| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Przytoczna

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz w związku z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

§ 2. Wyznacza się inkasentów uprawnionych do poboru podatków, o których mowa w § 1, następująco:

1) w sołectwie Chełmsko - Krzysztof Graliński, zam. Chełmsko 15/2,

2) w sołectwie Dębówko - Barbara Ślifierska, zam. Dębówko 10,

3) w sołectwie Gaj-Poręba - Justyna Bołka, zam. Gaj 7/2,

4) w sołectwie Goraj - Waldemar Rogsch, zam. Goraj 12/3,

5) w sołectwie Krasne Dłusko - Elżbieta Wieczorek, zam. Krasne Dłusko 21/2,

6) w sołectwie Krobielewo - Jolanta Wasylkiewicz, zam. Krobielewo 23/1,

7) w sołectwie Lubikowo - Zofia Maciąg, zam. Lubikowo 40/7,

8) w sołectwie Nowa Niedrzwica - Żaneta Wrona, zam. Nowa Niedrzwica 3/1,

9) w sołectwie Przytoczna - Wiesław Adamski, zam. Przytoczna, ul. Główna 45,

10) w sołectwie Rokitno - Zbigniew Piekarski, zam. Rokitno 48a,

11) w sołectwie Strychy - Piotr Okińczyc, zam. Strychy 31/1,

12) w sołectwie Stryszewo - Krystyna Adamczak, zam. Stryszewo 2,

13) w sołectwie Twierdzielewo - Marek Góra, zam. Twierdzielewo 11,

14) w sołectwie Wierzbno - Sławomir Sprohs, zam. Wierzbno 6/4.

§ 3. 1. Pobrane kwoty inkasent przekazuje na rachunek bankowy Gminy Przytoczna w ciągu 2 dni roboczych:

1) następujących po terminie płatności danej raty podatku,

2) po dniu wpłaty podatku przez podatnika.

2. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i niewpłacony w terminie na rachunek Gminy Przytoczna.

§ 4. 1. Określa się wynagrodzenie w formie prowizji za czynności określone w § 1 w wysokości 10 % od zainkasowanej kwoty.

2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym minęły ustawowe terminy płatności podatku.

§ 5. Traci moc uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Barski


Uzasadnienie

Art.18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wskazuje, iż rada gminy podejmuje uchwały w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Art.47. § 4a Ordynacji podatkowej upoważnił radę gminy do wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.

Pozostałe przepisy wskazane w podstawie prawnej uchwały określają, iż rada gminy może zarządzić pobór podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »