reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" art. 51 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami/, art. 211, art.212, art.214, art.215, art.221, art.222, art.258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009r, o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 24.411.258,79 zł w tym:

a) dochody bieżące 21.575.941,00 zł z tego:

- dochody z podatków i opłat 4.213.360,00 zł /wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 121.500,00 zł/

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.575.244,00zł

- dochody od jednostek organizacyjnych gminy 209.316,00 zł

- dochody z mienia komunalnego 101.500,00 zł

- pozostałe dochody 105.426,00zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 3.051.124,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.431.100,00 zł

- subwencje z budżetu państwa 9.888.871,00 zł

b) dochody majątkowe 2.835.317,79 zł z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400.000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5.000,00 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 2.430.317,79 zł

1. Prognozowane dochody według źródeł określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 26.309.308,79 zł z tego:

a) wydatki bieżące 20.896.851,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.763.455,00 zł

- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 266.000,00 zł

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 231.500,00 zł

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 40.000,00 zł

- wydatki na obsługę kredytów i pożyczek 300.000,00 zł

- poręczenia dla Stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie 26.000,00 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 121.500,00 zł

b) wydatki majątkowe 5.412.457,79 zł z tego:

1. Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.898.050,00 zł Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z pożyczki i kredytów bankowych.

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.354.050,00 zł z tego:

- z tytułu pożyczki w kwocie 487.050,00 zł,

- z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1.867.000,00 zł

3) Ustala się rozchody w wysokości 456.000,00 zł z tego:

- z tytułu pożyczek w kwocie 237.000,00 zł,

- z tytułu kredytów bankowych w kwocie 219.000,00 zł

§ 3. 1) Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł .

2) Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.345.050,00 zł

§ 4. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dofinansowanie działalności podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 4 do mniejszej uchwały.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 68.590,00 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł.

1. Podział wydatków stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:

a) przychody 3.042.500,00 zł

- w tym: dotacje z budżetu gminy 40.000,00 zł

b) koszty 2.946.500,00 zł

2) Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w ust 1 w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 110.750,00 z

2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 54.250,00 zł z tego:

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 54.250,00 zł

§ 11. 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu,

2) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu /w przypadku nieterminowej realizacji dochodów/ do wysokości określonej w § 3. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2011 roku.

3) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł

4) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł

5) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

6) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk


Piotr Konsur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Prognoza dochodow budżetu miasta i gminy na 2011 rok według źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk


Piotr Konsur

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plany finansowe dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2011 roku

Dochody

Wydatki

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk


Piotr Konsur


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dział

Dział

Rozdział

Rozdział

Treść

Treść

Kwota dotacji
/ w zł/ Kwota dotacji w


podmiotowej


przedmiotowej


celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

900

90001

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

40.000,00

921

92116

Biblioteka Publiczna

231.500,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

754

75415

Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie ratownictwa górskiego

3.000,00

852

85295

Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych

21.000,00

921

92120

Dofinansowanie remontu elewacji Kościoła Parafialnego w Gierczynie

50.000,00

921

92120

Dofinansowanie remontu Kaplicy Św. Barbary w Mirsku

10.000,00

921

92195

Dofinansowanie stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

6.000,00

926

92605

Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu

176.000,00

Ogółem

231.500,00

40.000,00

266.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk


Piotr Konsur


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk


Piotr Konsur


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan finansowy zadań realizowanych przez Rady Sołeckie w ramach budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Lp.

Rada Sołecka

Wydatki

Ogółem:

z tego rozdziały

92105

92109

1

2

3

4

5

1.

Brzeziniec

2.500

2.500

2.

Gajówka

2.500

2.500

3

Giebułtów

5.100

5.100

4.

Gierczyn

4.000

4.000

5.

Grudza

2.550

2.550

6.

Kamień

3.250

3.250

7.

Karłowiec

700

700

8.

Kłopotnica

1.850

1.850

9.

Krobica

3.250

3.250

10.

Kwieciszowice

3.150

3.150

11.

Mlądz

2.500

2.500

12.

Mroczkowice

700

700

13.

Orłowice

700

700

14.

Proszowa

2.500

2.500

15.

Przecznica

7.040

7.040

16.

Rębiszów

26.300

26.300

Ogółem:

68.590

2.100

66.490

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk


Piotr Konsur


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej według działów, rozdziałów i paragrafów na 2011 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk


Piotr Konsur


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk


Piotr Konsur


Uzasadnienie

Załącznik nr 1 do uzasadnienia - plan rzeczowo-finansowy na 2011 rok

Plan finansowy biblioteki publicznej miasta i gminy Mirsk na 2011 rok

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk na 2011 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk


Piotr Konsur

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama