| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/201/11 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia

Na postawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm1) ),w związku z art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz.779 z późn.zm.2) ) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje

§ 1.

Nadaje się regulamin jednostce organizacyjnej Miasta Wrocławia pod nazwą Straż Miejska Wrocławia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXIII/728/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia ( Dz.Urz. Woj. Dol. z 2008 r. Nr 211, poz. 2343).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia


Jacek Ossowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. N 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 ,poz.142,Nr 40,poz.230 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr.21, poz. 113, Nr 117, poz. 679

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113,poz.984, z 2003 r. Nr 130,poz.1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2011 r. Nr 5 poz.13.

Załącznik do Uchwały Nr X/201/11
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »