| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Gminy Gubin

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie nadania statutu sołectwu Wałowice

Na podstawie art. 35 ust. 1, 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po wcześniejszym przeprowadzeniukonsultacji z mieszkańcami sołectwa uchwala się statut sołectwa Wałowice w brzmieniu następującym:

STATUT SOŁECTWA WAŁOWICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Wałowice stanowi samorząd mieszkańców wsi.

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: Sołectwo Wałowice.

3. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wsi Wałowice.

§ 2. 1. Sołectwo Wałowice jest jednostką pomocniczą Gminy Gubin nieposiadającą osobowości prawnej.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy o samorządzie gminnym,

2) statutu Gminy Gubin,

3) niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji

§ 3. 1. Sołectwo realizuje zadania Gminy na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym statutem oraz zadania przekazywane uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.

2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności:

1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;

2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy;

3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;

4) zgłaszanie do organów gminy potrzeb w zakresie przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:

a) dróg, ulic i mostów,

b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków komunalnych, a także sieci energetycznej, cieplnej i gazowej,

c) przystanków autobusowych,

d) szkół podstawowych i przedszkoli,

e) obiektów zabytkowych i sakralnych,

f) obiektów obsługi ruchu turystycznego,

g) obiektów sportowych i wypoczynkowych;

5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw dotyczących:

a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze sołectwa,

b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Gubin,

c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni,

d) konsultacji społecznych w sprawach należących do zakresu działania Rady Gminy Gubin,

e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania konkretnych form pomocy społecznej,

6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. )

7) utrzymanie porządku i czystości na obszarze sołectwa;

8) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szczególności w sprawach dotyczących:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gubin, oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa,

b) zmian statutu Gminy Gubin,

c) zmian statutu sołectwa,

d) przepisów porządkowych,

e) określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na obszarze sołectwa,

f) szkół podstawowych i przedszkoli na obszarze sołectwa,

g) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa,

h) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania nazw miejscowości.

§ 4. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał ;

2) wydawanie opinii;

3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy i Wójta z mieszkańcami sołectwa;

6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy Gubin;

7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Gubin.

Rozdział 3.
Organy sołectwa

§ 5. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie,

2) Sołtys,

3) Rada Sołecka.

§ 6. 1. Kadencja organów sołectwa odpowiada kadencji Rady Gminy .

2. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa
i nowej Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminyw terminie do 4 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady . Wybory odbywają się w terminie do 2 miesięcy od dnia wydania zarządzenia.

4. W przypadku zmiany Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo wybranego Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej upływa wraz końcem kadencji Rady Gminy.

5. Działalność organów sołectwa jest jawna i ma charakter społeczny.

6. Jawność działania obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z zebrań wiejskich
i posiedzeń Rady Sołeckiej i uchwałami Zebrania Wiejskiego.

Rozdział 4.
Zebranie wiejskie

§ 7. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.

§ 8. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

3) na polecenie rady gminy lub wójta gminy. .

§ 9. 1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa;

2) uchwalanie programów działania sołectwa;

3) okresowa i roczna ocena działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

4) współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych,

5) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,

6) współpraca z radnymi w zakresie spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,

7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z sąsiednimi sołectwami.

§ 10. 1. Termin, czas i porządek zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w sołectwie .

2. W przypadku niemożności zwołania zebrania przez sołtysa, zebranie wiejskie może zwołać Wójt Gminy na wniosek podmiotów wymienionych w § 8.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, rady gminy lub wójta gminy winno odbyć się w terminie 14 dni chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy
z zachowaniem warunku określonego w ust. 1.

4. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku określonym w ust. 2 zebraniu przewodniczy osoba wskazana przez Wójta Gminy.

5. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa a w przypadku wskazanym w ust. 2 przez Wójta Gminy.

6. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania na zebraniu wiejskim ma prawo zgłosić zmiany do porządku obrad.

§ 11. 1. Zebranie wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania .

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie wiejskie może odbyć się w drugim terminie tj. po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania i jest ważne bez względu na liczbę osób biorących w nim udział . Podejmowane uchwały czy opinie są ważne.

§ 12. 1. Prawo do udziału w głosowaniu mają pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący
na obszarze sołectwa.

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 24.

3. Uchwały, rozstrzygnięcia zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczy głosów "przeciw". Głosów "wstrzymujących" nie uwzględnia się.

4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys lub osoba która przewodniczyła zebraniu.

§ 13. 1. Z przebiegu zebrania wiejskiego sporządzany jest protokół, spisany przez protokolanta wybranego przez uczestników zebrania .

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie odbyło się zebranie;

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie prawomocności zebrania;

3) ustalony porządek obrad;

4) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i przyjętych wniosków;

5) podjęte uchwały na zebraniu;

6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem wyników;

7) podpis przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności osób uczestniczących w zebraniu, teksty przyjętych uchwał i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.

4. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały arabskimi i numeracje prowadzi się w sposób ciągły przez kadencję.

Rozdział 5.
Sołtys

§ 14. 1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

2) reprezentowanie sołectwa wobec organów Gminy;

3) składanie wniosku o zwołanie zebrania wiejskiego;

4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;

5) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta;

6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;

7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań Gminy ;

8) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
30 marca roku następnego po roku, którego dotyczył plan;

9) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej;

10) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;

11) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej;

12) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym;

13) opiniowanie, w zakresie wskazanym przez Wójta, wniosków mieszkańców sołectwa o udzielanie ulg i zwolnień z podatków i opłat stanowiących dochody gminy;

14) współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

15) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy;

16) organizowanie spotkań radnych Gminy i Wójta z mieszkańcami sołectwa;

17) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;

18) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy .

Rozdział 6.
Rada Sołecka

§ 15. Rada Sołecka jest podmiotem o charakterze doradczym, inicjującym i wspomagającym Sołtysa, mogącym podejmować określone sprawy zarówno z własnej inicjatywy, jak i na wniosek Sołtysa.

§ 16. 1. Rada Sołecka składa się z 4 do 6 członków.

2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

§ 17. Rada Sołecka w szczególności:

1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;

2) podejmuje inicjatywy dotyczące pozyskania i przeznaczenia środków finansowych
na cele rozwoju gospodarczego sołectwa;

3) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;

4) współdziała z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań;

5) organizuje imprezy wiejskie w sołectwie.

§ 18. 1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Sołtysa wsi.

2. Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.

§ 19. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organów Gminy, organizacji społecznych działających na terenie sołectwa.

§ 20. Z działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa sprawozdanie na zebraniu wiejskim.

Rozdział 7.
Wybór sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 21. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na wyborczym zebraniu mieszkańców zwanym dalej zebraniem wyborczym . Wyboru dokonują wszyscy pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołectwa.

§ 22. Osoby uprawnione do głosowania uczestniczące w zebraniu wyborczym zobowiązane są do podpisania listy obecności.

§ 23. 1. Zebranie wyborcze zwołuje Wójt. Ogłoszenie o zebraniu wyborczym zawiera miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz porządek obrad .

2. Termin zebrania wyborczego , podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIB Gminy Gubin co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą

3. Przewodniczacego zebranie wyznacza Wójt Gminy.

4. Porządek zebrania wyborczego przewiduje w szczególności:

1) sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji;

2) wybór komisji skrutacyjnej;

3) sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;

4) wybór Sołtysa;

5) wybór Rady Sołeckiej;

6) pytania i wolne wnioski.

§ 24. 1. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie na zebraniu wyborczym przez mieszkańców uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym.

2. Kandydatami na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą być wyłącznie mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.

3. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

4. Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecności na zebraniu wyborczym.

§ 25. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania wyborczego. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) wybór przewodniczącego komisji skrutacyjnej;

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

3) przeprowadzenie głosowania tajnego;

4) ustalenie wyników głosowania;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;

6) ogłoszenie wyników wyborów.

§ 26. 1. Głosowanie odbywa się odrębnie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa.

§ 27. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do głosowania, które zostały opatrzone pieczątką Rady Gminy. Karty do głosowania przygotowuje Wójt Gminy.

2. Na kartach do głosowania komisja skrutacyjna wpisuje imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów.

§ 28. 1. Wybór Sołtysa w sytuacji, w której zgłoszono kilku kandydatów polega na postawieniu znaku "x" w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku "x" w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

2. Za wybranego uznaje się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

3. W przypadku gdy kandydaci uzyskali równą ilość głosów należy przystąpić do drugiej tury głosowania. W głosowaniu tym biorą udział kandydaci, którzy uzyskali największą równą liczbę głosów.

4. Za wybranego uznaje się kandydata, który otrzymał większą liczbę głosów.

5. Wybór Sołtysa w sytuacji, w której zgłoszono jednego kandydata polega na postawieniu znaku "x" w kratce oznaczonej słowem "tak", kiedy wyborca oddaje głos za wyborem kandydata lub na postawieniu znaku "x" w kratce oznaczonej słowem "nie" kiedy wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata.

6. W przypadku opisanym w ust. 5 kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu oddano więcej głosów na "tak" od ilości głosów na "nie".

7. W przypadku gdy nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, przeprowadza się wybory ponownie po upływie 6 miesięcy. Wójt Gminy, z własnej inicjatywy lub wniosek Rady Sołeckiej albo 1/5 liczby mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania , może zarządzić wybory ponowne przed upływem powyższego terminu.

§ 29. 1. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku "x" przy nazwiskach kandydatów w liczbie nieprzekraczającej liczby wybieranych członków. W przypadku postawienia znaku x przy liczbie nazwisk przekraczającej skład rady sołeckiej , głos uznaje się za nieważny.

2. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

3. W przypadku, gdy kandydaci uzyskali równą ilość głosów stosuje się § 28 ust. 3.

§ 30. 1. Sołtys i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przed upływem kadencji jeżeli:

- nie wykonują swoich obowiązków,

- naruszają postanowienia statutu sołectwa lub uchwał zebrania wiejskiego.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może wystąpić:

1) co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa;

2) Rada Sołecka;

3) Wójt Gminy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawierający uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych kierowany jest do Wójta Gminy.

4. Zebranie mieszkańców w sprawie odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

5. Głosowanie nad odwołaniem z zajmowanych funkcji może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanych jeżeli wyrażą wolę do złożenia stosownego wyjaśnienia. Wyjaśnienia mogą być złożone również na piśmie.

6. Odwołanie może nastąpić bez wysłuchania osoby, której dotyczy odwołanie , jeżeli została prawidłowo zawiadomiona i nie stawiła się na zebranie lub nie złożyła wyjaśnień na piśmie.

7. Odwołanie Sołtysa i poszczególnych członków Rady Sołeckiej Rady Sołeckiej odbywa się w trybie ustalonym dla ich wyboru.

§ 31. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji;

2) utraty prawa wybieralności;

3) śmierci;

4) odwołania .

§ 32. 1. Po wygaśnięciu mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, Wójt Gminy zarządza zebranie wyborcze w terminie do 30 dni .

2. Wybory w trakcie kadencji - uzupełniające odbywają się według zasad określonych
w § 21 do §29 niniejszego statutu.

3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie
6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.

§ 33. 1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

2. Protest może wnieść wyborca, który uczestniczył w obradach Zebrania Wiejskiego,
na którym dokonano wyborów.

3. Protest wnosi się do Wójta Gminy .

4. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których się opiera.

5. Wójt Gminy rozpatruje protest w terminie 3 dni od jego wniesienia.

6. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenie procedury wyborczej określonej
w statucie mającej wpływ na dokonany wybór uznaje nieważność wyborów w całości lub
w części i zarządza nowy termin wyborów.

7. Wójt oddala protest, gdy:

- nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie Sołectwa ,

- protest został złożony po upływie terminy określonego w ust. 1.

Rozdział 8.
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym

§ 34. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w oparciu o budżet Gminy,
na podstawie wniosków przedstawionych w uchwale Zebrania Wiejskiego w sprawie sfinansowania określonych prac i przedsięwzięć.

§ 35. 1. W celu zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na realizację zadań Sołectwa, Sołtys w terminie do 15 sierpnia poprzedzającego rok budżetowy, sporządza plan finansowo-rzeczowy, który przedkłada Wójtowi w terminie do 30 sierpnia poprzedzającego rok budżetowy. Plan ten uprzednio winien być przyjęty przez Zebranie Wiejskie.

2. Wójt może wyznaczyć wcześniejszy termin przedłożenia planu rzeczowo-finansowego, zawiadamiając o tym Sołtysa w terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem.

3. Informację o zadaniach, uwzględnionych w budżecie Gminy, które będą realizowane przez Gminę na terenie Sołectwa, Sołtys otrzymuje do dnia 30 kwietnia danego roku budżetowego.

§ 36. Do 15 czerwca każdego roku Sołtys przedkłada Wójtowi sprawozdanie z wykonania prac i przedsięwzięć sfinansowanych z budżetu Gminy w poprzednim roku budżetowym.

§ 37. W przypadku wyrażenia przez Radę Gminy zgody na wyodrębnienie w danym roku budżetowym funduszu sołeckiego, zasady tworzenia funduszu i gospodarki nim określa ustawa o funduszu sołeckim.

§ 38. 1. Sołectwu może zostać przekazana wyodrębniona część mienia gminnego, którą Sołectwo zarządza, korzysta z niej i rozporządza pochodzącymi z niej pożytkami.

2. Przekazaniu podlegają wyłącznie składniki mienia komunalnego znajdującego się na terenie Sołectwa, z przeznaczeniem na cele publiczne określone jako zadania własne Gminy.

3. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegającego na:

1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia,

3) zachowanie mienia i osiąganie z niego dochodów.

4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu Gminy.

Rozdział 9.
Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 39. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności
z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 40. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są:

1) Rada Gminy;

2) Wójt Gminy

§ 41. Rada Gminy nadzoruje działalność sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej, która dokonuje kontroli gospodarki finansowej sołectwa, zgodnie z uchwalonym planem kontroli.

§ 42. Bezpośrednią kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Wójt poprzez bieżący nadzór nad prawidłowością korzystania z mienia gminnego oraz prawidłowego wydatkowania środków finansowych.

§ 43. 1. Organy nadzoru maja prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestnictwa w posiedzeniach ich organów.

2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 organy wymienione w §40 mogą delegować swych przedstawicieli.

3. za udostępnienie wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji w toku sprawowania czynności nadzoru odpowiedzialny jest Sołtys.

Rozdział 10.
Postanowienie końcowe

§ 44. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie określonym do jego uchwalenia.

§ 45. Traci moc uchwała Gminnej Rady Narodowej w Gubinie nr IV/16/84 z dnia 28 grudnia 1984r. w sprawie zatwierdzenia statutu samorządu wsi.

§ 46. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gubin.

§ 47. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »