| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/109/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 28 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie "§ 1. 7) od autobusów w zależności od roku produkcji pojazdu, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko naturalne, stawki podatku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały";

2) Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2011 r. otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Henryk Ociepa

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378.


Załącznik do Uchwały Nr XVII/109/11
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych od autobusów.

Rok produkcji, ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

Posiadające katalizator lub certyfikat EURO

Pozostałe

Wyprodukowane do roku 1990 (włącznie)

mniejsza niż 30 miejsc

962

1069

równa lub wyższa niż 30 miejsc

1390

1443

Wyprodukowane po roku 1990

mniejsza niż 30 miejsc

855

1016

równa lub wyższa niż 30 miejsc

1358

1390

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »