REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 40

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie dostępu do informacji niejawnych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) stanowiska w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wiążące się z wykonywaniem zadań, które mogą wymagać dostępu do informacji niejawnych;

2) tryb postępowania w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Klimatu i Środowiska;

2) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Klimatu i Środowiska;

3) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć departament lub biuro Ministerstwa;

4) Pełnomocniku ochrony - należy przez to rozumieć Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych lub zastępcę pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie;

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

6) zatrudnieniu na stanowisku - należy przez to rozumieć nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania albo mianowania;

7) zwolnieniu ze stanowiska - należy przez to rozumieć odwołanie albo rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę, powołania albo mianowania.

§ 3.

1. W Ministerstwie wyznacza się stanowiska, których zakresy zadań albo obowiązków mogą wiązać się z dostępem do informacji niejawnych:

1) o klauzuli „ściśle tajne” - wskazany przez Ministra sekretarz stanu lub podsekretarz stanu;

2) o klauzuli „tajne”:

a) sekretarz stanu, o ile nie został wskazany zgodnie z pkt 1,

b) podsekretarz stanu, o ile nie został wskazany zgodnie z pkt 1,

c) dyrektor generalny,

d) szef Gabinetu Politycznego Ministra,

e) dyrektor komórki organizacyjnej,

f) zastępca dyrektora komórki organizacyjnej wskazany przez dyrektora komórki organizacyjnej,

g) pracownicy komórki organizacyjnej właściwej do spraw realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i bezpieczeństwem państwa z wyłączeniem pracowników tej komórki realizujących zadania w zakresie zapewnienia przestrzegania w Ministerstwie przepisów o ochronie danych osobowych i wykonujący zadania, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)),

h) audytorzy wewnętrzni;

3) o klauzuli „poufne”:

a) zastępca dyrektora, o ile nie został wskazany zgodnie z pkt 2 lit. f,

b) Główny Księgowy Resortu,

c) Główny Księgowy Ministerstwa,

d) pracownicy realizujący zadania z zakresu obsługi kancelaryjnej,

e) pracownicy realizujący zadania z zakresu obsługi sekretariatów komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz sekretariatów członków Kierownictwa Ministerstwa;

4) o klauzuli „zastrzeżone” - pracownicy realizujący zadania operacyjne wykonywane w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

5) Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli „NATO SECRET” lub Unii Europejskiej o klauzuli „SECRET UE/EU SECRET” - stanowiska, o których mowa w pkt 1 i 2;

6) Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli „NATO CONFIDENTIAL” lub Unii Europejskiej o klauzuli „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” - stanowiska, o których mowa w pkt 3 lit. d;

7) Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli „NATO RESTRICTED” lub Unii Europejskiej o klauzuli „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” - stanowiska, o których mowa w pkt 4.

2. W uzasadnionych przypadkach Minister może wskazać inne stanowiska, które wymagają dostępu do informacji niejawnych.

§ 4.

1. Pełnomocnik ochrony ustala, czy osoba zatrudniona na stanowisku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, dysponuje dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.

2. W przypadku stwierdzenia, że osoba zatrudniona na stanowisku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, nie posiada dokumentów potwierdzających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, Pełnomocnik ochrony pisemnie informuje tę osobę o konieczności przeprowadzenia wobec niej odpowiednio:

1) zwykłego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, albo

2) poszerzonego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

3. Pełnomocnik ochrony informuje osobę zajmującą stanowisko o obowiązku wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego i przedłożenia mu tej ankiety w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez tę osobę informacji, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku stwierdzenia, że osobie zatrudnionej planuje się powierzenie wykonywania zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, Pełnomocnik ochrony pisemnie informuje tę osobę o konieczności wydania upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy.

§ 5.

W przypadku konieczności uzyskania dostępu do informacji niejawnych przez osobę zajmującą stanowisko inne niż wskazane w § 3 ust. 1, dyrektor komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniona osoba ubiegająca się o dostęp do informacji niejawnych, składa, za pośrednictwem Pełnomocnika ochrony, uzasadniony wniosek do Ministra o wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy, albo o przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 albo 2 ustawy.

§ 6.

Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr niezwłocznie informuje Pełnomocnika ochrony o zatrudnieniu na stanowisku lub zwolnieniu ze stanowiska, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 7.

W celu udzielenia dostępu do informacji niejawnych osobie zatrudnionej na stanowisku, o którym mowa w § 3 ust. 1 albo 2, Pełnomocnik ochrony przygotowuje i przedkłada do podpisu Ministra odpowiednio:

1) upoważnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy, albo,

2) polecenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, albo,

3) wniosek, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy.

§ 8.

W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia Pełnomocnik ochrony przeprowadzi w porozumieniu z dyrektorami komórek organizacyjnych przegląd wszczętych do tego dnia i prowadzonych postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy oraz poinformuje Ministra o rekomendacjach w zakresie dalszej zasadności kontynuowania tych postępowań.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie określenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska stanowisk oraz funkcji związanych z dostępem do informacji niejawnych (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 16 i 29).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU
I ŚRODOWISKA

Paulina Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-20
  • Data wejścia w życie: 2024-06-21
  • Data obowiązywania: 2024-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA