| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 177, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225,poz.1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Świnice Warckie
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak


.

Załacznik Nr 1do Uchwały Nr IX/63/2011

Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

1. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL) składającego informację

NIP .................................... PESEL .......................................

IR- 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

2. Rok .......................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistynymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Miejsce składania: Wójt Gminy Świnice Warckie właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy Świnice Warckie
Adres: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie

B. DANE SKŁADAJACEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę)
? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ? 4. współposiadacz samoistny ? 5. użytkownik wieczysty
? 6. współużytkownik wieczysty ? 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) ? 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w których prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu/Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

W PRZYPADKU POSIADANIA GRUNTÓW WSPÓLNIE Z MAŁŻONKIEM WYPEŁNIĆ PKT. B3 I B4

B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA

19. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

20. Imię ojca, imię matki

21. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)

NIP .................................................. PESEL .........................................................

B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA

22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Numer domu/Numer lokalu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

31. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
?1. informacja na dany rok ?2. korekta informacji na dany rok

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów

Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2)

Grunty orne

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Sady

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Użytki zielone

I

II

III

IV

V

VI

VIz

Grunty rolne zabudowane

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

IVb

V

VI

VIz

Grunty pod stawami

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

c) grunty pod stawami niezarybionymi

Rowy

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położonena UR

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

IVb

V

VI

VIz

Razem (bez zwolnień)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

32. Imię

33. Nazwisko

34. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

35. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

36. W przypadku wspólnego posiadania gruntów data i podpis współmałżonka

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

37. Uwagi organu podatkowego

38. Identyfikator przyjmującego formularz

39. Podpis przyjmującego formularz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »