| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/100/2011 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 9 grudnia 2011r.

w sprawie przyjęcia regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Adam Szymański


Załącznik do Uchwały Nr XI/100/2011
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 9 grudnia 2011 r.

Regulamin szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Konsultacje przeprowadzane są przy opracowywaniu aktów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą":

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w §1.

§ 3. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji na zasadach określonych w uchwale podejmuje Wójt Gminy Wodzierady.

§ 4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno w szczególności określać:

1) przedmiot konsultacji;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) formy konsultacji.

§ 5. Ogłoszenie o podejmowanych konsultacjach publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wodzieradach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wodzieradach, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

§ 6. 1. Konsultacje przeprowadza się w przynajmniej jednej z niżej podanych form:

1) protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag;

2) przyjmowania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza możliwego do pobrania ze strony Urzędu Gminy Wodzierady.

2. Konsultacje przeprowadzane z organizacjami pozarządowymi odbywają się w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich rozpoczęcia.

3. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 7. 1. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Wodzierady, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzierady nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie spotkań, w szczególności z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

3. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Wodzierady przedstawia Radzie Gminy Wodzierady, w uzasadnieniu do projektów aktów prawa, o których mowa w §1.

§ 8. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

§ 9. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.

Przewodniczący Rady


Adam Szymański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »