| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/175/2011 RadY Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142; i 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675; Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 113; Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 217 poz. 1281; Nr 149 poz.887) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011r. Nr 201 poz. 1183) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.


Stanisław Stańdo


Załącznik do Uchwały Nr XX/175/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

STATUT STRAŻY MIEJSKIEJ
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim zwana dalej "Strażą" działa na podstawie Uchwały nr 475/97 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 1997r. o utworzeniu samodzielnej gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim" oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a szczególności:

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591).

§ 2. 1. Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Siedzibą i obszarem działania Straży jest Miasto Tomaszów Mazowiecki.

3. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

4. Nadzór w zakresie wykonywania uprawnień, użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego, ewidencji, sprawuje Wojewoda Łódzki przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi działającego w jego imieniu.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności straży

§ 3. 1. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego określonego w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779) oraz w innych przepisach i aktach prawa miejscowego.

2. Do zadań Straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb. a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 4. 1. Na czele Straży stoi Komendant, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.

2. Komendant Straży jest zatrudniany przez Prezydenta Miasta na podstawie umowy o pracę po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

3. Komendant zarządza Strażą i reprezentuje Straż na zewnątrz.

4. Komendant jako kierownik jednostki działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

5. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Komendanta, Głównego Księgowego oraz komórek organizacyjnych Straży.

§ 5. 1. Zadania, o których mowa w § 3 pkt 2 wykonują pracownicy Straży Miejskiej zwani dalej "strażnikami".

2. Zadania Straży związane z obsługą administracyjną, gospodarczą i finansową wykonują pracownicy administracyjni oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi niebędący strażnikami.

3. Organizację i zasady funkcjonowania Straży określa regulamin nadany w drodze odrębnej uchwały.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 6. 1. Straż prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych ustawą o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi wydanych na podstawie tej ustawy.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

3. Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Straż jest pracodawcą dla osób w niej zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Straży wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Komendant Straży.

2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy, nadany przez Komendanta Straży.

3. Warunki wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustala regulamin wynagradzania, nadany przez Komendanta Straży.

§ 8. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »