| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/37/11 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się "Zasady konsultacji z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie


Andrzej Małecki


Załącznik do Uchwały Nr VIII/37/11
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 24 lutego 2011 r.

Zasady konsultacji z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. Zasady niniejsze określają szczegółowy sposób oraz tryb prowadzenia w gminie Tuszyn konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Tuszynie, w przypadku jej powołania (zwanej dalej "Radą") lub z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanymi dalej "organizacjami", projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu zasięgnięcia opinii bądź uzyskania uwag i stanowiska Rady lub organizacji w sprawie, której konsultacja dotyczy.

§ 3. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji i jej trybie podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.

2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinno zawierać w szczególności:

1) przedmiot konsultacji;

2) cel konsultacji;

3) tryb konsultacji;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym termin zakończenia konsultacji nie może być krótszy niz 14 dni od dnia podania treści zarządzenia do wiadomości publicznej.

3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji.

4. W zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności, treść zarządzenia, o której mowa w ust. 2, może być zamieszczona w formie ogłoszenia, w prasie o zasięgu lokalnym.

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się w trybie:

1) bezpośrednich otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji, z których sporządza się protokół;

2) przekazania Radzie projektu prawa miejscowego do zaopiniowania ;

3) publicznego zaproszenia przedstawicieli organizacji do składania pisemnych opinii, uwag i wniosków na formularzu ankiety konsultacyjnej, której wzór określa się każdorazowo w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Poddawany konsultacji projekt prawa miejscowego wraz z formularzem ankiety konsultacyjnej podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

3. Projekt prawa miejscowego poddawany konsultacji przez Radę przekazuje się jej przewodniczącemu na piśmie.

§ 5. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów oraz ilość złożonych ankiet.

2. W procesie ewentualnych zmian projektów prawa miejscowego, będących wynikiem przeprowadzonych konsultacji, rozpatrywane będą wyłącznie propozycje uzasadnione merytorycznie.

§ 6. Z przebiegu konsultacji sporządza się niezwłocznie informację, którą w formie komunikatu podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie


Andrzej Małecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

Patron merytoryczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »