| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/59/11 Rady Gminy Godzianów

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Godzianów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217 poz.1281 ) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 106, poz. 622), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Godzianów" zwany dalej regulaminem.

§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Godzianów.

§ 3. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców, osoby przebywające czasowo na terenie gminy Godzianów oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

a) utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i sanitarno-porządkowego,

b) utrzymywania nieruchomości w stanie wolnym od chwastów, suchych traw, których obecność może powodować zagrożenie pożarowe,

c) usuwanie zakrzaczeń oraz wykonywanie pielęgnacji drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do utrzymania bezpieczeństwa w ruchu pojazdów i poruszaniu się pieszych.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego - chodnika - położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb.

4. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Inne zanieczyszczenia należy umieszczać w stosownych pojemnikach.

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, a także do oznakowania w sposób widoczny miejsca usuwania.

6. Mycie pojazdów samochodowych z zastosowaniem detergentów poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki po przejściu przez osadnik odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

7. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

8. Zarządcy i administratorzy terenów, na których znajdują się piaskownice dla dzieci zobowiązani są do utrzymywania ich w należytym stanie sanitarnym poprzez:

1) ogrodzenie terenu piaskownic,

2) wymianę piasku przynajmniej przed sezonem letnim i każdorazowo w sytuacji stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierząt lub innymi zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających,

3) umieszczenie przy wejściach na teren piaskownic tablic informacyjnych o zakazie wprowadzania zwierząt.

Rozdział 3

Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych. Przez "urządzenie" rozumie się pojemniki o minimalnej pojemności 110 dm3, kontenery oraz worki z tworzyw sztucznych lub materiałów ulegających biodegradacji. Urządzenia muszą posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonych odpadów oraz nazwę lub logo, wraz z adresem i numerem telefonu przedsiębiorcy, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów. Odpady komunalne będą gromadzone do pojemników 110 dm3, 120 dm3 i 240 dm3.

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny:

1) zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania do urządzeń załadowczych pojazdów,

2) posiadać szczelne zamknięcie zabezpieczające przed wydostawaniem się odorów, rozwiewaniem odpadów, roznoszeniem przez zwierzęta oraz niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych.

3. Liczba i wielkość urządzeń, o których mowa w ust. 1, powinna być adekwatna do liczby osób przebywających na nieruchomości, zapewnić składowanie odpadów przez okres 1 miesiąca, nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) urządzeń oraz utrzymanie czystości i porządku wokół nich.

4. Ilość wytworzonych nieczystości ciekłych dla nieruchomości ustala się na podstawie zużycia wody określonego według wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikające z odrębnych przepisów. Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych muszą być opróżniane z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiorników.

5. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.

6. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w granicach nieruchomości w miejscu wydzielonym, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota oraz w sposób niewpływający negatywnie na estetykę otoczenia.

7. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy w uzgodnionym terminie swobodny dostęp do urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych.

8. Gmina Godzianów stwarza możliwość selektywnego zbierania papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. W celu podtrzymania skuteczności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, Gmina będzie prowadzić w sposób ciągły szeroko zakrojoną kampanię edukacyjno - informacyjną.

9. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości są zbierane w sposób selektywny. W wyniku selektywnej zbiórki odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, odpady roślinne, odpady z remontów, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory oraz inne odpady, na zasadach ustalonych w umowie zawartej przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Minimalny zakres selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości obejmuje rozdzielenie odpadów na: "suche" to znaczy: papier i tektura, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz "mokre" to znaczy pozostałe odpady.

10. Odpady roślinne powinny być zbierane do pojemników lub worków w kolorze brązowym z napisem "bio." Alternatywą dla zbierania odpadów ulegających biodegradacji (tj. odpadów kuchennych i odpadów zielonych), może być ich gromadzenie selektywne na terenie nieruchomości i poddawanie procesom kompostowania.

11. Właściciel nieruchomości zapewnia wykonanie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania, przez okres jednego roku, dowodów potwierdzających wykonanie przedmiotowej usługi.

12. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne oraz odpady biodegradowalne zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 11 niniejszego Regulaminu. Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów roślinnych i biodegradowalnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.

13. Zabrania się spalania odpadów na terenie nieruchomości za wyjątkiem odpadów roślinnych, jeżeli pochodzą z roślin porażonych przez choroby i szkodniki.

14. Zabrania się wysypywania popiołu i żużla powstałego w gospodarstwach domowych na drogi publiczne.

15. Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy odbierającemu odpady. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, uzgodnionym z przedsiębiorcą. Dopuszcza się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kontenerze ustawionym w pobliżu nieruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

16. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady pochodzące z działalności gospodarczej, to muszą być gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady ich usuwania określają odrębne przepisy. Obowiązek ten dotyczy także nieczystości ciekłych pochodzących z działalności gospodarczej, z wyjątkiem ścieków bytowych.

17. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, zbiera się w workach lub kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych. Dopuszcza się zbiórkę odpadów z remontów w kontenerze ustawionym w pobliżu nieruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

18. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie wytypowanych aptek, które przystąpiły do ich zbiórki.

19. Zużyte baterie należy gromadzić:

1) w specjalnych pojemnikach rozlokowanych w wyznaczonych punktach na terenie gminy Godzianów,

2) w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów,

3) w specjalnie oznakowanych pojemnikach podczas cyklicznie organizowanych akcji o charakterze ekologicznym.

20. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych jest odbierany przez:

1) przedsiębiorców, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych,

2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty sprzęt w ilości nie większej niż ilość zakupionego nowego sprzętu,

3) wyspecjalizowane punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, których wykaz, wraz z adresami umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Godzianów.

§ 6. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach, placach, przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane w koszach o pojemności przynajmniej 40 l opróżniane z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa tygodnie.

§ 7. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:

1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa, w odpowiednią ilość pojemników na odpady oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,

2) uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

§ 8. W zakresie warunków gromadzenia nieczystości ciekłych obowiązują przepisy art. 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3a i pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 9. 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:

1) raz w miesiącu.

2. Wszystkie selektywnie zbierane do urządzeń rodzaje odpadów komunalnych winny być odbierane zgodnie z harmonogramem ich wywozu ustalonym przez przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z którym właściciel zawarł stosowną umowę, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Odpady roślinne powinny być odbierane z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu. Harmonogram ten przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć właścicielowi nieruchomości. Harmonogram stanowi integralną część umowy właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą świadczącym usługę odbierania odpadów.

§ 10. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i koszach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów z remontów, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach jakichkolwiek odpadów.

§ 11. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika oraz zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

§ 12. Właściciel nieruchomości zapewnia wykonanie obowiązków, o których mowa w § 9 i § 11, poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania, przez okres jednego roku, dowodów potwierdzających wykonanie powyższych usług.

§ 13. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielania informacji związanych z odbieraniem odpadów komunalnych i usuwaniem nieczystości ciekłych oraz do przedstawiania do wglądu dokumentów, o których mowa w § 12, osobom mającym upoważnienie Wójta Gminy Godzianów.

Rozdział 5

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 14. 1. Rada Gminy uchwala gminny plan gospodarki odpadami w oparciu o przepisy ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

2. Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Godzianów, które nie mogą być poddane odzyskowi, należy składować na składowiskach spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

3. Odpady roślinne należy przekazywać do instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

4. Odpady z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gminy Godzianów, należy przekazywać do instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

5. Odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

6. Odpady z remontów mogą być przekazywane do miejsc i instalacji, zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

7. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zebranych na terenie gminy Godzianów dopuszczonych do składowania, określa plan gospodarki odpadami uchwalony przez Radę Gminy Godzianów.

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 15. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 16. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) lub zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca, w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,

2) nie wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

3) nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych, o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej, zakaz nie dotyczy psów przewodników,

4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia,

5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu stopnia znacznego.

2. Szczepienia ochronne zwierząt domowych określają odrębne przepisy.

3. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy świadczący te usługi.

§ 17. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 18. 1. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez Gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5, art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezpańskich zwierząt lub ich części realizowane jest przez Gminę, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 7

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 19. Dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt gospodarskich, tj. bydło, konie, strusie, świnie, owce, kozy, drób, króliki, nutrie i szynszyle oraz pszczoły na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.

§ 20. 1. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do chowu lub hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.),

2) spełniania wymogów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 116, poz. 778),

3) wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a ich usuwanie nie będzie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

4) padłe zwierzęta gospodarskie należy zgłosić do zakładu utylizacji zajmującego się zbieraniem lub przetwarzaniem zwłok zwierzęcych.

2. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach.

Rozdział 8

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. 1. Właściciel nieruchomości, położonej na obszarze gminy Godzianów, zobowiązany jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku deratyzacji nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.

2. Termin przeprowadzenia deratyzacji podaje Wójt Gminy Godzianów w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

Rozdział 9

Przepisy końcowe

§ 22. Kontrolę i egzekwowanie przepisów regulaminu powierza się osobom mającym upoważnienie Wójta Gminy Godzianów.

§ 23. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 i ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 24. Traci moc uchwała Nr XXI/76/98 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 1998 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Godzianów.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godzianów.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Karalus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »