| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28/VII/11 Rady Miasta I Gminy Wleń

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.), mając na uwadze poprawę stanu środowiska w Mieście i Gminie Wleń, a także realizując zadania zawarte w "Programie Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Wleń" - przyjętym Uchwałą Nr 173/XXXIII/05 z dnia 04 sierpnia 2005 r. Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielenia osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wleń na dofinansowanie poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 2. 1. Dofinansowanie do poniesionych kosztów budowy mogą otrzymać właściciele nieruchomości w miejscowościach, dla których nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji ściekowej w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy.

2. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1 mogą otrzymać także właściciele nieruchomości położonych w miejscowościach, gdzie wieloletni plan inwestycyjny przewiduje budowę kanalizacji zbiorczej, jednakże ze względu na oddalenie od zbiorczych sieci kanalizacyjnych dana nieruchomość nie jest przewidywana do włączenia do sieci kanalizacji zbiorczych.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osób spełniających warunki określone w § 1 i 2, po zawarciu umowy pomiędzy Gminą a Dotowanym.

2. Przez właściciela nieruchomości rozumie się również użytkownika wieczystego.

3. Wzór wniosku, protokołu odbioru i umowy stanowią załącznik niniejszej uchwały

§ 4. 1. Dofinansowanie do poniesionych kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przyznaje się do wysokości 50 % udokumentowanych kosztów budowy, jednakże nie więcej niż 2.000,- zł.

2. Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wleń na podstawie wniosku właściciela nieruchomości w formie dotacji .

3. Warunki przyznania dotacji i jej rozliczenia określa przedmiotowa uchwała oraz umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a gminą.

4. Wypłata dotacji następuje po stwierdzeniu faktu wybudowania oczyszczalni i przedłożeniu dokumentów potwierdzających poniesione koszty budowy i atest techniczny urządzenia.

5. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń może odroczyć przyznanie dotacji na następny rok budżetowy w wypadku wyczerpania środków finansowych w danym roku budżetowym.

§ 5. 1. Burmistrz powołuje 3 osobową Komisję Kwalifikacyjną do rozpatrywania wniosków o dotację.

2. Burmistrz postanawia o udzieleniu i kwocie dotacji lub o odmowie jej udzielenia na podstawie:

- stanowiska komisji kwalifikacyjnej.

§ 6. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 3 należy dołączyć:

- plan usytuowania oczyszczalni ścieków;

- dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością / np. akt własności /;

- uprawnienia do wykonania prac zgodnie z ustawą prawo budowlane /zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego/;

- rachunki dokumentujące poniesione koszty inwestycji;

- atest techniczny urządzenia;

- inne np. (dokumentacja fotograficzna).

2. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale.

3. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich składania.

4. Burmistrz oraz komisja kwalifikacyjna mogą uzależnić rozpatrywanie wniosków od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

5. Burmistrz informuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku zainteresowanych o przyznaniu dotacji i terminie podpisania umowy.

6. Nie zawarcie umowy dotacji w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o przyznanym dofinansowaniu skutkuje nieważnością przyznanej dotacji.

§ 7. 1. Dotacja będzie wypłacana jednorazowo Dotowanemu na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wleń.

2. Termin wypłat dotacji ustala Burmistrz w zależności od posiadanych środków.

3. Burmistrz może natychmiast rozwiązać umowę dotacji w przypadku, gdy:

- Dotowany nie dotrzymuje warunków zastrzeżonych w umowie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń


Katarzyna Kotołowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/VII/11
Rady Miasta I Gminy Wleń
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór wniosku o dofinansowanie poniesionych kosztów budowy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 28/VII/11
Rady Miasta I Gminy Wleń
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór protokołu odbioru komisyjnego przydomowej oczyszczalni ścieków.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/VII/11
Rady Miasta I Gminy Wleń
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór umowy o udzielenie dotacji do poniesionych kosztów budowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »