| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/426/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 9 czerwca 2010r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, psychologów, pedagogów, logopedów oraz niektórych nauczycieli przedszkoli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzgów

Na podstawie art. 40 ust.1 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz.689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1 poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) Rada Miejska w Rzgowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkołach lub przedszkolu obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy wymiar godzin ustala się następująco:

Obowiązkowy wymiar pensum ustala się proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wg niżej podanego wzoru:

W = (x1 +x2 ) : [(x1 : y1 ) + (x2 : y2 )]

gdzie:

1)W- tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela;

2)x1 , x2 - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych w arkuszu organizacyjnym szkoły;

3)y1 , y2 - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk.

np.: nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 10 godzin wg pensum 18 godzinnego,5 godzin wg pensum 26 godzinnego i 12 godzin wg pensum 30 godzinnego:, tj. 10/18,5/26, 12/30 pensum nauczyciela = (10 + 5 + 12) : [(10:18) + (5:26) + (12:30)] = 27 :[0,56 + 0,19 + 0,40] = 27 : 1,15 = 23,48 ? 23 (tygodniowe pensum dla tego nauczyciela wynosi 23 godziny).

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

3. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, niektórych nauczycieli przedszkoli wg poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

1

Psycholog

20

2

Pedagog

20

3

Logopeda

20

4

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i dzieci z innych grup wiekowych

22

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/305/2002 Rady Gminy Rzgów z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Marek Bartoszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »