| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 20 września 2011r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 30, ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) w związku z art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113), oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U z 2005 r. Nr 22, poz. 181 zmiany: Dz U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755, z 2010 r. Nr 131, poz. 885, z 2011 r. Nr 161, poz. 967) - uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin o którym mowa w § 1 obowiązuje od dnia 1 września 2011 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 4. Uchyla się uchwałę NR IX/52/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/183/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu


Tomasz Kania


Załącznik do Uchwały Nr XII/76/2011
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 20 września 2011 r.

REGULAMIN

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Podstawa prawna:

1. Art. 30, ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 ze zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U z 2005 r. Nr 22 poz. 181 ze zmianami).

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobroń.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy;

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania;

2) Karcie Nauczyciela- rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku (tekst jednolity: Dz U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 ze zmianami);

3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U z 2005 r. Nr 22 poz. 181 ze zmianami);

4) organie prowadzącym szkołę - rozumie się przez to Gminę Dobroń;

5) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, zespół szkół dla których gmina jest organem prowadzącym;

6) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Dobroń;

7) nauczycielach - bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobroń;

8) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

9) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

10) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka;

11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;

12) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału Międzygminnego ZNP w Pabianicach oraz Komisję Zakładową Nr 487 NSZZ "Solidarność".

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33, ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.

§ 4. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz w wysokości, na warunkach i zasadach określonych w § 6-10 Regulaminu.

§ 6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a w szczególności:

a) osiąganie w pracy dydaktyczno - wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania, a także uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i artystycznych, olimpiadach, itp.,

b) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych,

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

d) pełne rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

e) prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,

c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,

d) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

e) dbałość o mienie szkoły,

f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

h) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;

4) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujacych efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności:

a) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

b) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego, oraz mającego trudności w nauce;

5) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjetych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

§ 7. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi jest:

a) rzetelne wywiązywanie się z obowiązków i poleceń służbowych,

b) bardzo dobra organizacja pracy szkoły,

c) wzorowa dbałość o prawidłowe utrzymanie budynku szkoły,

d) wysoki poziom pracy szkoły.

§ 8. 1. Stawką bazową do obliczenia dodatku motywacyjnego jest stawka wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela, wynikająca z kategorii jego zaszeregowania.

2. Kwotę łączną środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych tworzą:

1) dla nauczycieli środki o wartości 2,5 % łącznej puli wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli danej szkoły;

2) dla dyrektorów środki o wartości 25 % łącznej puli wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów szkół Gminy Dobroń.

3. Dodatek motywacyjny stanowi wskaźnik procentowy wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela, którego wartość zawiera się:

1) od 0% do 30% - dla nauczycieli;

2) od 0% do 50% - dla dyrektorów.

§ 9. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 10. 1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

2. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

3. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły, przekazuje się w formie pisemnej.

Rozdział 4.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 11. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) od 20% do 40% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły;

2) od 20% do 35% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:

1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, w wysokości:

a) 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, w klasach do 20 uczniów,

b) 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, w klasach od 21 uczniów;

2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna stażu w wysokości 40 zł. za każdego stażystę;

3) nauczycielowi pełniącemu funkcję doradcy metodycznego lub konsultanta w wysokości od 100 zł. do 200 zł.

§ 12. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 1, w granicach określonych stawek, uwzględnia się wielkość placówki, jej warunki organizacyjne, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz jakość realizowanych zadań, a w szczególności:

1) rodzaj szkoły;

2) ilość oddziałów;

3) liczba zatrudnionych pracowników.

§ 13. 1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa w § 11, nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

2. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż powierzoną danemu nauczycielowi.

3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 14. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

Rozdział 5.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 15. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych warunkach określa § 8 rozporządzenia.

3. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje:

1) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości 20 % stawki godzinowej, za każdą przepracowaną godzinę;

2) nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 20 % stawki godzinowej, za każdą przepracowaną godzinę;

3) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych - w wysokości 20 % stawki godzinowej, za każdą przepracowaną godzinę.

4. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone, jak za okres urlopu wypoczynkowego.

Rozdział 6.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 16. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 K.N., przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy). Liczba godzin ponadwymiarowych za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 17. 1. W szczególnych przypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania oraz zapewnienia warunków pobytu dzieci w szkole, dyrektor szkoły przydziela godziny doraźnych zastępstw.

2. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 18. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli wykazuje dyrektor szkoły.

Rozdział 7.
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 19. 1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:

1) 20 % przeznacza się na nagrody organu prowadzącego;

2) 80 % przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela reguluje regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 8.
DODATEK MIESZKANIOWY

§ 20. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie 5 zł;

2) przy dwóch osobach w rodzinie 8 zł;

3) przy trzech osobach w rodzinie 10 zł;

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 13 zł.

3. Do członków rodziny, o której mowa w punkcie 2, zalicza się: nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w ust. 3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek - Wójta Gminy.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w punkcie 2, małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

6. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.

§ 21. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia;

3) pozostawania w stanie nieczynnym;

4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach;

6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta.

§ 22. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięczne z dołu.

Rozdział 9.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

§ 24. 1. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.

3. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.

§ 25. 1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa w § 1 stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.

2. Łączna wysokość wypłaconych świadczeń, o których mowa w § 1 , nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich zmiany. Organ prowadzący szkołę może dokonać zwiększenia środków na wypłatę w/w świadczeń.

§ 26. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 27. Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 28. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.


Załącznik nr 1 do Regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

REGULAMIN
określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Dział I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. 1. Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Dobroń, z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz w zespole szkół, prowadzonych przez Gminę Dobroń.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Dobroń;

2) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobroń;

3) szkole bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę podstawową, zespół szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym;

4) nagrodzie organu prowadzącego - rozumie się przez to nagrodę Wójta Gminy.

Dział II.
SPOSÓB PODZIAŁU ŚRODKÓW

§ 2. W budżecie Gminy Dobroń tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że

1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;

2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanego dalej nagrodami Wójta Gminy Dobroń.

Dział III.
KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 3. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

2. Nagroda organu prowadzącego zwana dalej "nagrodą Wójta Gminy", może być przyznana dyrektorom, którzy wyróżniają się w pracy pedagogicznej i prowadzeniu placówki oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

3. Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawozdaniach o egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach, turniejach, przeglądach i festiwalach,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,

f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,

i) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,

l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno wychowawczej z innymi nauczycielami,

m) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno - wychowawczej;

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, a w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami;

3) w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:

a) dba o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów podczas zajęć,

b) szybko i odpowiednio reaguje na wszystkie niebezpieczeństwa występujące podczas organizowanych zajęć;

4) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,

b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,

d) prawidłowo realizuje budżet szkoły,

e) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz radą pedagogiczną i radą rodziców,

f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,

g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,

h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,

i) wzorowo kieruje szkołą,

j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną;

5) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

c) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz instytucjach.

Dział IV.
TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRODY

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy może wystąpić:

1) dla nauczyciela:

a) dyrektor szkoły,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców;

2) dla dyrektora szkoły:

a) wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

1) rada pedagogiczna;

2) rada rodziców.

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody w okresie 3 lat.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 należy składać do 15 września odpowiednio:

1) o nagrodę Wójta Gminy - do Urzędu Gminy;

2) o nagrodę dyrektora - do sekretariatu szkoły.

5. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

Dział V.
TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 5. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:

1) ze środków, o których mowa w § 2 pkt 1 - dyrektor szkoły;

2) ze środków, o których mowa w § 2 pkt 2 - Wójt Gminy.

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 może z własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły.

3. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 może z własnej inicjatywy przyznać Wójt Gminy.

4. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 przyznaje się w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

5. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »