| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Komunikat Zarządu Województwa Dolnośląskiego

z dnia 5 lipca 2011r.

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa o podjęciu uchwały nr 920/IV/11 z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszcze-gółowienia RPO WD). WOJEWÓDZTWA


informuje o podjęciu:
Uchwały nr 920/IV/11 z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).
Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Powyższa uchwała oraz tekst jednolity Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (URPO) uwzględniający wprowadzone zmiany są dostępne na witrynie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.
W zaktualizowanej wersji Uszczegółowienia RPO WD wprowadzono m.in. następujące najważniejsze zmiany dotyczące:
1.5.2 procedury odwoławczej,
gdzie zaktualizowano zapisy związane z rozstrzygnięciami odwołań od decyzji w sprawie projektów, dokonywanymi przez IZ RPO WD. Zmiana ma na celu zapewnienie spójności pomiędzy dokumentami programowymi, a w przypadku ponownej oceny merytorycznej z Regulaminami pracy KOP (IZ i DIP); zmiana podkreśla także niezależność oceny ekspertów, zgodnie z art. 31 uozppr.
1.6.1 Listy podstawowych aktów prawnych i dokumentów regulujących zarządzanie i wdrażanie RPO WD,
gdzie dokonano aktualizacji listy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
Działania 5.3 Ciepłownictwo i Kogeneracja,
gdzie doprecyzowano zapisy dotyczące typów projektów kwalifikujących się do dofinansowania.
Załącznika nr 1. "Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing",
gdzie wprowadzono korektę techniczną.
Załącznika nr 3. "Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania",
gdzie 2 wskaźniki rezultatu z działania 5.1 powtórzono także w działaniu 5.3, w konsekwencji uległy zmianie wartości docelowe tych wskaźników ujęte w działaniu 5.1.
Załącznika nr 4. "Lista kluczowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013"(IWIPK),
gdzie w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r., nr 566/IV/11 w sprawie zmiany uchwały nr 960/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2011 dokonano aktualizacji IWIPK. Lista otrzymała brzmienie zgodne z w/w uchwałą.
Załącznika nr 6 "Wykaz wydatków wyłączonych z kwalifikowalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013", gdzie
- dostosowano zapisy o karach umownych do brzmienia art. 483 § 1 kc. Zapis otrzymał brzmienie "Kary umowne, odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego bądź nieterminowego wywiązania się ze zobowiązania, wypłacane przez wykonawcę na rzecz beneficjenta",
- doprecyzowano definicję dochodu oraz dochodu incydentalnego w projekcie, w kontekście art. 55 Rozporzadzenia Rady nr 1083/2006 oraz stanowiska KE (DG REGIO-Wydział H1) z dnia 29/01/2009 przekazanego przez MRR 10/02/2009,
- wprowadzono definicję "dokumentacji dotyczącej przygotowania materialnego projektu",
- do katalogu wydatków niekwalifikowanych dołączono wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem za urlop dla poratowania zdrowia udzielany na podstawie odrębnych przepisów,
- w wykazie wydatków niekwalifikowalnych dla poszczególnych Działań w Priorytetach RPO WD w ramach działania 5.3 dopisano wydatki związane z modernizacją ciepłowni wykorzystujących konwencjonalne źródła energii,
- zmodyfikowano zasady kwalifikowania wydatków w ramach mechanizmu cross-financing.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »