnieniu działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, w zakresie kompetencji Ministra;”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 4:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przedstawiciel Departamentu Transformacji Ciepłowniczej i Efektywności Energetycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,”,

- lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) przedstawiciel Departamentu Geologii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,”,

- lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) przedstawiciel Departamentu Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,”,

- w lit. n kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. o-t w brzmieniu:

„o) przedstawiciel Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

p) przedstawiciel Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

r) przedstawiciel Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

s) przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

t) przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członków Zespołu doradczego, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a-l oraz o-s, wyznaczają kierujący odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zaś członków Zespołu doradczego, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. m-n oraz t, wyznaczają odpowiednie organy i instytucje.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Paulina Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-20
  • Data wejścia w życie: 2024-05-21
  • Data obowiązywania: 2024-05-21

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA