| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 5a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.) uchwala się:

Roczny program współpracy Gminy Lipinki Łużyckie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Rozdział 1.
Informacje ogólne

§ 1. Ilekroć w programie współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest mowa o:

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.);

- programie - rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami na rok 2016, o którym mowa w art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.);

- dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy;

- środkach publicznych - rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;

- organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizacje pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.);

- innympodmiocie - rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.);

- gminie - rozumie się przez to Gminę Lipinki Łużyckie;

- urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Lipinki Łużyckie;

- komórce merytorycznej - rozumie się przez to stanowisko merytorycznie odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi;

- otwartym konkursie ofert - rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.).

§ 2. 1. Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz Gminy Lipinki Łużyckie w zakresie zadań publicznych realizowanych w 2016 roku.

2. Program określa cele, formy, zasady i priorytetowe obszary współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, wysokość środków finansowych planowanych na jego realizację a także podmioty odpowiedzialne za realizację programu oraz sposoby oceny jego wykonania.

3. Program powstał przy udziale organizacji pozarządowych i innych podmiotów w sposób zgodny z uchwałą nr III/12/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

4. W 2015 roku konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2016 rok odbędą się w formie pisemnej. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzona informacja.

Rozdział 2.
Cele Programu

§ 3. 1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.

2. Partnerstwo to służyć będzie realizacji celów wynikających z:

a) Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020:

- Cel strategiczny nr V: Jakość życia na miarę lokalnych ambicji.

b) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020: Budowa otwartego, nowoczesnego społeczeństwa, w którym pełny, aktywny i świadomy udział wezmą wszyscy mieszkańcy Gminy Lipinki Łużyckie.

3. Władze Gminy i organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wspólnie dążą do realizacji celu głównego poprzez działania zmierzające do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

a) kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych,

b) przygotowanie atrakcyjnej oferty zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców,

c) rozwój tożsamości lokalnej i zachowanie tradycji,

d) integracja środowiska lokalnego,

e) promowanie gminy na zewnątrz,

f) wspieranie inicjatyw kulturalnych i projektów służących ochronie dziedzictwa narodowego,

g) bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,

h) działania profilaktyczne mające na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w środowisku lokalnym,

i) aktywizacja osób starszych,

j) rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej na terenie Gminy,

k) propagowanie aktywności fizycznej,

l) podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy.

Rozdział 3.
Zasady, formy i obszary współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami

§ 4. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wynika z woli partnerów i odbywa się w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i wzajemnego poszanowania interesów partnerów współpracy:

- zasada pomocniczości oznacza, że gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

- zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań;

- zasada partnerstwa realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania, definiowaniu zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania;

- zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu gminy i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

- zasada jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania rozumiana jest jako udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, poprzez wypracowanie stosownych procedur.

§ 5. 1. Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność statutową w dziedzinach obejmujących przedmiotowy zakres współpracy.

§ 6. 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Do współpracy o charakterze finansowym należy:

a) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b) wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Formy współpracy pozafinansowej:

a) o charakterze informacyjnym:

- konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

- udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,

b) o charakterze organizacyjnym:

- udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach, w szczególności pomieszczeń na siedzibę dla organizacji pozarządowych,

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów,

- tworzenie, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu,

- realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pomocy społecznej,

c) inne formy współpracy:

- sprawowanie patronatu Wójta nad imprezami organizowanymi na terenie gminy,

- fundowanie nagród, pomoc w organizacji konkursów, udział w komisjach konkursowych,

- udział w spotkaniach, konferencjach naradach, szkoleniach organizowanych przez organizacje pozarządowe.

§ 7. 1. W roku 2016 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:

a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

e) turystyka i krajoznawstwo.

2. W projekcie budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2016 roku na realizację programu przeznacza się środki w wysokości 46 000,00 zł.

§ 8. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.

2. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.

3. Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowość zgłoszonych zadań publicznych, o których mowa w ust. 2 biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez podmioty Programu.

4. Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

5. Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

Rozdział 4.
Zasady i tryb organizacji otwartego konkursu ofert

§ 9. 1. Wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w stosownych przepisach wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

- aktualny odpis z właściwego rejestru.

5. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

- zakup gruntów,

- działalność gospodarczą,

- działalność polityczną,

- pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

- realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

- pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

§ 10. 1. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych braków formalnych:

a) braku właściwych podpisów pod załącznikami,

b) poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

§ 11. 1. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.

2. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu wraz z wykazem ofert niespełniających wymogów formalnych jak również ofert, które nie otrzymały dotacji podawane są do publicznej wiadomości w sposób określony § 9 ust. 2.

3. Każdy z oferentów może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządzana jest pisemna umowa na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego.

5. Umowa jest sporządzana na podstawie wzoru określonego w stosownych przepisach wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 5.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

§ 12. 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.

2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

a) przedstawiciele Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie,

b) przedstawiciele organizacji pozarządowych lub innych podmiotów z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.

§ 13. 1. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia z postępowania konkursowego. Członkowie komisji po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenia, których wzory określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego programu.

2. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej 3 osoby.

3. Zadaniem komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań w 2016 roku złożonych przez organizacje i inne podmioty oraz przedłożenie Wójtowi Gminy propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

§ 14. 1. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

2. Funkcję sekretarza pełni pracownik Urzędu.

3. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:

a) zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty,

b) stwierdza prawomocność posiedzenia komisji,

c) sprawdza prawidłowość ogłoszenia konkursu,

d) ocenia złożone oferty pod względem formalnym, (poprawne wypełnienie oferty oraz komplet załączników) - dla każdej oferty wypełnia się formularz stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego programu,

e) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie,

f) dokonuje indywidualnej oceny ofert wg kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 roku,

g) przeprowadza jawne głosowanie, podczas którego każdy członek komisji oddaje głos na ofertę, która jego zdaniem najlepiej wypełnia warunki konkursu (każdy członek dysponuje tylko jednym głosem),

h) dokonuje wyboru oferty zwykłą większością głosów: za wybraną uważa się ofertę, na którą zostanie oddana największa liczba głosów - w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego,

i) sporządza protokół z prac komisji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego programu, odczytuje jego treść i podpisuje protokół.

5. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu zostanie przedstawiona Wójtowi Gminy, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.

6. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 15. Wyniki otwartego konkursu zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego i wysokość przyznanych środków ogłasza się niezwłocznie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 6.
Sposób oceny realizacji programu

§ 16. 1. Sprawozdanie z realizacji programu przygotuje i przedstawi Wójtowi Gminy pracownik merytorycznie odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2016 Wójt przedstawi Radzie Gminy Lipinki Łużyckie w terminie do 31 maja 2017r.

3. Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 1 i 2 zostanie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

§ 17. 1. Realizacja programu współpracy jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działania mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.

2. Celem wieloletniego monitoringu realizacji programu współpracy ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:

- liczba otwartych konkursów ofert,

- liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

- liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,

- liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub unieważnione),

- liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,

- liczba beneficjentów realizowanych zadań,

- liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe ,

- wysokość budżetowych środków finansowych planowanych na realizacje Programu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Lech


Załącznik Nr 1

do Programu Współpracy

Gminy Lipinki Łużyckie

z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami na 2016 rok

OŚWIADCZENIE*

Ja .............................................niżej podpisany przedstawiciel ........................................ oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert. Jednocześnie zobowiązuję się do udziału w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego.

Lipinki Łużyckie, dnia ..................................-.................................................................................................

podpis składającego oświadczenie

*wypełnia przedstawiciel organizacji pozarządowej


Załącznik nr 2

do Programu Współpracy

Gminy Lipinki Łużyckie

z organizacjami pozarządowymi

OŚWIADCZENIE*

Ja ……………………………………………… niżej podpisany oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert.

Lipinki Łużyckie, dnia ………………….. ………………………………………..

podpis składającego oświadczenie

*wypełnia przedstawiciel Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie


Załącznik Nr 3

do Programu Współpracy

Gminy Lipinki Łużyckie

z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami na 2016 rok

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Nazwa podmiotu składającego ofertę

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……….

Nazwa zadania

Nr oferty …………..

TAK

NIE*

Warunki formalne

1.

Czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie, na której umieszczono pełną nazwę oferenta i jego adres oraz tytuł zadania?

2.

Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?

3.

Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?

4.

Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty?

5.

Czy nie dokonano żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty?

6.

Czy oferta została opracowana w języku polskim?

7.

Czy oferta jest kompletna i zawiera odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania?

8.

Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji lub podmiotu?

9.

Czy do oferty dołączone są wszystkie wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki?

Uwagi:

Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny indywidualnej

*należy postawić znak X w odpowiedniej rubryce

Podpisy członków komisji:

1. ……………………………..

2. ……………………………..

3. ..............................................

4. ……………………………..

Lipinki Łużyckie, dnia ………………………..


Załącznik Nr 4

do Programu Współpracy

Gminy Lipinki Łużyckie

z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami na 2016 rok

Protokół
z posiedzenia komisji konkursowej oceniającej oferty
złożone na realizację zadania publicznego w 2016 roku -
.…………………………………….………………………………….
Nazwa zadania
w dniu………………

Komisja w składzie:

1. Przewodniczący komisji - …………………………….

2. Członek komisji - ………………………………………

3. Członek komisji - …………………………………….

4. Członek komisji - ……………………………………..

ustaliła, że na realizację zadania:

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa zadania

wpłynęło/a/ ………….ofert/a/ złożonych/a/ przez:

1. …………………………………………………….. - oferta Nr 1

2. …………………………………………………….. - oferta Nr 2

Komisja dokonała następujących czynności:

I. Przewodniczący komisji zapoznał komisję z zasadami działania komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych oraz z treścią ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania.

II. Komisja dokonała oceny formalnej ofert poprzez wypełnienie dla każdej oferty formularza oceny formalnej oferty

Po dokonaniu oceny formalnej ofert komisja postanowiła:

a. dopuścić do dalszej części konkursu oferty spełniające wymogi formalne:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

b. Nie dopuścić do dalszej części konkursu ofert:

1. …………………………………………..

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

III. Członkowie komisji dokonali indywidualnej oceny ofert dopuszczonych do udziału w dalszej części konkursu według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego.

IV. Komisja przeprowadziła głosowanie jawne w wyniku, którego poszczególne oferty uzyskały następującą ilość głosów "ZA":*

Oferta Nr 1 ………….

Oferta Nr 2 ………….

V. W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja dokonała wyboru oferty Nr ..… jako oferty najkorzystniejszej dla realizacji zadania

………………………………………………………………………………………. Nazwa zadania

i postanowiła przedstawić Wójtowi tę ofertę do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.**

Lipinki Łużyckie, dnia …………………………….

Przewodniczący komisji konkursowej

1) …..…………………………..

Członkowie:

2) ………………………………

3) ………………………………

4) ……………………………….

*w przypadku gdy w głosowaniu bierze udział jedna oferta pkt IV przyjmuje brzmienie:

"Komisja przeprowadza głosowanie jawne nad przedstawieniem oferty Nr … Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie proponowanej do zawarcia umowy o udzielenie dotacji".

W wyniku przeprowadzonego głosowania oddano głosów:

- "ZA" - …

- "PRZECIW" - …

**w przypadku gdy głosowanie przeprowadzono nad jedną ofertą pkt V otrzymuje brzmienie:

"W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja postanowiła przedstawić Wójtowi Gminy

Lipinki Łużyckie wybór oferty Nr ……. na realizację zadania

…………………………………………..……………… do zawarcia umowy o udzielenie

dotacji".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirek Gumula

Szkoła Jazdy Subaru

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »