| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kondratowice

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strachów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, ze zmianami), w związku z uchwałą nr XXI/114/2008 Rady Gminy Kondratowice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strachów oraz po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kondratowice, Rada Gminy Kondratowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strachów zwany dalej planem.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu, będący integralną częścią uchwały w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rysunek planu, będący integralną częścią uchwały w skali 1:5000, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne.

§ 2.

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz załącznikami.

2) Przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

3) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym sposobie użytkowania (funkcji) lub różnym sposobie zagospodarowania terenu;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli naziemne nie będące liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami;

5) terenie - należy przez to rozumieć obszar o jednolitym sposobie użytkowania i funkcji podstawowej, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego;

6) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która dominuje na danym terenie w sposób określony ustaleniami planu - w przypadku ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;

7) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć - rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje w granicach terenu i poszczególnych nieruchomości mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe;

8) przeznaczeniu równorzędnym terenu - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu uzupełniające się w dowolnych proporcjach lub będące zamiennym sposobem zagospodarowania terenu oraz obiektów z nim związanych;

9) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym;

10) powierzchni zabudowy działki - należy przez to rozumieć powierzchnię zajętą przez budynek wyznaczoną przez rzut poziomy krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy działki nie wlicza się:

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

b) powierzchni elementów drugorzędnych takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, tarasy, daszki, markizy itp.

11) usłudze nieuciążliwej -należy przez to rozumieć usługi nie wymagające stałej obsługi transportowej pojazdami o nośności powyżej 3.5 t, których charakter nie powoduje konfliktów sąsiedztwa.

§ 3.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole określające podstawowe przeznaczenie terenów;

4) obowiązujące linie zabudowy;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6) granica strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego "K";

7) obiekty o wartościach historycznych figurujące w gminnej ewidencji zabytków;

8) stanowiska archeologiczne;

9) granica obszaru chronionego krajobrazu "Wzgórza Niemczańsko- Strzelińskie" utworzonego decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 29 z dnia 28 listopada 2008 r.;

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie będące obowiązującymi ustaleniami planu, i mające charakter informacyjny:

1) proponowany podział geodezyjny;

2) proponowana lokalizacja budynków mieszkalnych;

3) linie elektroenergetyczne napowietrzne.

§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) tereny zabudowy zagrodowej mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej jednorodzinnej i zagrodowej - oznaczone symbolem MM;

3) tereny obsługi gospodarki leśnej - oznaczone symbolem RLU;

4) tereny lasów - oznaczone symbolem ZL;

5) tereny rolne- oznaczone symbolem R;

6) tereny wód powierzchniowych i śródlądowych - oznaczone symbolem WS;

7) tereny dróg klasy zbiorczej - oznaczone symbolem KDZ;

8) tereny dróg klasy lokalnej - oznaczone symbolem KDL;

9) tereny dróg klasy dojazdowej - oznaczone symbolem KDD;

10) tereny ciągów pieszo- jezdnych - oznaczone symbolem KDPJ;

11) tereny ciągów pieszych - oznaczone symbolem KDX.

§ 5.

Nie określa się szczególnych sposobów i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 6.

1. Wyznacza się strefę "K" ochrony konserwatorskiej. Strefa "K" ochrony konserwatorskiej obejmuje obszary w granicach historycznego siedliska wraz z terenem dawnego zespołu podworskiego w centrum wsi.

2. W strefie "K" obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

1) na terenie zespołu folwarcznego lokalizacja nowej zabudowy możliwa jest wyłącznie w miejscu nieistniejących historycznych budynków, wymagane jest przy tym ich dostosowanie do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali, bryły, formy architektonicznej, podziałów, proporcji powierzchni ścian i otworów, kolorystyki, przy użyciu tradycyjnych, historycznych materiałów, obowiązuje także nawiązanie do cech historycznej zabudowy wsi, nowa zabudowa nie może dominować nad historyczną;

2) zakazuje się dalszego podziału nieruchomości, zakazuje się wprowadzania przegrodzeń dzielących optycznie zespół; napowietrzne linie energetyczne przewidziane są do usunięcia poprzez ich skablowanie;

3) przy inwestycjach związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową obiektów istniejących wymaga się nawiązania gabarytami i sposobem kształtowania bryły i użytymi materiałami do miejscowej historycznej zabudowy, w przypadku istniejącego obiektu po rozbudowie budynek powinien tworzyć spójną kompozycję z istniejącą częścią,

4) nowa zabudowa powinna nawiązywać swoi charakterem do budownictwa regionalnego poprzez skalę, bryłę i użyte materiały. Maksymalna wysokość nowoprojektowanej zabudowy nie może przekraczać 9m, przy zastosowaniu dachów o symetrycznych połaciach oraz kątach nachylenia 38-45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub blachodachówką matową w kolorze ceglastym;

5) należy zachować nasadzenia przydrożne;

6) należy usunąć obiekty dysharmonizujące;

7) zakazuje się stosowania materiałów z tworzyw sztucznych (np. siding) jako elementów okładzinowych,

8) elementy dysharmonizujące, nie spełniające warunków ochrony strefy konserwatorskiej oraz umożliwiające ekspozycję wartościowych obiektów zabytkowych, winny być usunięte lub poddane odpowiedniej przebudowie;

9) zakazuje się stosowania ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych, forma, materiał i wysokość winien nawiązywać do lokalnych, historycznych ogrodzeń;

10) dopuszcza się stosowanie silosów, zbiorników na materiały masowe na tyłach działek, jako przesłonięte zabudową, w miejscach nie eksponowanych, wysokość tych obiektów nie powinna przekraczać wysokości historycznej zabudowy.

§ 7.

1. Na obszarze objętym planem określa się obiekty o wartościach zabytkowych ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu. Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany. Spis tworzą następujące obiekty i obowiązują dla nich następujące wymogi konserwatorskie:

1) Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków:

a) dom mieszkalny, nr 2 wraz z zespołem 2 budynków podworskich;

b) dom mieszkalny, nr 3.

2) Gminną ewidencją zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej objęte zostają zespoły i obiekty o istotnych lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych, ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany, zmiany te nie powodują zmian ustaleń planu. Dla obiektów wymienionych w ewidencji zabytków, znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz poza strefą, obowiązują następujące wymogi:

a) zachować ich bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały budowlane,

b) utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtworzyć historyczny detal architektoniczny,

c) zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem budynku, należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi,

d) w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową elewację budynku,

e) stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych, zakazuje się stosowania okładzin ściennych typu "siding",

f) należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego - dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym,

g) elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem wartości zabytkowych obiektów,

h) prowadzenie wszelkich prac budowlanych przy obiektach zabytkowych należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych konserwatorskich,

i) wszelkie prace budowlane, a także zmiany funkcji obiektów i obszarów objętych ewidencją zabytków należy uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,

j) dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków a znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej dodatkowo obowiązują ustalenia sformułowane dla poszczególnych stref.

§ 8.

1. Na obszarze objętym planem określa się chronione stanowiska archeologiczne, w tym wpisane do rejestru zabytków:

1) Wykaz chronionych stanowisk archeologicznych:

- § 1/14/88-27 AZP: ślad osadnictwa- neolit,

- § 2/15/88-27 AZP: droga- późne średniowiecze XIII-XIVw./ osada- kpl, neolit środkowy/ osada- KCWR, neolit wczesny- nr rejestru 1132/567/1985 z 1985 roku,

- § 3/16/88-27 AZP: ślad osadnictwa- kpl, neolit środkowy,

- § 4/17/88-27 AZP: osada- wczesne średniowiecze XI-XIIw./ osada- przeworska, OWR późny- nr rejestru 604/Arch/1972 z 06.06.1972 roku,

- § 5/18/88-27 AZP: osada- późne średniowiecze XIII-XIVw./ osada- wczesne średniowiecze XI-XIIw./ osada- kpl, neolit środkowy- nr rejestru 1126/561/1985 z 1985 roku,

- § 6/19/88-27 AZP: osada- kpl, neolit środkowy- nr rejestru 1127/562/1985 z 1985 roku,

- § 7/20/88-27 AZP: ślad osadnictwa- pradzieje/ ślad osadnictwa- późne średniowiecze XIII-XIVw./ ślad osadnictwa- przeworska OWR późny/ osada- łużycka- nieokreślona/ ślad osadnictwa- neolit,

- § 8/21/88-27 AZP: ślad osadnictwa- pradzieje/ ślad osadnictwa- późne średniowiecze XIV-XVw., ślad osadnictwa- kpl, neolit środkowy,

- § 9/22/88-27 AZP: ślad osadnictwa- pradzieje,

- § 10/23/88-27 AZP: ślad osadnictwa- pradzieje/ ślad osadnictwa- późne średniowiecze XIV-XVw./ ślad osadnictwa- neolit,

- § 11/24/88-27 AZP: ślad osadnictwa- pradzieje/ ślad osadnictwa- późne średniowiecze XIV-XVw., osada- neolit schyłkowy/ osada- kpl, neolit środkowy/ osada- KCWR, neolit wczesny- nr rejestru 1128/563/1985 z 1985 roku,

- § 12/25/88-27 AZP: ślad osadnictwa- pradzieje/ ślad osadnictwa- późne średniowiecze XIV-XVw./ ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze XI-XIIIw./ osada- kpl, neolit środkowy- nr rejestru 1129/564/1985 z 1985 roku,

- § 13/26/88-27 AZP: osada- późne średniowiecze XIV-XVw.,

- § 14/27/88-27 AZP: ślad osadnictwa- pradzieje/ osada- późne średniowiecze XIV-XVw./ osada- lendzielska, neolit środkowy- nr rejestru 1130/565/1985 z 1985 roku,

- § 15/28/88-27 AZP: osada- późne średniowiecze XIII-XIVw./ ślad osadnictwa- KCWR, neolit wczesny,

- § 16/29/88-27 AZP: ślad osadnictwa- pradzieje/ ślad osadnictwa- późne średniowiecze/ ślad osadnictwa- przeworska, OWR późny, osada- kpl, neolit środkowy,

- § 17/30/88-27 AZP: ślad osadnictwa- pradzieje/ ślad osadnictwa- późne średniowiecze XIV-XVw.

- § 18/31/88-27 AZP: ślad osadnictwa- pradzieje/ ślad osadnictwa- późne średniowiecze XIV-XVw.

- § 19/32/88-27 AZP: ślad osadnictwa- kpl, neolit środkowy,

- § 20/33/88-27 AZP: ślad osadnictwa- późne średniowiecze XIV-XVw./ ślad osadnictwa- KCWR, neolit wczesny- nr rejestru 1131/566/1985 z 1985 roku,

- § 21/34/88-27 AZP: źródło- późne średniowiecze,

- § 22/35/88-27 AZP: grodzisko stożkowate- późne średniowiecze.

2) lokalizację chronionych stanowisk archeologicznych oznaczono na rysunku planu;

3) w obrębie znajdujących się na terenie objętym opracowaniem planu chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia wyprzedzających inwestycję ratowniczych badań archeologicznych;

4) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę - przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych) należy uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, przez uprawnionego archeologa;

5) zakazuje się zalesiania obszarów stanowisk archeologicznych;

6) zasób ewidencji i rejestru stanowisk archeologicznych podlega sukcesywnym uzupełnieniom i weryfikacji.

§ 9.

1. Dla pozostałych terenów położonych w obszarze opracowania planu, ze względu na zapewnienie właściwej ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego, należy uwzględnić następujące uwarunkowania:

1) nowa zabudowa, przebudowa istniejących budynków powinna zostać starannie wpisana w krajobraz kulturowy wsi oraz być realizowana w nawiązaniu do zasad ukształtowania obiektów o tradycyjnych, lokalnych formach;

2) należy stosować zabudowę niewysoką (jedno-, dwukondygnacyjną) ze stromymi dachami, krytymi dachówką w kolorze ceglastym lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym matowym;

3) nową zabudowę należy lokalizować w logicznym rozwinięciu przy istniejącej siatce dróg.

Rozdział II.
Ustalenia szczegółowe

§ 10.

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem od MN/1 do MN/10.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (z wyłączeniem zabudowy szeregowej).

2) uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe wolnostojące oraz wbudowane w parterach budynków mieszkalnych w ilości nie większej niż 30% powierzchni zabudowy na działce,

b) urządzenia towarzyszące oraz zieleń.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) budynki mieszkalne z dachem dwuspadowym lub wielospadowym, o nachyleniu połaci w przedziale 30o-45o, krytym dachówką ceramiczną lub cementową;

2) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;

3) wysokość noworealizowanej zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 9m oraz dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym: parter i poddasze;

4) towarzyszące funkcji podstawowej budynki gospodarcze, usługowe oraz wolnostojące garaże i wiaty dopuszcza się jako parterowe; forma architektoniczna nowych budynków gospodarczych, usługowych i garażowych powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce;

5) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu na wydzielonej działce nie może być większy niż - 0,3;

6) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu jednostki elementarnej wydzielonej działki nie może być mniejszy niż - 0,5;

7) zakazuje się stosowania:

a) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych typu "siding" (oblicówka z paneli winylowych, PCV lub podobnych),

b) od strony dróg publicznych ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych - dopuszcza się wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te materiały).

8) dla terenów znajdujących się w strefie "K" podstawowej ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia jak w § 6;

9) ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stałych stanowisk postojowych, w tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na mieszkanie;

10) na terenie każdej wydzielonej działki z budynkiem mieszkalnym i usługami należy zapewnić, co najmniej 2 czasowe miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług;

11) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

12) z lica elewacji usytuowanej w nieprzekraczalnej linii zabudowy, mogą wystawać następujące elementy:

a) a) gzymsy - nie więcej niż 0,20 m,

b) okapy - nie więcej niż 0.80 m,

c) części budynku wzbogacające architektonicznie i funkcjonalnie jego elewację (takie jak wykusze, balkony) - nie więcej niż 1.50 m,

d) tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy - nie więcej niż 2 m.

13) wielkość wydzielonej działki przeznaczonej dla celów zabudowy nie może być mniejsza niż 1000m2;

14) dopuszcza się, wydzielanie działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej; wielkość tych działek należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi;

15) szerokość wydzielonej działki mierzona w linii zabudowy nie może być mniejsza niż 20m;

16) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach odrębnych;

17) realizowane inwestycje nie mogą powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

18) ustala się zakaz trwałego składowania surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych;

19) zaopatrzenie w wodę przyłączami wodociągowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;

20) w przypadku braku możliwości przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej dopuszcza się korzystanie z własnych ujęć wody;

21) odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

22) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

23) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby i gruntów;

24) odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w granicach działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych na terenie własnym inwestora lub do kanalizacji deszczowej;

25) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;

26) zakaz odprowadzania wód opadowych do rowów odwadniających drogi publiczne;

27) zasilanie w energię elektryczną poprzez istniejącą i rozbudowaną sieć elektroenergetyczną;

28) dopuszcza się lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych;

29) zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej;

30) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny;

31) przyłączenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej do sieci telefonicznej według technicznych warunków przyłączenia lokalnego operatora sieci;

32) gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji odpadów określonych w przepisach odrębnych i gminnych;

33) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych (energia elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub płynny itp.) niepowodujących zanieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych źródeł ciepła;

34) określa się normatywny poziom hałasu w porze dziennej 60dB, w porze nocnej 50dB.

§ 11.

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem od MM/1 do MM/6.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (z wyłączeniem zabudowy szeregowej).

b) zabudowa zagrodowa.

2) uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe wolnostojące oraz wbudowane w parterach budynków mieszkalnych w ilości nie większej niż 30% powierzchni zabudowy na działce;

b) urządzenia towarzyszące oraz zieleń.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) budynki mieszkalne z dachem dwuspadowym lub wielospadowym, o nachyleniu połaci w przedziale 35o--45o, krytym dachówką ceramiczną lub cementową;

2) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;

3) wysokość noworealizowanej zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 12m oraz trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter piętro i poddasze;

4) towarzyszące funkcji podstawowej budynki gospodarcze, usługowe oraz wolnostojące garaże i wiaty dopuszcza się jako parterowe; forma architektoniczna nowych budynków gospodarczych, usługowych i garażowych powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce;

5) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu na wydzielonej działce nie może być większy niż - 0,4;

6) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu jednostki elementarnej wydzielonej działki nie może być mniejszy niż - 0,4;

7) dla terenów znajdujących się w strefie "K" podstawowej ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia jak w § 6;

8) dla obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia jak w § 7;

9) ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stałych stanowisk postojowych, w tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na mieszkanie;

10) na terenie każdej wydzielonej działki z budynkiem mieszkalnym i usługami należy zapewnić, co najmniej 2 czasowe miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług;

11) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

12) z lica elewacji usytuowanej w nieprzekraczalnej linii zabudowy , mogą wystawać następujące elementy:

a) gzymsy - nie więcej niż 0,20 m,

b) okapy - nie więcej niż 0.80 m,

c) części budynku wzbogacające architektonicznie i funkcjonalnie jego elewację (takie jak wykusze, balkony) - nie więcej niż 1.50 m,

d) tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy - nie więcej niż 2 m.

13) wielkość wydzielonej działki przeznaczonej dla celów zabudowy nie może być mniejsza niż 1000m2;

14) dopuszcza się, wydzielanie działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej; wielkość tych działek należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi;

15) szerokość wydzielonej działki mierzona w linii zabudowy nie może być mniejsza niż 20m;

16) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach odrębnych;

17) ustala się wielkość produkcji zwierzęcej do 20 jednostek przeliczeniowych DJP;

18) realizowane inwestycje nie mogą powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

19) ustala się zakaz trwałego składowania surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych;

20) zaopatrzenie w wodę przyłączami wodociągowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;

21) odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

22) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

23) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby i gruntów;

24) odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w granicach działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych na terenie własnym inwestora lub do kanalizacji deszczowej;

25) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;

26) zakaz odprowadzania wód opadowych do rowów odwadniających drogi publiczne;

27) zasilanie w energię elektryczną poprzez istniejącą i rozbudowaną sieć elektroenergetyczną;

28) dopuszcza się lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych;

29) zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej;

30) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny;

31) przyłączenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej do sieci telefonicznej według technicznych warunków przyłączenia lokalnego operatora sieci;

32) gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji odpadów określonych w przepisach odrębnych i gminnych;

33) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych (energia elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub płynny itp.) niepowodujących zanieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych źródeł ciepła;

34) określa się normatywny poziom hałasu w porze dziennej 60dB, w porze nocnej 50dB.

§ 12.

1. Wyznacza się tereny obsługi gospodarki leśnej, oznaczone na rysunku planu symbolem RLU/1.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) teren obsługi gospodarki leśnej ,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (z wyłączeniem zabudowy szeregowej),

c) zabudowa zagrodowa.

2) uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe wolnostojące oraz wbudowane w parterach budynków mieszkalnych w ilości nie większej niż 30% powierzchni zabudowy na działce,

b) urządzenia towarzyszące oraz zieleń.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) budynki z dachem dwuspadowym lub wielospadowym, o nachyleniu połaci w przedziale 35o--45o, krytym dachówką ceramiczną lub cementową;

2) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;

3) towarzyszące funkcji podstawowej budynki gospodarcze, usługowe oraz wolnostojące garaże i wiaty dopuszcza się jako parterowe; forma architektoniczna nowych budynków gospodarczych, usługowych i garażowych powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce;

4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu na wydzielonej działce nie może być większy niż - 0,4;

5) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu jednostki elementarnej wydzielonej działki nie może być mniejszy niż - 0,4;

6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

7) z lica elewacji usytuowanej w nieprzekraczalnej linii zabudowy , mogą wystawać następujące elementy:

a) gzymsy - nie więcej niż 0,20 m,

b) okapy - nie więcej niż 0.80 m,

c) części budynku wzbogacające architektonicznie i funkcjonalnie jego elewację (takie jak wykusze, balkony) - nie więcej niż 1.50 m,

d) tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy - nie więcej niż 2 m.

8) dopuszcza się, wydzielanie działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej; wielkość tych działek należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi;

9) realizowane inwestycje nie mogą powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

10) ustala się zakaz trwałego składowania surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych;

11) zaopatrzenie w wodę przyłączami wodociągowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;

12) odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

13) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

14) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby i gruntów;

15) odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w granicach działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych na terenie własnym inwestora lub do kanalizacji deszczowej;

16) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;

17) zakaz odprowadzania wód opadowych do rowów odwadniających drogi publiczne;

18) zasilanie w energię elektryczną poprzez istniejącą i rozbudowaną sieć elektroenergetyczną;

19) dopuszcza się lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych;

20) zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej;

21) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny;

22) przyłączenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej do sieci telefonicznej według technicznych warunków przyłączenia lokalnego operatora sieci;

23) gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji odpadów określonych w przepisach odrębnych i gminnych;

24) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych (energia elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub płynny itp.) niepowodujących zanieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych źródeł ciepła;

25) określa się normatywny poziom hałasu w porze dziennej 60dB, w porze nocnej 50dB.

§ 13.

1. Wyznacza się tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem R/1 do R/18.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - tereny rolne;

2) uzupełniające - cieki wodne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi rolne.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej; wyjątek stanowią tereny oznaczone symbolem R/2, na których dopuszcza się zabudowę zagrodową;

2) dla terenów, na których znajdują się stanowiska archeologiczne, obowiązują ustalenia jak w § 9;

3) dopuszcza się, na wniosek właściciela, zalesianie gruntów rolnych spełniających warunki określone w przepisach szczególnych;

4) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej - po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządców i operatorów istniejących sieci;

5) dopuszcza się lokalizację komunalnych ujęć wód podziemnych (studni) oraz związanych z nimi urządzeń służących celom zaopatrzenia w wodę;

6) dopuszcza się wypełnienie występujących na terenach R zagłębień poeksploatacyjnych materiałem mineralnym (z wyłączeniem odpadów komunalnych) i rekultywację w kierunku rolnym lub leśnym;

7) wzdłuż rowów melioracyjnych zaleca się realizację biologicznej obudowy cieków w postaci zadrzewień i zakrzewień, z zachowaniem warunków dostępności do cieków dla służb melioracyjnych;

8) dopuszcza się wydzielanie nowych gospodarczych dróg transportu rolnego oraz likwidację istniejących, z zachowaniem warunku dostępności komunikacyjnej do terenów.

§ 14.

1. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolem od ZL/1 do ZL/11.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: tereny lasów.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych, z wyłączeniem obiektów związanych z prowadzoną gospodarką leśną oraz obiektów służących obsłudze turystyki;

2) lokalizację obiektów służących obsłudze turystyki (wiat, altan, ścieżek itp.) oraz warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego tych obiektów należy uzgodnić z właściwym nadleśnictwem;

3) dopuszcza się prowadzenie pieszo-rowerowych ciągów spacerowych;

4) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z właścicielem terenu;

5) dla terenów znajdujących się w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Wzgórza Niemczańsko- Strzelińskie" obowiązują ustalenia roporządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 29 z dnia 28 listopada 2008 r. opublikowane w Dz.U. nr 317 z 10 grudnia 2008 r poz. 3928.

§ 15.

1. Wyznacza się teren wód powierzchniowych i śródlądowych oznaczone na rysunku planu symbolem od WS/1 do WS/13.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: rzeki, stawy i rowy melioracyjne.

3. Na terenie WS, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

1) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarki wodnej,

2) dopuszcza się wykorzystanie terenu na cele rekreacyjne,

3) należy zapewnić dostęp do istniejących i projektowanych urządzeń gospodarki wodnej,

4) ustala się bezwzględny zakaz odprowadzania do wód nieoczyszczonych ścieków bytowych i gospodarczych.

§ 16.

1. Wyznacza się tereny urządzeń elektroenergetycznych oznaczone na rysunku planu symbolem E/1.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń elektroenergetycznych.

3. Na terenach E, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe

1) dopuszcza się zabudowę na granicy działki;

2) należy zapewnić dostęp do istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych;

3) Dla terenów znajdujących się w strefie "K" podstawowej ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia jak w § 6.

§ 17.

1. Wyznacza się teren dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ/1 i KDZ/2.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji publicznej głównej ( w tym jezdnie, obiekty inżynierskie, place, zatoki, urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej, chodniki, ścieżki rowerowe oraz zieleń).

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi:

a) 20 m oraz zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,

b) dopuszcza się poszerzenie drogi o tereny przyległe, jeśli wymagać tego będzie modernizacja drogi.

2) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu;

3) ustala się obowiązek lokalizacji ścieżek rowerowych;

4) na terenach zabudowanych ustala się obowiązek lokalizacji obustronnych chodników;

5) na terenach zabudowanych obowiązuje lokalizacja urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu pieszego (pasy, światła, płotki);

6) ustala się obowiązek dostosowania chodników i przejść dla pieszych do wymagań osób niepełnosprawnych, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych;

7) wyznacza się odcinki dróg, na których należy zlokalizować szpalery zieleni wysokiej;

8) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

9) dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych w sposób nie pogarszający warunków ruchu drogowego, w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

10) zakazuje się budowę nowych bezpośrednich wyjazdów z posesji oraz wyjazdów w obszarze oddziaływań skrzyżowań na drogach poprzecznych;

11) dopuszcza się odstąpienie od ustaleń pkt 10 pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi;

12) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej za zgodą zarządcy drogi.

§ 18.

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL/1.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji publicznej lokalnej (w tym jezdnie, obiekty inżynierskie, place, zatoki, urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej, chodniki, ścieżki rowerowe oraz zieleń).

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających - 15m oraz zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu. Dopuszcza się poszerzenie drogi o tereny przyległe, jeśli wymagać tego będzie modernizacja drogi;

2) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

3) dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych w sposób nie pogarszający warunków ruchu drogowego, w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

4) dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni;

5) w obszarze zabudowanym należy zlokalizować obustronne chodniki;

6) dopuszcza się lokalizację zatok, urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej, ścieżek rowerowych, elementów małej architektury;

7) dopuszcza się odstępstwa od parametrów technicznych ulic, jeżeli są one uzasadnione ukształtowaniem terenu, warunkami geologiczno-inżynierskimi, aktualnym zagospodarowaniem terenu lub ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych;

8) dla terenów znajdujących się w strefie "K" ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia jak w § 6;

9) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej za zgodą zarządcy drogi.

§ 19.

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD/1 i KDD/2.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji publicznej dojazdowej ( w tym jezdnie, obiekty inżynierskie, place, zatoki, urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej, chodniki, ścieżki rowerowe oraz zieleń).

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających - 10m oraz zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu. Dopuszcza się poszerzenie drogi o tereny przyległe, jeśli wymagać tego będzie modernizacja drogi;

2) ustala się obowiązek dostosowania chodników i przejść dla pieszych do wymagań osób niepełnosprawnych, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych;

3) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

4) dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni;

5) dopuszcza się realizację jednostronnie chodników, a w szczególnych przypadkach brak wyodrębnionej części jezdni i chodnika;

6) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury;

7) dopuszcza się odstępstwa od parametrów technicznych ulic, jeżeli są one uzasadnione ukształtowaniem terenu, warunkami geologiczno-inżynierskimi, aktualnym zagospodarowaniem terenu lub ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych;

8) dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych w sposób nie pogarszający warunków ruchu drogowego, w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

9) dla terenów znajdujących się w strefie "K" ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia jak w § 6;

10) dopuszcza się realizacje sieci infrastruktury technicznej.

§ 20.

1. Wyznacza się tereny ciągów pieszo- jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolem od KDPJ/1 do KDPJ/11.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji- ciągi pieszo- jezdne.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających min. 5m zgodnie z rysunkiem planu;

2) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

3) dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych w sposób nie pogarszający warunków ruchu drogowego;

4) dla terenów znajdujących się w strefie "K" ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia jak w § 6;

5) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej za zgodą zarządcy drogi.

§ 21.

1. Wyznacza się tereny ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDX/1.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: tereny ciągów pieszych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających min. 1,5m oraz zgodnie z rysunkiem planu;

2) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

3) dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych w sposób niepogarszający warunków ruchu drogowego;

4) dopuszcza się realizacji sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział III.
Ustalenia końcowe

§ 22.

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 10 %.

§ 23.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice.

§ 24.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Kondratowicach


Aleksander Skorupski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/2011
Rady Gminy Kondratowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

pismo 259

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/2011
Rady Gminy Kondratowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

pismo 260

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/41/2011
Rady Gminy Kondratowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

pismo 261

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »