| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Gminy Buczek

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Buczek opłatę od posiadania psów.

§ 2. 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 5 zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

2. Podatnik jest zobowiązany do złożenia informacji o ilości posiadanych psów, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/108/2011
Rady Gminy Buczek
z dnia 28 grudnia 2011 r.

INFORMACJA

IMIĘ I NAZWISKO .................................................................

ADRES ...............................................................................

PESEL …………………………………………….……..

Informuję, że posiadam .......... psa/y.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty zobowiązuję się zawiadomić Urząd Gminy w Buczku w ciągu 14-tu dni od daty zaistnienia zmiany.

…………………………………

podpis

UWAGA:

Prosi się o niezwłoczne doręczenie wypełnionej informacji do Urzędu Gminy w Buczku - pokój 3.

Stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 5 zł od każdego psa.

Opłata płatna jest jednorazowo, bez wezwania, w terminie do 31 marca roku podatkowego, na rachunek Gminy Buczek: 47 9270 1016 0100 0013 2001 0016

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Jeleń

Radca prawny LL.M.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »