| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Bielawy

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r. Nr 206, poz. 1589: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Gminy Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielawy.

§ 3. Traci moc Uchwała XXXI/127/2009 Rady Gminy Bielawy z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009-2013".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bielawy


Andrzej Zimiński


Załącznik do Uchwały Nr XIII/69/2011
Rady Gminy Bielawy
z dnia 23 listopada 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Rozdział I

Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi tworząc i organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

5. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Bielawy.

6. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na terenie gminy mogą być wyznaczone przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego grupy robocze.

Rozdział II

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawach

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawach

3) Policji

4) placówek oświatowych działających na terenie gminy Bielawy

5) NZOZ działających na terenie Gminy Bielawy

6) kuratorzy sądowi Sadu Rejonowego w Łowiczu

7) przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami,

2) skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Bielawy powołującym Zespół Interdyscyplinarny,

3) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.

4) członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą zarządzenia Wójta Gminy Bielawy,

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

1) przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

2) przewodniczący zostaje wybrany na okres 3 lat,

3) na wniosek przewodniczącego Zespól Interdyscyplinarny wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza,

4) o wyborze przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Bielawy,

5) przewodniczący Zespołu kieruje jego pracami, a w szczególności:

a) ustala przedmiot i termin posiedzeń Zespołu,

b) przewodniczy posiedzeniom Zespołu,

c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

d) inicjuje i organizuje pracę Zespołu'

6) przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego zwykłą większością głosów,

b) pisemnej rezygnacji przewodniczącego,

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Bielawy.

Rozdział III

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawach.

4. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Z każdego spotkania zostanie sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis planowanych działań.

6. Spotkania organizowane będą w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji wchodzących w skład Zespołu interdyscyplinarnego.

7. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

Organizacja Zespołu oraz szczegółowe zasady jego działania uregulowane zostaną w Regulaminie Działania Zespołu Interdyscyplinarnego uchwalonym przez Zespół i Zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iMoto portal zmotoryzowanych

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »