| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/320/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań własnych

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadania własne zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/320/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 29 listopada 2011 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

215 180

3 876 178

DEPARTAMENT FINANSÓW

201 087

3 876 178

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

201 087

3 876 178

75814

Różne rozliczenia finansowe

201 087

3 876 178

Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

201 087

3 876 178

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

201 087

0

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

3 876 178

Razem

201 087

3 876 178

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII

17

0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

17

0

75018

Urzędy marszałkowskie

17

0

Wpływy z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

17

0

0907

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

17

0

Razem

17

0

DEPARTAMENT ds. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

13 244

0

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

1

0

15011

Rozwój przedsiębiorczości

1

0

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3

1

0

0909

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1

0

Razem

1

0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

13 239

0

60016

Drogi publiczne gminne

13 239

0

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1

13 239

0

0908

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 350

0

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 889

0

Razem

13 239

0

851

OCHRONA ZDROWIA

4

0

85111

Szpitale ogólne

4

0

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1

4

0

0909

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4

0

Razem

4

0

CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

832

0

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

832

0

15011

Rozwój przedsiębiorczości

832

0

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiebiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2

832

0

0909

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

832

0

Razem

832

0

OGÓŁEM:

215 180

3 876 178


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/320/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 29 listopada 2011 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

289 181

3 950 178

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII

18

3 803 770

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

18

3 803 770

75018

Urzędy marszałkowskie

18

3 803 770

Wydatki z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

18

0

4567

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

18

0

Razem

18

0

Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

0

3 803 770

2327

Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0

74 000

6627

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0

721 000

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

2 228 000

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

780 770

Razem

0

3 803 770

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

0

146 408

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0

146 408

60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

0

146 408

Inwestycja w tabor kolejowy - zakup trzech zmodernizowanych pociągów o napędzie elektrycznym

0

146 408

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

146 408

Razem

0

146 408

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

275 087

0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

275 087

0

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

275 087

0

Misja gospodarcza Województwa Łódzkiego do Wolnego Państwa Bawarii - wydatki w ramach projektu

30 000

0

4307

Zakup usług pozostałych

21 550

0

4387

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

5 000

0

4427

Podróże służbowe zagraniczne

3 450

0

Razem

30 000

0

Kreowanie marki "Łódzkie" poprzez promocję tradycyjnych smaków regionu - wydatki w ramach projektu

245 087

0

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

2 282

0

4307

Zakup usług pozostałych

242 805

0

Razem

245 087

0

DEPARTAMENT ds. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

14 076

0

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

14 076

0

75814

Różne rozliczenia finansowe

14 076

0

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3

1

0

4569

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1

0

Razem

1

0

Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1

13 239

0

4568

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 350

0

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 889

0

Razem

13 239

0

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1

4

0

4569

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4

0

Razem

4

0

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2

832

0

4569

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

832

0

Razem

832

0

ZADANIA WŁASNE

0

1

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII

0

1

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

1

75018

Urzędy marszałkowskie

0

1

Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

0

1

4300

Zakup usług pozostałych

0

1

Razem

0

1

OGÓŁEM:

289 181

3 950 179

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »