| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Oławie

z dnia 22 września 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Oława

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.6 ust.1 pkt. 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Oławie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Miasto Oława w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w § 1 ust.1 realizowane są w czasie: od godz. 8oo do godz.13oo.

§ 2. 1. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości 3,20 zł za godzinę dziennie.

2. Zakres świadczeń, szczegółowe zasady wnoszenia opłat oraz dzienną liczbę godzin przekraczającą realizację podstawy programowej, o której mowa w § 2 ust.1 określi umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem /opiekunem prawnym/ dziecka.

§ 3. 1. Przedszkola mogą organizować zajęcia dodatkowe na wniosek rodziców, które nie wynikają z podstawy programowej.

2. Koszty zajęć, o których mowa w § 3 ust. 1 ponoszą rodzice /prawni opiekunowie/ dziecka.

§ 4. 1. Na pisemny wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ obniża się o 50% opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 za drugie dziecko w rodzinie, uczęszczające do tego samego przedszkola.

2. W przypadku, gdy średni miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny, obliczony za 3 ostatnie miesiące, przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, postanowień § 4 ust. 1 nie stosuje się.

3. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor przedszkola udziela ulgi w opłacie za świadczenia przedszkola, wymienione w § 2 ust.1, w wysokości 50% stawki odpłatności, przy średnich miesięcznych dochodach brutto na jednego członka rodziny poniżej 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

4. Przy średnich miesięcznych dochodach brutto na jednego członka rodziny poniżej 30% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje całkowite zwolnienie z opłaty wymienionej w § 2 ust 1.

5. Przy obliczaniu średnich miesięcznych dochodów na jednego członka rodziny, uwzględnia się dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców (prawnych opiekunów), do ukończenia 24 roku życia. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko te, które pobierają naukę w szkołach lub wyższych uczelniach.

6. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 ust.1 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

§ 5. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty określonej w § 2 ust.1 i jest ustalana przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Regiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »