REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 39

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 czerwca 2024 r.

w sprawie Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 7 lipca 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Do zakresu działania Młodzieżowej Rady Klimatycznej, zwanej dalej „Radąˮ, powołanej zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej (Dz. Urz. Min. Klim. poz. 20 i 44), działającej jako organ pomocniczy Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego dalej „Ministrem”, należy:

1) wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;

2) kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;

3) podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

§ 2.

1. Kadencja Rady trwa dwa lata.

2. W skład Rady wchodzi od 16 do 26 osób.

3. Osoby wchodzące w skład Rady są wybierane w drodze naboru prowadzonego przez Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska zgodnie z Regulaminem naboru publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zwanym dalej „Ministerstwem”.

4. Minister powołuje do składu Rady osoby wybrane zgodnie z ust. 3.

5. Członkostwo w Radzie ustaje z upływem kadencji Rady. Członkostwo w Radzie ustaje także przed upływem kadencji Rady w przypadku:

1) śmierci osoby wchodzącej w skład Rady;

2) pisemnej rezygnacji osoby wchodzącej w skład Rady;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności osoby wchodzącej w skład Rady na trzech kolejnych posiedzeniach Rady;

4) odwołania osoby wchodzącej w skład Rady przez Ministra w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Rady, o którym mowa w § 3 ust. 2, w tym Karty Etyki stanowiącej załącznik do Regulaminu Rady.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, na czas pozostały do końca kadencji Rady Minister może uzupełnić skład Rady spośród osób, które brały udział w naborze do Rady tej kadencji albo zdecydować o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego. Do naboru uzupełniającego przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 3.

1. Rada wybiera spośród osób wchodzących w skład Rady prezydium składające się z przewodniczącego Rady, dwóch wiceprzewodniczących Rady, sekretarza Rady oraz rzecznika Rady.

2. Rada działa na podstawie Regulaminu Rady, który określa tryb działania Rady, obowiązki osób wchodzących w skład Rady oraz tryb wyboru i odwołania osób wchodzących w skład prezydium Rady. Regulamin Rady nadaje Minister.

§ 4.

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. W posiedzeniach Rady uczestniczy, w charakterze obserwatora, co najmniej jeden pracownik Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa wyznaczony do obsługi Rady. W posiedzeniach Rady z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Kierownictwa Ministerstwa, pracownicy innych komórek organizacyjnych Ministerstwa, a także inne osoby niebędące pracownikami Ministerstwa zaproszone do udziału w posiedzeniu.

§ 5.

1. Obsługę prac Rady zapewnia Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa.

2. Koszty związane z działalnością Rady pokrywane są z budżetu państwa, z części budżetowych będących w dyspozycji Ministra.

3. Osobom wchodzącym w skład Rady oraz osobom, o których mowa w § 4 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Rady.

4. Osobom wchodzącym w skład Rady oraz opiekunom małoletnich osób wchodzących w skład Rady zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje zwrot kosztów podróży, noclegu oraz diety w związku z udziałem w posiedzeniu, na zasadach przyjętych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) oraz w wewnętrznych regulacjach obowiązujących w Ministerstwie w tym zakresie.

§ 6.

Po upływie kadencji dotychczasowa Rada działa do czasu powołania Rady nowej kadencji. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem pierwszego posiedzenia Rady.

§ 7.

Do Rady obecnej kadencji rozpoczętej w 2022 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8.

Traci moc zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie Młodzieżowej Rady Klimatycznej (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 55 i 79 oraz z 2022 r. poz. 22).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU
I ŚRODOWISKA

Paulina Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-17
  • Data wejścia w życie: 2024-06-18
  • Data obowiązywania: 2024-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA