| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 18 lutego 2011r.

o zmianie uchwały Nr XXX/140/09 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2009 r. Nr 1, poz. 1 z dnia 07 stycznia.), Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/140/09 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 marca 2009 r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Tworzy się fundusz na dodatki motywacyjne dla nauczycieli szkół w wysokości od 5% do 6% planowanych środków na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w danym roku budżetowym.

2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły (placówki) albo inne stanowisko kierownicze, zatwierdzone przez organ prowadzący szkołę: Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

Stanowisko kierownicze

Miesięcznie
w%

1.

Przedszkola:

a) dyrektor przedszkola czynnego do 8 godzin dziennie

5- 35

b) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie

5 - 25

2.

Szkoły (zespół szkół) wszystkich typów: a) dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:

-do 6 oddziałów

5-50

-od 7 do 12 oddziałów

10-60

-od 13 i powyżej

15-70

b)wicedyrektor

od 30-70 dodatku przyznanego dyrektorom

3.

Inne stanowiska kierownicze, zatwierdzone przez organ prowadzący szkołę

od 20 - 40dodatku przyznanego dyrektorom

3) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 1) przy jednej osobie w rodzinie - 1 % 2) przy dwóch osobach w rodzinie - 2 % 3) przy trzech osobach w rodzinie - 3 % 4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 4 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2011 r.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela , zobowiązuje organy prowadzące do przestrzegania zmienionych niniejszą ustawą średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, tj. nauczyciel stażysta 100%, kontraktowy 111%, mianowany 144%, dyplomowany 184% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Ustawa zmienia również zapis o sporządzaniu regulaminy wynagradzania nauczycieli na każdy rok kalendarzowy, wprowadza zapisy o obowiązku dokonywania analiz poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia w odniesieniu do w/w średnich wynagrodzeń oraz do składania sprawozdań w tej sprawie do regionalnej izby obrachunkowej, organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych prze jst. oraz związkom zawodowym zrzeszających nauczycieli. W przypadku nieosiągnięcia w danym roku średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkoły, jest zobowiązany do wypłacenia nauczycielom kwoty różnicy w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. W związku z powyższym zaproponowano wprowadzenie zmiany w uchwale Nr XXX/140/09 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli w § 3 ust. 3 dot. funduszu motywacyjnego dla nauczycieli oraz w § 11 ust. 2 dot. wysokości dodatku mieszkaniowego, co pozwoli na podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a tym uniknięcia wypłacania jednorazowych dodatków uzupełniających. Zmiany do regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli zostały uzgodnione z uprawnionymi przedstawicielami: Prezesem Oddziału ZNP w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Przewodniczącym rady Oddziału Region Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" w Ząbkowicach Śląskich, oraz przedstawicielami Radnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki i pełnomocnikiem wójta ds. oświaty. W wersji po uzgodnieniach regulamin zostaje przedłożony Radzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, w celu podjęcia uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »