| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 65/XII/2011 Rady Gminy w Rogowie

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie ustanowienia logo Gminy Rogów

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675; z 2011r Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Gminy w Rogowie, uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się logo Gminy Rogów, którym jest znak przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin używania logo stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie


Wojciech Więciorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/XII/2011
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/XII/2011
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Regulamin używania Logo Gminy Rogów

§ 1. Ustala się zasady używania logo Gminy Rogów ustanowionego uchwałą

NR 65/XII/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Rogów, zwanego dalej "logo".

§ 2. 1. Logo może być używane wyłącznie przez organy gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Rogów z zastrzeżeniem paragrafów następnych.

2. Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym w

uchwale, o której mowa w § 1.

3. Używanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem,

porządkiem publicznym oraz naruszać dobrego imienia Gminy.

4. Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub

referendami.

§ 3. Logo może być umieszczane w szczególności:

1) na budynkach siedzib podmiotów wymienionych w § 2 ust. 1,

2) w pomieszczeniach urzędowych,

3) z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania,

4) na pismach i dokumentach urzędowych,

5) na pieczęciach, emblematach i innych symbolach władz samorządowych Gminy,

6) na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Gminy.

7) na wizytówkach i identyfikatorach,

8) na służbowych samochodach,

9) na materiałach promujących Gminę.

§ 4. Logo pełni funkcję promocyjną Gminy i umieszczane będzie w szczególności na

materiałach promujących i kreujących wizerunek Gminy.

§ 5. 1. Używanie bądź rozpowszechnianie logo przez inne podmioty niż określone w § 2

ust. 1 wymaga zgody Wójta Gminy określającej warunki i czasokres używania logo.

2. Warunkiem uzyskania powyższej zgody o której mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku wraz z opisem sposobu używania logo oraz projektem graficznym umieszczenia wizerunku logo.

3. Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub warunków korzystania z logo.

§ 6. Wójt prowadzi rejestr podmiotów używających logo.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »