| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/1492/10 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 10 czerwca 2010r.

w sprawie nadania Statutu Muzeum Miejskiemu Wrocławia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm. 2)) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Muzeum Miejskiemu Wrocławia statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc dotychczasowy statut nadany Muzeum Miejskiemu Wrocławia uchwałą NR XVI /523/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie Wrocławia (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia nr 8, poz. 1248 ), zmieniony uchwałą NR XXII /1853/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004r w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/ 523/ 99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą MUZEUM MIEJSKIE WROCŁAWIA ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2004r Nr 115, poz. 2049).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

Piotr Kuczyński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ;z 2008r.Nr 180 poz. 1111,Nr 223,poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.


Załącznik do Uchwały Nr LI/1492/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 10 czerwca 2010 r.

STATUT MUZEUM MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Muzeum Miejskie Wrocławia, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wrocław.

2. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 29/00, prowadzonego przez Gminę Wrocław.

§ 3.

Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum, odpowiadające zadaniom instytucji.

§ 4.

Siedzibą Muzeum jest miasto Wrocław, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2.
Cele i zadania Muzeum

§ 5.

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.

§ 6.

Muzeum realizuje cele określone w § 5 w zakresie szeroko rozumianych dziejów Wrocławia i Śląska, z zakresu oręża polskiego i obcego, sztuki cmentarnej, medalierskiej oraz archeologii, a także studiów nad dziejami i kulturą kresów wschodnich w granicach II Rzeczypospolitej z uwzględnieniem polskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez:

1. gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych,

2. inwentaryzację, katalogowanie i naukowe opracowywanie gromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,

3. przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

4. zabezpieczanie i konserwację zbiorów,

5. organizowanie i prowadzenie badań naukowych,

6. organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,

7. prowadzenie działalności edukacyjnej oraz współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się upowszechnianiem nauki i sztuki,

8. udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,

9. publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu swojej działalności,

10. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,

11. przyjmowanie przekazów i darowizn w postaci zbiorów,

12. przyjmowanie w depozyt zbiorów i zabytków od osób prywatnych i instytucji.

Rozdział 3.
Organizacja Muzeum

§ 7.

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział - Muzeum Archeologiczne:

a) Dział Epoki Kamienia,

b) Dział Epoki Brązu,

c) Dział Epoki Żelaza,

d) Dział Wczesnego Średniowiecza,

e) Dział Archeologii Nowożytnej,

f) Dział Dokumentacji Naukowej.

2. Oddział - Muzeum Historyczne:

a) Dział Historii Średniowiecznej,

b) Dział Historii Nowożytnej,

c) Dział Historii Współczesnej,

d) Dział Ikonografii Wrocławia,

e) Dział Dokumentacji Fotograficznej Wrocławia,

f) Dział Dziejów Teatru.

3. Oddział - Muzeum Militariów:

a) Dział Broni,

b) Dział Odznaczeń i Znaków Wojskowych,

c) Dział Dokumentacji Historycznej.

4. Oddział - Muzeum Sztuki Mieszczańskiej:

a) Dział Rzemiosła Artystycznego Ratusza,

b) Dział Wnętrz - Kamienica Mieszczańska.

5. Oddział - Muzeum Sztuki Medalierskiej:

a) Dział Medali Polskich,

b) Dział Medali Obcych,

c) Dział Orderów i Odznaczeń,

d) Dział Dokumentacji Twórczości Artystycznej.

6. Oddział - Muzeum Sztuki Cmentarnej:

7. Biblioteka Zespolona.

8. Dział Usług Muzealnych.

9. Dział Spraw Pracowniczych.

10. Dział Administracyjny.

11. Dział Finansowy.

§ 8.

Zakres zadań oddziałów i działów określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4.
Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 9.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Prezydent Wrocławia.

§ 10.

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum liczy od 5 do 15 członków.

§ 11.

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 12.

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1)kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2)nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

3)reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4)przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

5)wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

6)naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,

7)sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

8)zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

§ 13.

Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępców, których sam powołuje i odwołuje.

Rozdział 5.
Majątek i finanse Muzeum

§ 14.

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 15.

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 16.

Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Gminy Wrocław, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 17.

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

a) organizowania wystaw promocyjnych, okolicznościowych na zlecenie innych jednostek,

b) opracowywania opinii, ekspertyz i dokumentacji w zakresie działalności określonej statutem,

c) prowadzenia działalności wystawienniczej,

d) wynajmowania pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe, które nie kolidowałyby z działalnością Muzeum.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności określonej w § 6.

§ 18.

Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 19.

1. Przekształcenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska Wrocławia na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w Statucie Muzeum mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »