| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), w związku z art.17 ust.2 pkt. 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. t.j. Nr 175, poz.1362, Nr 65 poz.554, Nr 157, poz.1241,Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz.1738; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.229, Nr 81, poz.527, Nr 125 poz.842 oraz z 2011 r. Nr 81, poz.440 i Nr 106,poz.622) Rada Miasta Rawa Mazowiecka z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych uchwala, co następuje :

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Miasta Rawa Mazowiecka (także wielodzietną rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

§ 2. 1. Uchwała niniejsza ma na celu:

1) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do kina, krytej pływalni z lodowiskiem, płatnych imprez kulturalnych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez jednostki organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Miasto Rawa Mazowiecka;

2) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej;

3) poprawę warunków materialnych rodzin wielodzietnych.

2. Działania, o których mowa w ust.1 są elementem polityki społecznej realizowanej w Rawie Mazowieckiej, która daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku.

§ 3. 1. Realizacja celów, o których mowa w § 2 będzie się odbywała poprzez:

1) umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu do oferty kina, oraz płatnych imprez w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej poprzez stosowanie 50 % zniżki od obowiązującej ceny biletów;

2) zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej możliwości do zakupu biletów z 50 % zniżką uprawniającą do korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego, oraz dla grup zorganizowanych, składających się z członków rodzin wielodzietnych wstępu na obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej;

3) umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania na preferencyjnych zasadach (50% zniżki od obowiązujących cen biletów) z krytej pływalni z lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej;

4) umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania na preferencyjnych zasadach (50% zniżki od obowiązujących cen biletów) z oferty Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej.

§ 4. 1. Jako potwierdzenie do korzystania z uprawnień, o których mowa w § 3 wprowadza się Kartę DUŻEJ RODZINY 3+.

2. Wzór Karty DUŻEJ RODZINY 3+ dla rodziny z co najmniej trojgiem dzieci stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Karta DUŻEJ RODZINY 3+ będzie wydawana na okres 1 roku od 1 października do 30 września, w roku 2012 karta będzie wydawana po wejściu w życie niniejszej uchwały, na okres do dnia 30 września 2012 r.

4. Kartę DUŻEJ RODZINY 3+ będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej.

§ 5. Uzyskanie Karty DUŻEJ RODZINY 3+ odbywać się będzie na wniosek rodzica złożony w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. Środki niezbędne na realizację celów, o których mowa w §3 pokrywane są z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka


Grażyna Dębska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/90/11
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 9 listopada 2011 r.

WZÓR


Strona 1


Strona 2


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/90/11
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 9 listopada 2011 r.

Rawa Mazowiecka……………………………….

……………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………….
(adres)
……………………………………
…………………………………….
(seria i numer dowodu osobistego)

Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

WNIOSEK o wydanie Karty DUŻEJ RODZINY 3+

Wnoszę o wydanie Karty DUŻEJ RODZINY 3+, uprawniającej członków mojej rodziny do korzystania z uprawnień określonych uchwałą nr ………Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia …….. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod wyżej wskazanym adresem:

1.………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, data urodzenia Wnioskodawcy)

2.………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

3.………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

4.………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

5.………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

6.………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

7.………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

8.………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

9.………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

10.………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

11.………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

Do wniosku dołączam:
zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia.

………………………………
(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i weryfikację przez Urząd Miasta Rawa Mazowiecka moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie karty Dużej Rodziny 3+, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

………………………………
(data i czytelny podpis)

Dane są zgodne/nie są zgodne z danymi z Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

…………………………………...
(data i podpis) pracownika
Ewidencji Ludności

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »