| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy Ostrówek

z dnia 29 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/142/04 Rady Gminy Ostrówek z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180,poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r.Nr 52,poz.420 i Nr 157,poz.1241; z 2010r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675; Dz.U. z 2011r. Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 217,poz.1281)oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XX/142/04 Rady Gminy Ostrówek z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.Urz.Województwa Łódzkiego z 2004r. Nr 343,poz.3522) załącznik nr 1 stanowiący wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załącznik Nr 2, stanowiący wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Ostrówek z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XX/142/04 Rad Gminy Ostrówek z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku oraz na terenie sołectw.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wojewoda

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich : 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie Specjalne. (Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz.613, Nr 96,poz.620, Nr 225,poz.1461, Nr 226,poz.1475; z 2011r Nr 102,poz.584, Nr 112,poz.654, Nr 171,poz.1016, Nr 232, poz.1378)


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2011
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/88/2011
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »