| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w Łagiewnikach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje :

§ 1.

Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, w godzinach określonych przez organ prowadzący w statucie przedszkola.

§ 2.

1. W przedszkolu opłacie podlegają zajęcia realizowane powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej, obejmującej:

1) działania opiekuńcze zapewniające dziecku bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem oraz w czasie wypoczynku;

2) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

3) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

4) zabawy aktywizujące oraz badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

5) prowadzenie zajęć przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

6) prowadzenie zajęć umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową, o której mowa w § 1;

2. Ustala się opłatę, w wysokości 0,10 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. u. z 2002 roku, Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami) za każdą rozpoczętą godzinę.

3. Szczegółowe zasady pobierania opłaty, o której mowa w ust. 1 zostaną określone w regulaminie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLII/256/09 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 grudnia 2009r.w sprawie opłat za swiadczenia udzielane przez przedszkole w Łagiewnikach orazuchwała Nr VII/25/11 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 marca 2011r.w sprawie opłat za swiadczenia udzielane przez przedszkole w Łagiewnikach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Łagiewniki


Maria Łaskarzewska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/53/11
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Celem podjęcia niniejszej uchwały jest ustalenie odpłatności rodziców (prawnych opiekunów)za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci przebywających w gminnym przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Łagiewniki, powyżej pięciu godzin dziennie. W przedmiotowej uchwale Rada Gminy ustala opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole w Łagiewnikach. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »