| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14/III/10 Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1799; z 2007 roku Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 92, poz. 753; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873; z 2004 roku Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135; z 2005 roku Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 roku Nr 94, poz. 651; z 2008 roku Nr 209, poz. 1316; z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 roku nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanych dalej "organizacjami" projektów prawa miejscowego dotyczących zakresu działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. 1. Konsultacje z organizacjami przeprowadzane są przy opracowywaniu aktów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", a mianowicie:

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Powiatu Kutnowkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji o poddanym konsultacji akcie.

§ 3. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć charakter:

1) ogólny - dotyczący ogółu organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kutnowskiego,

2) środowiskowy - dotyczący określonych organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kutnowskiego.

§ 4. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1) spotkań z przedstawicielami organizacji prowadzących na terenie Powiatu Kutnowskiego działalność pożytku publicznego,

2) wyrażenia pisemnych opinii w przedmiocie projektów uchwał.

§ 5. 1. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji na zasadach określonych w uchwale podejmuje Zarząd Powiatu, określając w szczególności przedmiot i zakres konsultacji.

2. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji prowadzących na terenie Powiatu Kutnowskiego działalność pożytku publicznego sporządza się protokół zawierający listę uczestników, temat konsultacji oraz podjęte ustalenia i opinie.

3. Organizacje wyrażające pisemnie swoją opinię w przedmiocie uchwały mają na zajęcie stanowiska termin nie krótszy od 7 dni od dnia doręczenia projektu aktu prawnego.

§ 6. 1. Opinie organizacji zgłoszone na piśmie oraz protokoły ze spotkań z przedstawicielami organizacji wraz zebraną dokumentacją przekazywane są Zarządowi Powiatu.

2. Zarząd Powiatu przedstawia wyniki konsultacji wraz z własnym stanowiskiem Radzie Powiatu.

§ 7. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich podmiotów, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w uchwale.

§ 8. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie

Rafał Jóźwiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »