Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 134 poz. 2067

Zarządzenie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Nad Groblą"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Nad Groblą", zwany dalej rezerwatem, obszar lasów i łąk o łącznej powierzchni 88,41 ha , położony na terenie gminy Paszowice, w powiecie jaworskim, w województwie dolnośląskim.

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jednego z największych w Polsce skupień drzewiastych form brekinii na naturalnych stanowiskach z licznymi gatunkami roślin chronionych, położonego na różnych typach skał wulkanicznych.

§ 3. Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Dla rezerwatu przyrody ustala się:

1) rodzaj: Leśny (L)

2) typ i podtyp:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ - Florystyczny (PFI), podtyp - krzewów i drzew (kd),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ - Leśny i borowy (EL), podtyp - lasów mieszanych górskich i podgórskich (lmg).

§ 6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego1.

1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 2, poz. 21)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Edward Biały


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2010 r.

Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu przyrody "Nad Groblą"

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2010 r.

Przebieg granicy rezerwatu przyrody "Nad Groblą"

infoRgrafika


UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Nad Groblą"

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489) uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Rezerwat przyrody "Nad Groblą" objęty był uprzednio ochroną na podstawie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Nr 2, poz. 21) i utworzony został w celu zachowania ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jednego z największych w Polsce skupienia drzewiastych form brekinii na naturalnych stanowiskach z licznymi gatunkami roślin chronionych, położonego na różnych typach skał wulkanicznych.

Ochroną rezerwatową objęty jest w zasadzie ten sam obszar, który objęty był ochroną na podstawie ww. rozporządzenia Wojewody. Różnica pomiędzy powierzchnią rezerwatu podaną w rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2010 r., a powierzchnią podaną w niniejszym zarządzeniu wynika z faktu, iż fragment potoku Nysa Mała na odcinku przebiegającym przez teren rezerwatu (działka nr 185 położona w obrębie ewidencyjnym Grobla, w gminie Paszowice) został włączony w granice rezerwatu. Zarządca potoku tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Legnicy, wyraził zgodę na włączenie tego fragmentu Nysy Małej do rezerwatu przyrody.

W treści niniejszego zarządzenia podane zostały oddziały leśne z aktualnie obowiązującego dla Nadleśnictwa Jawor "Planu urządzenia lasu na lata 2008 - 2017" (stan na dzień 1 stycznia 2008 r.) - stąd ich inna numeracja.

Niniejsze zarządzenie poza nazwą, celem, położeniem i przebiegiem granicy rezerwatu oraz sprawującym nadzór nad rezerwatem określa również - zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody - rodzaj, typ i podtyp rezerwatu. Na terenie rezerwatu przyrody "Nad Groblą" obowiązują zakazy wymienione w art. 15 ustawy o ochronie przyrody. Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna Radę Ochrony Przyrody.

Projekt zarządzenia, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), został uzgodniony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 30.06.2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe