| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/94/11 Rady Gminy Długołęka

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 79/10 w obrębie wsi Długołęka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w nawiązaniu do Uchwały XXIX/341/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 79/10 w obrębie wsi Długołęka, po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/69/97 z dnia 24 listopada 1997 r. (z późn. zm.), Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka zatwierdzonego uchwałą nr XXII/581/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 80 z dnia 06.05.2005 r., poz. 1763), dla działki nr 79/10, zwaną dalej "MPZP DŁUGOŁEKA 79/10", której obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostają wyrażone w postaci:
1) rysunku planu, w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) przepisów ogólnych określonych w niniejszym rozdziale;
3) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad zagospodarowania i podziału terenu określonych w rozdziale 2 niniejszej uchwały;
4) zasad budowy, modernizacji i rozbudowy systemów komunikacji określonych w rozdziale 3 niniejszej uchwały;
5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określonych w rozdziale 4 niniejszej uchwały;
6) ustaleń w zakresie lokalizacji celów publicznych, zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej określonych w rozdziale 5 niniejszej uchwały;
7) zasad ochrony, granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów z zakresu ochrony przyrody I środowiska określonych w rozdziale 6 niniejszej uchwały;
8) zasad ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej określonych w rozdziale 7 niniejszej uchwały;
9) przepisów końcowych określonych w rozdziale 8 niniejszej uchwały.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu, obowiązujący w zakresie:
a) granicy obszaru objętego planem,
b) funkcji terenów,
c) linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
3) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;
4) funkcji wiodącej - należy przez to rozumieć formy zagospodarowania, określone dla danego terenu, realizowane wg następujących zasad:
a) realizacja, potrzeby i wymagania określone dla funkcji wiodącej muszą być spełnione priorytetowo przed wymaganiami innych form zagospodarowania,
b) na danym terenie takie formy zagospodarowania należy zrealizować w ilości przynajmniej 60% sumy powierzchni wewnętrznej projektowanych obiektów lub 60% powierzchni działki;
5) funkcji uzupełniającej - należy przez to rozumieć formy zagospodarowania, dopuszczone dla danego terenu, realizowane wg następujących zasad (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 2 niniejszej uchwały nie stanowią inaczej):
a) w formie funkcji wbudowanej na maksymalnie 40% sumy powierzchni wewnętrznej projektowanego obiektu,
b) w formie zainwestowania niekubaturowego na maksymalnie 40% powierzchni działki,
c) w formie osobnego budynku o powierzchni wewnętrznej stanowiącej nie więcej niż 40% sumy powierzchni wewnętrznej wszystkich budynków lokalizowanych na działce,
powyższe parametry należy liczyć łącznie dla wszystkich funkcji uzupełniających;
6) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni, jaką zajmuje budynek wraz z konstrukcją, ociepleniem oraz innymi elementami budynku - na styku z powierzchnią terenu, do powierzchni działki, na której jest usytuowany;
7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki;
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której elewacja nie przekroczy od strony określonej w planie (po zewnętrznym obrysie ściany projektowanego obiektu). Powyższa zasada nie dotyczy części budynku, które w całości znajdują się pod ziemią lub części wystających przed elewację tj.: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych części budynku pod warunkiem, że powyższe elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5m i jednocześnie ww. elementy nie przekroczą określonej w planie linii zabudowy o więcej niż 2 m. W przypadku schodów do budynku, pochylni itp. dopuszcza się odstępstwo od określonej w planie linii zabudowy o maksymalnie 1,2 m;
9) nieuciążliwych usługach - należy przez to rozumieć usługi niezaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
10) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć aktywność gospodarczą o charakterze usługowym oraz powiązaną z nią działalność produkcyjną - z wykluczeniem usług podstawowych oraz usług sportu i rekreacji;
11) usługach podstawowych - należy przez to rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, kultury, kultu religijnego oraz oświaty i wychowania a także usługi administracji;
12) komunikacji wewnętrznej - należy przez to rozumieć drogi dojazdowe do poszczególnych działek oraz obiektów - o szerokości minimalnie 4,5 m - budowa i utrzymanie ww. terenu należy do zarządcy lub właścicieli nieruchomości;
13) urządzeniach i obiektach pomocniczych - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, wyposażenia technicznego, elementów komunikacji tj.: dojścia, parkingi, garaże itp. oraz inne urządzenia i obiekty zapewniające możliwość prawidłowego funkcjonowania obiektów zgodnie z funkcją wiodącą lub uzupełniającą terenu;
14) parametrach elewacji - należy przez to rozumieć parametry składające się na postrzeganie obiektu tj.:
a) wysokość elewacji rozumiana jako maksymalna dopuszczalna odległość od najwyżej położonej kalenicy dachu (bez anten, kominów itp.) do projektowanej powierzchni gruntu w najniżej położonej części budynku (parametr nie dotyczy części budynku zlokalizowanych poniżej otaczającego terenu),
b) szerokość elewacji rozumiana jako maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy skrajnymi ścianami zewnętrznymi budynku (wraz z ociepleniem).
Rozdział 2
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I PODZIAŁU TERENU
§ 3. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
1) funkcja wiodąca: zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym, przy czym za zgodne z ww. funkcją uznaje się:
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej,
b) lokalizację niskointensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (do 4 mieszkań włącznie),
c) lokalizację usług komercyjnych nieuciążliwych,
d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielenie działek pod ww. komunikację,
e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
2) funkcje uzupełniające - nie dopuszcza się;
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i gabarytami do historycznej zabudowy wsi,
b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się tylko w formie i gabarytach nawiązujących do sąsiadującej zabudowy jednorodzinnej, przy czym w budynkach dopuszcza się maksymalnie do 4 mieszkań włącznie,
c) usługi komercyjne nieuciążliwe dopuszcza się pod warunkiem zachowania następujących zasad:
- dopuszcza się usługi w formie wbudowanej w budynki, pod warunkiem lokalizacji takiej formy zainwestowania tylko na pierwszej kondygnacji nadziemnej,
- dopuszcza się usługi w formie osobnego obiektu, przy czym powierzchnia użytkowa takiego obiektu nie może być większa niż powierzchnia użytkowa obiektów mieszkaniowych na działce,
d) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 40% powierzchni działki,
e) powierzchnia terenu biologicznie czynnego min. 25% powierzchni działki,
f) parametry elewacji:
- wysokość budynków maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia, jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 12 m,
- szerokości elewacji nie określa się,
g) w zakresie parametrów dachów:
- dachy dwu - lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 35o - 45o), kryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę,
dopuszcza się odstępstwo od powyższych parametrów dla takich elementów jak - tarasy, wieże, wykusze, lukarny, jednak nie więcej niż dla 25% powierzchni dachu,
h) przy lokalizacji nowych budynków należy zachować następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:
- 6 m od linii rozgraniczających tereny komunikacji publicznej,
- 4 m od linii rozgraniczających tereny komunikacji wewnętrznej,
i) wszystkie niezbędne miejsca postojowe należy zlokalizować na posesji własnej inwestora;
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) przy wydzielaniu nowych działek budowlanych docelowa powierzchnia działki powinna wynosić min. 800 m2,
b) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawiązywać do istniejących podziałów lub linii rozgraniczających tereny komunikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych (ewentualnie równoległe lub zbliżone do równoległych),
c) powyższe zasady nie dotyczą działek:
- wydzielanych pod komunikację wewnętrzną drogową, dla których należy zachować minimalną szerokość 4,5 m,
- wydzielanych pod komunikację wewnętrzną pieszą, dla których należy zachować minimalną szerokość 3 m,
- wydzielanych pod ewentualne urządzenia infrastruktury technicznej;
5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie przewiduje się tymczasowych form zagospodarowania.
Rozdział 3
ZASADY BUDOWY, MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
§ 4. 1. W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wskazanych pod komunikacje.
2. Obsługę komunikacyjną terenu należy zapewnić z ulicy znajdującej się po wschodniej stronie obszaru objętego planem (ul. Ptasia).
Rozdział 4
ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 5. 1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację zabudowy.
2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia technicznego przebiegały w liniach rozgraniczających ulic. W przypadku braku możliwości wykonania sieci jw. dopuszcza się prowadzenie sieci w przylegających do ulic terenach - za zgodą ich właścicieli lub użytkowników wieczystych - na zasadach określonych w stosownych aktach prawa.
3. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwestorów we własnym zakresie.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dostawę z istniejącego wodociągu wiejskiego (po rozbudowie).
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się dostawę zgodnie z warunkami określonymi przez Zakład Energetyczny.
6. Zaopatrzenie w energię cieplną - ogrzewanie indywidualne lub zdalczynne - z zastosowaniem następujących zasad:
1) zaleca się odnawialne źródła energii tj. energia słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła itp.), biomasa (w tym drewno);
2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod warunkiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawności tj. powyżej 90%;
3) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu węgla i jego pochodnych pod warunkiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawności tj. powyżej 80%.
7. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na podstawie zawartej umowy) poprzez gromadzenie w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.
8. Dla całego terenu w granicach opracowania przewiduje się system grupowego oczyszczania ścieków do kanalizacji gminnej oraz oczyszczalni ścieków.
Rozdział 5
USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH, ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ORAZ REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 6. 1. W zmianie planu nie wskazuje się terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych, w związku z czym nie określa się wymagań, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację celów publicznych w zakresie lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających terenu o funkcji mieszkaniowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN - pod warunkiem zachowania ustaleń planu określonych w rozdziale 2 niniejszej uchwały oraz za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych.
Rozdział 6
ZASADY OCHRONY, GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA
§ 7. Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny lub obiekty podlegające ochronie, na podstawie przepisów z zakresu ochrony przyrody.
§ 8. 1. Na gruntach wokół realizowanych inwestycji zaleca się oszczędne planowanie powierzchni utwardzonej z uwagi na ograniczone możliwości odprowadzania nadmiaru wód opadowych do cieków i urządzeń melioracyjnych.
2. Dla gruntów zdrenowanych istnieje obowiązek przebudowy systemu drenarskiego po stosownych uzgodnieniach z Zarządem właściwym do spraw melioracji.
§ 9. 1. W zakresie ochrony przed hałasem, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, ustala się standardy akustyczne określone w odpowiednich przepisach prawa dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
2. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony przed hałasem oraz drganiami należy zachować zasady określone w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozdział 7
ZASADY OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
§ 10. Na obszarze objętym planem nie znajdują się obiekty i obszary zabytkowe podlegające ochronie krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Rozdział 8
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 11. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w wysokości 30% od wzrostu wartości nieruchomości.
§ 12. Na obszarze objętym zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXII/581/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2005 r. Nr 80, poz. 1763).
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Chmielewska
Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/94/11
Rady Gminy Długołęka
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Rysunek planu
Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/94/11
Rady Gminy Długołęka
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/94/11
Rady Gminy Długołęka
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »