| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI.122.2012 Rady Gminy Pszczew

z dnia 14 czerwca 2012r.

w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego - logo Gminy Pszczew oraz zasad jego używania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. z 1978 Nr 31, poz.130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), uchwala się, co następuje

§ 1. Ustanawia się znak promocyjny zwany dalej logo, który jest podstawą wizualnej identyfikacji gminy Pszczew. Wzór graficzny logo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Znak promocyjny - logo stanowi własność gminy Pszczew i podlega ochronie.

§ 3. Zasady używania logo znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Konrad Kiona


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.122.2012
Rady Gminy Pszczew
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Wzór graficzny logo

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.122.2012
Rady Gminy Pszczew
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Zasady używania logo gminy Pszczew

§ 1. Ustala się zasady używania logo gminy Pszczew ustanowionego uchwałą Nr XXI.122.2012 w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego - logo Gminy Pszczew oraz zasad jego używania , zwanego dalej "logo".

§ 2. Logo jest własnością gminy Pszczew.

§ 3. 1. Logo może być używane wyłącznie przez organy gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Pszczew z zastrzeżeniem paragrafów następnych, w szczególności:

a) Radę Gminy Pszczew,

b) Wójta Gminy Pszczew,

c) Urząd Gminy Pszczew,

d) jednostki organizacyjne i instytucje podległe.

2. Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym w uchwale, o której mowa w § 1.

3. Używanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz naruszać dobre imię gminy Pszczew.

4. Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub referendami.

§ 4. Logo może być używane na następujących polach eksploatacji:

a) wyłączne używanie i wykorzystywanie znaku graficznego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej i informacyjno-edukacyjnej,

b) utrwalanie i zwielokrotnianie znaku graficznego wszelkimi technikami graficznymi,

c) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których znak graficzny utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy),

d) rozpowszechnianie znaku graficznego w sposób inny poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,

e) publiczne udostępnianie znaku graficznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

f) rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym,

g) wprowadzanie znaku graficznego do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet.

§ 5. Logo może być używane:

a) na wszystkich imprezach krajowych i zagranicznych, na których gmina jest gospodarzem, uczestnikiem lub patronem,

b) podczas wszelkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, które są wspierane organizacyjnie, finansowo lub informacyjnie przez Urząd Gminy Pszczew,

c) do sygnowania wydawnictw i dokumentów Urzędu Gminy Pszczew,

d) jako element dekoracyjny na wszelkich upominkach i pamiątkach związanych z gminą Pszczew,

e) w innych przypadkach, jeżeli związane jest to bezpośrednio z działaniami promocyjno-reklamowymi Gminy Pszczew.

§ 6. Logo może być umieszczane w szczególności:

a) na budynkach siedzib podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1,

b) w pomieszczeniach urzędowych,

c) z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania,

d) na pismach i dokumentach urzędowych,

e) na pieczęciach, emblematach i innych symbolach władz samorządowych Gminy,

f) na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Gminy Pszczew.

g) na wizytówkach i identyfikatorach,

h) na służbowych samochodach,

i) na materiałach promujących Gminę.

§ 7. Logo może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z załącznikiem nr 1 do uchwały. Nie dopuszcza się stosowania stylizacji logo.

§ 8. Logo pełni funkcję promocyjną Gminy i umieszczane będzie głównie na materiałach promujących i kreujących wizerunek Gminy.

§ 9. 1. Używanie bądź rozpowszechnianie logo przez inne podmioty niż określone w § 3 ust. 1 wymaga zgody Wójta Gminy Pszczew wydanej w formie decyzji określającej warunki i czasokres używania logo.

2. Warunkiem uzyskania powyższej zgody jest złożenie wniosku wraz z opisem sposobu używania logo oraz projektem graficznym umieszczenia wizerunku logo.

3. Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub warunków korzystania z logo.

4. Określa się wzór wniosku o wykorzystanie logo Gminy Pszczew, który stanowi złącznik do niniejszych zasad.

§ 10. Udzielenie zgody, o której mowa w § 9 ust. 1, następuje nieodpłatnie.

§ 11. Udzielona zgoda wygasa wskutek:

a) upływu okresu, na który została udzielona,

b) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z logo Gminy,

c) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana,

d) przeniesienia prawa do używania logo Gminy bez zgody Wójta Gminy na

osobę trzecią.

WZÓR WNIOSKU

............................................

(data)

WÓJT GMINY PSZCZEW

Urząd Gminy Pszczew
ul. Rynek 13

66-330 Pszczew

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA
UŻYWANIE LOGO GMINY PSZCZEW

1. Oznaczenie wnioskodawcy

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko lub nazwa firmy, instytucji)

2. Adres wnioskodawcy

...................................................................................................................................................................

3. Opis sposobu eksponowania Logo Gminy Pszczew *

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

U z a s a d n i e n i e

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………….............................

( podpis )

* podać, gdzie Logo będzie wykorzystane np. materiały informacyjno-reklamowe itp.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

2. Projekt graficzny materiałów, w których ma być wykorzystane Logo Gminy Pszczew - w oryginalnych barwach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »