| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/27/2011 Rady Miejskiej w Międzyborzu

z dnia 10 maja 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia przedszkola publicznego, prowadzonego przez Gminę Międzybórz, wykraczające poza bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne.

§ 2. 1. Świadczeniami, o których mowa w § 1 są:

1) dodatkowe świadczenia przedszkola, przekraczające bezpłatną realizację podstawy programowej, takie jak:

a) zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania, w tym wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

b) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

c) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

d) zajęcia relaksacyjno - wyciszające

e) organizowane przez przedszkole uroczystości, spotkania oraz imprezy z udziałem rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego;

2) wyżywienie w części odpowiadającej kosztom produktów żywnościowych, wykorzystywanych do przygotowania posiłków, zwanych dalej "stawką żywieniową";

3) korzystanie z dystrybutorów wody.

§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców/ prawnych opiekunów/ za każdą godzinę dodatkowych świadczeń przedszkola określonych w § 2, pkt. 1), w wysokości 0,13 % minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, w tym szczegółową odpłatność za posiłki i korzystanie z dystrybutorów wody oraz sposób pobierania opłat reguluje umowa cywilno - prawna zawarta między rodzicami/ prawnymi opiekunami/, a dyrektorem przedszkola.

§ 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, na zasadach określonych w umowie o której mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Międzyborzu Nr XVIII /82/2008 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia przedszkola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyborzu

Krystyna Lemiesz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) opłaty za świadczenia prowadzonych przedszkoli ustala rada gminy. Uchwała gwarantuje, iż przedszkole prowadzone przez Gminę Międzybórz zapewnia bezpłatną opieką, wychowanie i nauczanie w wymiarze 5 godzin dziennie, koniecznym do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z kolei świadczenia, za które przedszkole ma prawo pobierać opłaty są jasno określone i skonkretyzowane, w celu realizacji zasady ekwiwalentności wymienionych świadczeń i opłat. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, wprowadza obowiązek dokumentowania przez przedszkole godzin obecności dziecka w danym dniu. Ten sposób ewidencjonowania obecności dziecka w przedszkolu ma umożliwić nadzorowanie udziału dziecka w części bezpłatnych i płatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole. Rozliczanie frekwencji dziecka umożliwić ma pobranie od rodzica należność za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie. Zatem opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar czasu przeznaczony na realizację podstawy programowej, powinna być opłatą godzinową, co ustala niniejsza uchwała. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również wnioski wypływające z orzecznictwa sądowego istnieje uzasadniona konieczność uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu NR XVIII/ 82/ 2008 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia przedszkola.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »