| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AL4.0911-17/10 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 23 lipca 2007r.

stwierdzające nieważność § 4 ust. 1 we fragmencie: "o ile przemawiają za tym względy społeczne lub gospodarcze" uchwały Nr XX/74/10 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego

Na podstawie art. 91 ust.1 w zw. z art. 99 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 4 ust. 1 we fragmencie: "o ile przemawiają za tym względy społeczne lub gospodarcze"

uchwały Nr XX/74/10 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Uzasadnienie

W dniu 24 czerwca 2010 r. Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego podjęło m.in. uchwałę Nr XX/74/10 w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 25 czerwca 2010 r.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie § 4 ust. 1 uchwały we fragmencie: "o ile przemawiają za tym względy społeczne lub gospodarcze" z istotnym naruszeniem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. - zwana dalej ustawą).

Stosownie do art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Artykuł 94 ustawy zasadniczej stanowi, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Przepisy te oznaczają, iż podstawą aktu prawa miejscowego musi być wyraźne upoważnienie ustawowe wynikające z ustawy szczególnej lub ustawy o samorządzie gminnym. W niniejszej sprawie umocowanie ustawowe dla uchwały zawiera przepis art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi: "W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4.". Na mocy zaś art. 59 ust. 2 ustawy: "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.".

Jak już wspomniano, przepis art. 7 Konstytucji RP ustanawia wyraźną granicę dla aktywności organów władzy publicznej - a mianowicie nie mogą one podejmować działań poza prawem. Niewątpliwie norma powyższa dotyczy również przepisów upoważniających organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego i ich związków do wydawania aktów prawa miejscowego. Każda przewidziana przez Ustawodawcę norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy, a także przepisów innych ustaw regulujących daną dziedzinę.

W § 4 ust. 1 przedmiotowej uchwały znalazły się następujące zapisy: "Na wniosek zainteresowanego dłużnika termin zapłaty należności może zostać odroczony lub zapłata tej należności może zostać rozłożona na raty, o ile przemawiają za tym względy społeczne lub gospodarcze. ".

Przepis art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący. Jak wynika z treści przytoczonej normy jedną z przesłanek udzielania ulg przez właściwe organy jest istnienie ważnego interesu dłużnika, a drugą istnienie interesu publicznego. Ustawa nie wprowadza ograniczeń co do rodzaju tegoż ważnego interesu, a zatem nie można uznać za uprawnione dokonane w akcie niższej rangi, jakim jest przedmiotowa uchwała, ograniczenie ważnego interesu dłużnika jedynie do względów społecznych i gospodarczych. Podobnie w odniesieniu do interesu publicznego nie można uznać za dopuszczalne ograniczenie go do względów społecznych lub gospodarczych.

Wskazać należy także, że organ stanowiący był uprawniony do ustanowienia szczegółowych zasad udzielania ulg. Oznacza to, że mógł jedynie doprecyzować pojęcie ważnego interesu poprzez np. wskazanie szczególnego rodzaju sytuacji, które w mniemaniu Zgromadzenia wypełniają pojęcie ważnego interesu dłużnika lub pojęcie interesu publicznego.

Tymczasem jednak Zgromadzenie, poprzez użycie w dyspozycji § 4 ust. 1 uchwały pojęcia interesu społecznego i gospodarczego wprowadziło nowe, ogólne i bliżej nieokreślone przesłanki udzielania ulg. Pojęcie względów społecznych lub gospodarczych nie jest tożsame ani z pojęciem ważnego interesu dłużnika, ani też z pojęciem interesu publicznego. W szczególnych wypadkach zakresy tych pojęć mogą się wprawdzie pokrywać, jednakże użyte w uchwale sformułowanie nie uszczegóławia zasad udzielania ulg, do czego obliguje Zgromadzenie przepis art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Uszczegółowieniem takim są natomiast zapisy § 3 ust. 1 przedmiotowej uchwały wymieniające przesłanki umorzenia wierzytelności. Interes publiczny to interes ogółu mieszkańców gmin członkowskich Związku. Należy jednak podkreślić, że Zgromadzenie powinno skonkretyzować, co rozumie pod pojęciem interesu publicznego, a zapis taki nie spełnia tego wymogu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ust. 1w zw. z art. 99 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu związku międzygminnego wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wicewojewoda Dolnośląski

Ilona Antoniszyn - Klik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat, publicystka i szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »