| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 83/XIV/11 Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) w związku z pkt. 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. z 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje :

§ 1. Ustalić stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej -0,58 zł;

2) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -18,44 złod 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej -9,78zł;

4) od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,24 złod 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -6,42 złod 1 m2 powierzchni użytkowej (w tym budynki letniskowe, garaże);

6) od budowli -2%ich wartości;

7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,63 złod 1 m2 powierzchni;

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych -4,14 złod 1 hektara powierzchni;

9) od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,11 złod 1 m2 powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.

§ 3. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszenie jej na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta i sołectwach.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 333/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz.Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 365, poz. 3438 z dnia 16.12.2010 r.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Marchewka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »