| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/54/2011 Rady MIejskiej w Wołowie

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i trgo, zwanego dalej "dotacją celową" klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia i rozwoju sportu na terenie Gminy Wołów.

2. Celem publicznym z zakresu sportu, który Gmina Wołów zamierza osiągnąć jest:

1) osiąganie wysokich wyników sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportu, na wszelkich poziomach i we wszelkich kategoriach wiekowych przez zawodników, zespoły i drużyny z klubów sportowych działających na terenie gminy;

2) poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych działających na terenie gminy;

3) umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym uprawiania sportu i udziału we współzawodnictwie sportowym jako formie aktywności fizycznej w klubach sportowych działających na terenie gminy, w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych;

4) poprawa kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej gminy poprzez zwiększenie dostępności do wszelkiej działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe działające na terenie gminy;

5) popularyzowanie sportu we wszelkich jego aspektach, w tym szczególnie poprzez organizowanie zawodów sportowych lub innej rywalizacji sportowej na terenie gminy przez kluby sportowe działające na terenie gminy, a także poprzez osiąganie wysokich wyników sportowych.

§ 2. Dotację celową mogą uzyskać kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność na terenie Gminy Wołów i na rzecz jej mieszkańców.

§ 3. Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej.

§ 4. 1. Dotacja może być przeznaczona, w szczególności na:

1) realizację programów sportowych zawodników lub drużyn, w tym między innymi na:

a) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenie kadry szkoleniowej,

b) obozy szkoleniowe i zgrupowania;

2) organizację i udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym między innymi na:

a) obsługę sędziowską i medyczną,

b) zakup pucharów, dyplomów i nagród,

c) dożywianie zawodników, w tym zakup artykułów konsumpcyjnych, napojów,

d) transport i delegacje, w tym noclegi i wyżywienie w trakcie zawodów dla zawodników i trenerów,

e) zabezpieczenie imprez sportowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504),

f) koszty usług, m.in. wynajmu obiektów sportowych, kabin wc., nagłośnienia, sprzętu, poligrafii, itp.;

3) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym między innymi na:

a) opłaty regulaminowe,

b) badania lekarskie,

c) ubezpieczenia zawodników,

d) zakup leków i odżywek dla zawodników;

4) wydatki bieżące z tytułu wynajmu, utrzymania lub remontów obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;

5) wydatki bieżące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego, utrzymania lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu;

6) wydatki z tytułu utrzymania, modernizacji obiektu lub urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu, - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przyczyni się podniesienia poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

7) wydatki związane z obsługą finansowo - księgową klubu.

2. Dotacje nie będą udzielane w szczególności na:

a) zobowiązania klubu sportowego z tytuły zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz kosztów obsługi zadłużenia;

b) transfery zawodników z innego klubu sportowego;

c) koszty, które klub poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 5. Burmistrz Miasta i Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie, informacje o terminie i miejscu składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy, co najmniej z dziesięciodniowym wyprzedzeniem.

§ 6. Klub sportowy występując o przyznanie dotacji celowej, przedstawia ofertę wykonania zadania publicznego, o którym mowa w § 1, na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7. 1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje burmistrz, uwzględniając przy wyborze między innymi:

1) możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,

2) klasyfikacja klubów sportowych w systemie sportu dzieci i młodzieży w danej dyscyplinie sportowej, prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

3) przedstawioną przez klub sportowy kalkulację finansową,

4) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zadanie,

2. Decyzja burmistrza, o której mowa w ust. 1 jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

4. Kwota przyznanej dotacji celowej może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub sportowy. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia.

5. Informacja o przyznanych dotacjach celowych podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

§ 8. 1. Z klubem sportowym, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek o realizację przedsięwzięcia wraz z aktualizowanym kosztorysem.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie pisemnej.

§ 9. Określa się następujący sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby:

1. Zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu gminy;

2. Zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

a) stanu realizacji zadania;

b) efektywności i rzetelności wykonania zadania;

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

d) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 10. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby składają w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2. W przypadku wykorzystania tylko części kwoty dotacji przekazanej na realizację zadania, niewykorzystana jej cześć podlega zwrotowi na wskazany w umowie rachunek gminy.

3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2, następuje w terminach ustalonych w umowie, nie później niż 15 dni od określonego w umowie dnia zakończenia realizacji zadania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie


Danuta Jelec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/54/2011
Rady MIejskiej w Wołowie
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 marca 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/54/2011
Rady MIejskiej w Wołowie
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z sdnia 24 marca 2011r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »