reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Ruja

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brennik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 ; z 2004 r. , Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 Nr 17 , poz.128 , Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 , poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 , poz. 142 i 146 ) Rada Gminy Ruja uchwala, co następuje:

STATUT SOŁECTWA BRENNIK

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Sołectwo Brennik jest jednostką pomocniczą Gminy Ruja, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Ruja.

2. Sołectwo Brennik obejmuje swym zasięgiem wieś Brennik.

3. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi wspólnotę samorządową tego sołectwa.

4. Granice i położenie sołectwa przedstawia mapa poglądowa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

5. Samorząd mieszkańców Sołectwa Brennik działa na podstawie przepisów:

1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2)Statutu Gminy Ruja,

3)niniejszego Statutu

4)innych aktów prawnych dotyczących sołectw.

6. Sołectwo Brennik obejmuje obszar o powierzchni 434 ha.

7. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza w granicach określonych statutem jest prowadzona w ramach osobowości prawnej gminy.

Rozdział 2.
ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA

§ 2.

1. Sołectwo organizuje i wspiera przedsięwzięcia swoich mieszkańców, zmierzające do:

1)poprawy warunków życia,

2)zachowania porządku i bezpieczeństwa

3)rozwoju oświaty, kultury, sportu i wypoczynku,

4)poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury,

5)poprawy warunków sanitarnych, ochrony środowiska i przyrody,

6)poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

7)pobudzania społeczności lokalnej do samodzielnego rozwiązywania problemów sołectwa (wyzwalania inicjatyw społecznych),

8)tworzenia więzi lokalnych,

9)kształtowania postaw patriotyzmu lokalnego,

10)tworzenia pomocy sąsiedzkiej,

11)zarządzania mieniem przysługującym sołectwu.

2. W realizacji przedsięwzięć określonych w ust. 1 sołectwo współdziała z organami gminy.

Rozdział 3.
ORGANY SOŁECTWA

§ 3.

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.

2. Zebranie wiejskie tworzą mieszkańcy sołectwa posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do rady gminy.

§ 4.

1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

§ 5.

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa, a w szczególności:

1)zajmowanie stanowiska w sprawie lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i uciążliwych dla otoczenia oraz środowiska naturalnego,

2)wybór sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwołanie,

3)decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego, przekazanego sołectwu,

4)określenie celów wydatkowania środków własnych sołectwa,

5)decydowanie o podejmowaniu wspólnych prac mieszkańców sołectwa.

6)wnioskowanie o przyznanie środków z funduszu sołeckiego oraz wskazywanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji wraz z uzasadnieniem i kosztami.

§ 6.

1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej 1/5 uprawnionych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę.

2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa lub statut stanowi inaczej.

§ 7.

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys, a w razie jego nieobecności przewodniczący rady sołeckiej.

2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy, na wniosek rady sołeckiej oraz na pisemny wniosek, co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać zebranie wiejskie na wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed terminem zebrania.

4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.

5. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim powinno określać dzień, godzinę i miejsce jego odbycia oraz zasadnicze punkty proponowanego porządku obrad. W zawiadomieniu podaje się informację o dwóch terminach (godzinach) odbycia zebrania wiejskiego z zaznaczeniem, że jeżeli w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć co najmniej 1/5 uprawnionych, to zebranie wiejskie odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę. Drugi termin zebrania wyznacza się w 30 minut po terminie pierwszym.

6. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty i poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwie.

§ 8.

1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys lub przewodniczący rady sołeckiej chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół podpisuje : przewodniczący zebrania i protokolant.

3. Do protokołu załącza się listę obecności, uchwały i opinie.

§ 9. Sołtys ogłasza uchwały przez rozplakatowanie.

§ 10.

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.

2. Uchwały zebrania sprzeczne z ustawami, uchwałami Rady Gminy, statutem gminy i statutem sołectwa są nieważne.

3. Sprawy zawarte w przekazanych uchwałach i protokołach sołectwa, Wójt Gminy rozpatruje we własnym zakresie lub przekazuje innym jednostkom.

4. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powiadamia o tym sołectwo podając równocześnie treść rozstrzygnięcia rady do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie sołectwa.

Rozdział 4.
TRYB WYBORU I ODWOŁANIA SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ

§ 11.

1. Sołtys i rada sołecka są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Rada sołecka składa się z przewodniczącego (wybranego na pierwszym posiedzeniu rady spośród członków) i 4 członków.

2. Uprawnionym do głosowania (posiadającym czynne prawo wyborcze) jest każdy mieszkaniec stale zamieszkały w sołectwie, który najpóźniej w dniu wyborowi kończy 18 lat i posiada prawo wybierania do rady gminy.

3. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma każdy mieszkaniec stale zamieszkały w sołectwie, który posiada prawo wybieralności do rady gminy.

4. Wybory organów sołectwa zarządza rada gminy.

5. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje wójt gminy określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego.

§ 12.

1. Wybory lub odwołanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1)przyjęcia zgłoszenia kandydatów lub wniosku o odwołanie,

2)przeprowadzenie głosowania,

3)ustalenie wyników wyborów głosowania,

4)ogłoszenie wyników wyborów głosowania,

5)sporządzenie protokołu o wynikach wyborów głosowania.

3. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej

§ 13.

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania bezpośrednio w trakcie obrad zebrania ustnie.

2. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie obrad zebrania. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa.

3. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

§ 14.

1. Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisu wyborców.

2. Spisy wyborców sporządza się w Urzędzie Gminy.

3. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęciami rady gminy, zawierającymi nazwiska kandydatów.

4. Na karcie do głosowania głosujący stawia znak "x" w kratce przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata na sołtysa i kandydatów do rady sołeckiej.

5. Nieważne są głosy na kartach:

1)całkowicie przedartych,

2)innych niż ustalone w ust. 3,

3)na której postawiono znak "x" w kratce przy nazwiskach więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku "x" w żadnej kratce.

6. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 15.

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybrane organy sołectwa.

§ 16.

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji odbywa się odpowiednio w trybie przewidzianym dla wyborów, po zapewnieniu możliwości wysłuchania zainteresowanego przez zebranie wiejskie.

§ 17.

1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa następuje wskutek:

1)pisemnego zrzeczenia się mandatu,

2)utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

3)prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo z winy umyślnej,

4)odwołania przed upływem kadencji,

5)śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określonych w ust. 1, stwierdza wójt w drodze zarządzenia, w ciągu jednego miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3, przed podjęciem zarządzenia o wygaśnięciu mandatu, należy umożliwić sołtysowi złożenie wyjaśnień.

4. Zarządzenie wójta o wygaśnięciu mandatu sołtysa , z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu.

§ 18. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej albo sołtysa, przeprowadzane są na zebraniu wiejskim zwołanym przez wójta gminy w trybie przepisów niniejszego rozdziału.

Rozdział 5.
ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 19.

1. System kompetencji sołtysa obejmuje następujące kategorie spraw:

1)wykonywanie funkcji reprezentanta sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych,

2)podejmowanie działań organizatorsko-wykonawczych mających istotne znaczenie dla mieszkańców i gospodarki sołectwa,

3)prowadzenie zarządu i administracji oraz gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała sołectwu do korzystania.

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1)zwoływanie zebrań wiejskich i przewodzenie ich obradom,

2)działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta gminy,

3)wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców sołectwa służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,

4)reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec rady gminy,

5)kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa,

6)wykonywanie zadań w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej oraz zapobieganie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków,

7)sporządzanie rozliczeń finansowych z działalności sołectwa,

8)uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów zwoływanych okresowo przez wójta gminy,

9)uczestniczenie w sesjach rady gminy,

10)udział w posiedzeniach, na które jest zapraszany przez wójta gminy w związku z rozpatrywaniem spraw dotyczących bezpośrednio sołectwa,

11)występowanie z głosem doradczym na sesjach rady gminy i posiedzeniach organizowanych przez wójta gminy,

12)występowanie z inicjatywą przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego,

13)kierowanie do rady gminy odrzuconego wniosku o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego,

14)wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów.

3. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację o swojej działalności.

§ 20.

1. Wykonując obowiązki sołtys na bieżąco współpracuje z rada sołecką.

2. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący rady sołeckiej.

4. Rada sołecka:

1)współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

2)podejmuje inicjatywy dotyczące rozwoju gospodarczego sołectwa,

3)inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.

5. Rada sołecka w szczególności:

1)opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,

2)opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorządu sołectwa,

3)występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

4)organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,

5)współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,

6)opracowuje informacje ze swojej działalności i przedkłada na zebraniach wiejskich,

7)występuje z inicjatywą przyznania środków z funduszu sołeckiego.

6. Uchwały rady sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków.

Rozdział 6.
ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 21.

1. Sołectwo zarządza rzeczowymi składnikami mienia ruchomego wykazanymi w księdze inwentarzowej sołectwa.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła, a w szczególności zarządza stanowiącymi mienie gminne nieruchomościami przeznaczonymi na prowadzenie działalności w zakresie kultury, sportu, obsługi zebrań wiejskich itp., które Wójt Gminy może przekazać w drodze zarządzenia.

3. Przez zarządzanie majątkiem należy rozumieć czynności zwykłego zarządu polegające na załatwianiu bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem ich w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

4. Dochody z tego mienia należy przeznaczyć na utrzymanie mienia i na cele ustalone przez zebranie wiejskie.

5. Sołectwo nie może przyjmować zobowiązań przekraczających posiadane środki budżetowe i środki własne.

6. Rada Gminy jest zobowiązana sfinansować zaakceptowane przez siebie inwestycje sołectwa, a w szczególności te, które przynoszą korzyści również innym sołectwom gminy.

§ 22.

1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu , działalność finansową prowadzi w zakresie określonym przez budżet gminy.

2. Sołectwu przysługuje uprawnienie do zgłaszania propozycji do budżetu gminy w terminie do dnia 15 października poprzedzającego rok budżetowy.

3. Sołectwo samodzielnie dysponuje następującymi środkami finansowymi:

1)dobrowolnymi wpłatami ludności na rzecz samorządu sołectwa,

2)środkami pochodzącymi z darowizn na rzecz sołectwa.

4. Zadania objęte budżetem są realizowane w ramach wykonywania budżetu.

Rozdział 7.
NADZÓR I KONTROLA NAD SOŁECTWEM

§ 23.

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje rada gminy.

2. Środkami nadzoru są w szczególności:

1)rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej sołectwa,

2)dokonywanie lustracji sołectwa i ocena stanu sołectwa na sesji.

§ 24.

1. Kontrole nad działalnością sołectwa sprawuje wójt gminy.

2. Wójt Gminy obowiązany jest do czuwania, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.

3. Wójt Gminy ma prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

1. Zmiany w statucie sołectwa uchwala rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

2. Zmiana statutu następuje w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Jaśkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr VII/51/2011
Rady Gminy Ruja
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik nr 1

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama