| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/529/10 Rady Gminy Miękinia

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie zasad nabywania nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wójt Gminy Miękinia nabywa do gminnego zasobu nieruchomości położone w granicach obszarów wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miękinia jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Nabyciu podlegają nieruchomości zabudowane drogami wewnętrznymi, spełniającymi parametry minimum drogi klasy D, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz.430).

3. Nabywanie nieruchomosci , o których mowa w ust.1 odbywa sie w drodze zawierania umów sprzedaży, zamiany i przekazywania nieruchomości.

4. W przypadku sprzedaży nieruchomości, cena nie może przewyższać jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

przewodnicząca

Jolanta Tarnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »