| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII.263.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęknica

Na podstawie art. 5a ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęknica.

2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu:

1) włączenia mieszkańców w proces zarządzania Gminą;

2) poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie;

3) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań;

4) budowania społeczeństwa obywatelskiego.

3. Konsultacje powinny być przeprowadzone na odpowiednim etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom, tak aby uzyskana w ich ramach opinia mogła być uwzględniona przy podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć.

§ 2. 1. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii, zgłoszeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

2. Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem jednej lub kilku wskazanych poniżej form:

1) dialogu społecznego - otwartych spotkań z mieszkańcami;

2) badania opinii mieszkańców poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy z wykorzystaniem formularza, który będzie udostępniony do pobrania;

3) ankiety - wyrażenia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji z wykorzystaniem formularza ankietowego;

4) pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag;

5) innych niż określone w pkt 1 - 4, wynikających ze specyfiki przedmiotu konsultacji.

3. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół.

4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 4 termin konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

§ 3. Konsultacje mogą mieć zasięg:

1) gminny, gdy dotyczą przedmiotu konsultacji istotnego dla terenu całej Gminy;

2) środowiskowy, gdy dotyczą grupy mieszkańców lub podmiotów reprezentujących ważny dla tej grupy interes związany z prowadzoną działalnością: zawodową, gospodarczą, kulturalną lub inny ważny interes społeczny;

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) Rady Miejskiej w Łęknicy lub komisji Rady Miejskiej w Łęknicy właściwej rzeczowo ze względu na przedmiot konsultacji;

2) grupy co najmniej pięćdziesięciu mieszkańców Gminy;

3) organizacji pozarządowej, w zakresie dotyczącym działalności statutowej.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji winien określać:

1) przedmiot, uzasadnienie i cel przeprowadzenia konsultacji;

2) identyfikację wnioskodawcy wraz ze wskazaniem osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku;

3) listę osób, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis, popierających wniosek, w przypadku wnioskodawców, o których mowa w ust. 1 pkt. 2;

4) czytelny podpis osoby składającej wniosek.

3. Burmistrz rozpatruje wniosek spełniający wymogi określone w ust. 2 w terminie 14 dni, od daty złożenia oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia wskazując uzasadnienie.

4. Wnioski niespełniające wymogów określonych w ust. 2 nie podlegają rozpatrzeniu, o czym Burmistrz informuje wnioskodawcę.

§ 5. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1) przedmiot konsultacji;

2) teren objęty konsultacjami i uprawnionych do udziału w konsultacjach;

3) termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji;

4) formę konsultacji.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu miejskiego w Łęknicy, na stronie internetowej Gminy Łęknica oraz przez rozplakatowanie na terenie Gminy, co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

3. W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może zostać zamieszczone w prasie o zasięgu lokalnym.

§ 6. Wyniki konsultacji przedstawiane są Radzie Miejskiej w Łęknicy oraz zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 7. 1. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba, że ustawy stanowią inaczej.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Andrzejewski


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęknica

Stosownie do art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w ważnych sprawach dla gminy mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Projekt uchwały zakłada różne formy dialogu społecznego dając gwarancję, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej konsultacji społecznych, będą one przeprowadzane w oparciu o znane mieszkańcom zasady, przy użyciu narzędzi i sposobów adekwatnych do przedmiotu konsultacji. Uchwała ma na celu doskonalenie procesu decyzyjnego i jakości świadczonych przez samorząd usług publicznych tak, by zapewnić możliwe porozumienie oraz akceptację mieszkańców w sprawach istotnych dla gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »